ZASADY RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji zadań Dowództwa Skrzydła oraz Garnizonu Poznań.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej.

Kontakt z inspektorem ochrony danych 2 SLT 

Inspektor ochrony danych

ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań,

nr tel. 261 572 259

kom. 887 871 687

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 

Państwa dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Pańśtwa zgody.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej niektóre przetwarzane przez Administratora Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.