ZASADY RODO

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych w 2 Brygady Zmechanizowanej w związku z realizacją zadań ustawowych:
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że :
Administratorem danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1696 z siedzibą w Złocieńcu, przy ul. Czwartaków 4.  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 2bz.iodo@ron.mil.pl lub telefonicznie pod nr 261 465 388.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1696 na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

1. Informujemy, że na terenie 2 Brygady Zmechanizowanej stosowany jest monitoring wizyjny.

2. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczne oznakowanie, umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicach informacyjnych, obiektach.

3. Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej z siedzibą: ul. Czwartaków 4, 78-520 Złocieniec, tel. 261-465-000, adres e-mail: 2bz.iodo@ron.mil.pl

4. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2 Brygadzie Zmechanizowanej pełni mł. chor. Krzysztof PRAŻYCH, tel. 261-465-388, adres e-mail: 2bz.iodo@ron.mil.pl listownie: ul. Czwartaków 4, 78-520 Złocieniec.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu — podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora danych, zapewnienie właściwej ochrony obiektów i mienia.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu i ochrony obiektów oraz organom porządkowym i administracji państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres niezbędny do rozstrzygnięcia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zgoda na nagrywanie wizerunku i podanie danych są dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem zgody na wejście na teren jednostki lub obiektu.