Deklaracja dostępności

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów publikowanych na naszej stronie internetowej nie ma autodeskrypcji. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Kontakt z nami zapewniony jest natomiast poprzez adresy e-mail i numery telefonów zamieszczone w zakładce Kontakt. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 12 października 2019 roku są dostępne pod adresami: https://archiwum2019-2slt.wp.mil.pl/pl/ http://archiwum-2slt.wp.mil.pl/pl/index.html https://archiwum-2slt.wp.mil.pl/pl/32.html Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Linki zamieszczone na stronie otwierają się w nowych kartach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Oficer prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 572 262 ; 519 038 210. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem serwisu pod adresem 2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl albo pod numerem telefon stacjonarnego: 261 572 262 czy też komórkowego: 519 038 210 Redaktorem serwisu jest oficer prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Można także wystąpić z żądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym fakcie wnoszącego żądanie i informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego mieści się w kompleksie przy ul. Tadeusza Kościuszki 92-98, 61-716 Poznań. Wejście na teren 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego odbywa się przez biuro przepustek znajdujące się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 92-98. Przy wejściu i wyjściu z biura przepustek znajdują schodki. Personel biura nie posiada przeszkolenia z języka migowego. Dla osób poruszających się na wózku udostępniane jest wejście na teren 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego poprzez bramę od ulicy Tadeusza Kościuszki. Do budynku Dowództwa 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego prowadzą schody, które nie są wyposażone w platformę przyschodową, windę czy podjazd. W budynku tym znajduje się winda, jednak nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku. Ze względu na bariery architektoniczne, stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) budynki nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto osoby odwiedzające Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego poruszają się po obiektach wyłącznie przy udziale osoby towarzyszącej, która odbiera interesanta z biura przepustek. W budynku nie zamieszczono oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy też słabowidzących. W 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego nie ma osób przeszkolonych z zakresu języka migowego. Na terenie 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego nie wyodrębniono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem serwisu pod adresem 2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl albo pod numerem telefon stacjonarnego: 261 572 262 czy też komórkowego: 519 038 210 Redaktorem serwisu jest oficer prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.