WSPÓŁPRACA

Jesteśmy ważnym partnerem w regionie dla organów administracji państwowej i samorządowej. Współpracujemy z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia, PCK, RCKiK, a także z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w regionie. Dbamy o dobre relacje, budowę atmosfery wzajemnego zaufania i owocną wymianę doświadczeń. Temu służą porozumienia, wspólne projekty, szkolenia i spotkania. Wszystko po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom naszego województwa.

 

„Parasol” nad lokalną społecznością

W latach 2018-2019 2 Lubelska Brygada OT przeprowadziła projekt pk. „Parasol”. Głównym celem tej inicjatywy było poszerzenie wiedzy i świadomości organów samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie możliwości wsparcia społeczności lokalnych przez WOT, w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze niemilitarnym oraz integracja pododdziałów WOT z podmiotami zarządzania kryzysowego w SRO 2LBOT. Spotkania i warsztaty odbyły się w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Dęblinie i Zamościu.  

 

Porozumienie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej

Ważnym wydarzeniem było podpisanie w dniu 4 stycznia 2019 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w sprawie szczegółowych zasad współdziałania. Kolejnym krokiem w budowie bezpieczeństwa naszego regionu było podpisanie w dn. 11.09.2019 r. porozumienia zacieśniającego współpracę pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a 2 LBOT.


Porozumienie z Państwową Strażą Pożarną 
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny było podpisanie w dniu 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Główne założenia porozumienia to wspólne działania w czasie klęsk żywiołowych w województwie lubelskim, likwidacja ich skutków, wspólne działania podczas akcji poszukiwawczych, zgrywanie procedur oraz współpraca szkoleniowa. Porozumienie zakłada, m.in. współpracę w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań podczas klęsk żywiołowych, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia, a także współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów, w tym wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.

Porozumienie z PGE Dystrybucja S.A. Lublin
20 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy 2 Lubelskiej Brygady OT i PGE Dystrybucja S.A. Lublin. Dokument ten sformalizował dobrą i owocną współpracę lubelskich terytorialsów i energetyków, trwającą od 2019 r., na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa lubelskiego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, współdziałanie stron obejmie, m.in. współpracę w zakresie szkoleń dotyczących naprawy i odbudowy infrastruktury energetycznej na terenie województwa lubelskiego, organizację cyklicznych szkoleń eksperckich, wymianę informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia realizacji zadań przez PGE i 2 LBOT, a także wzajemne udostępnianie urządzeń, sprzętu, baz szkoleniowych i obiektów specjalistycznych będących w dyspozycji stron. Ponadto dokument przewiduje współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem do wsparcia działań i szkoleń oraz konsultacje techniczne i technologiczne. 

„Pracodawca Przyjazny WOT”

Mając na uwadze, jak ważna jest przychylność pracodawców i dobre relacje z nimi, WOT od 2019 roku realizuje projekt "Pracodawca Przyjazny WOT", którego celem jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści, jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.

 

Swoich pracodawców mogą zgłaszać sami żołnierze. W specjalnym formularzu zgłoszeniowym żołnierze krótko przedstawiają, dlaczego pracodawca zasługuje na uznanie i w jaki sposób tworzy warunki ułatwiające godzenie pracy ze służbą w WOT. Ponadto pracodawcy mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie. 

 

„Krwioobieg Terytorialsa”

To cykliczny projekt, którego podstawowym celem jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz postaw prozdrowotnych (zdrowego trybu życia, utrzymania sprawności fizycznej) i postaw prospołecznych. Projekt zakłada zwiększenie liczby honorowych krwiodawców poprzez „napełnienie banków krwi” i utrzymanie zdolności do kryzysowego oddania krwi przez żołnierzy. Głównym założeniem Krwioobiegu jest nie tylko zwiększenie liczb, ale przede wszystkim lepsza synchronizacja donacji krwi i osocza z potrzebami terytorialnymi i czasowymi banków krwi.

 

2 LBOT dla szkół w regionie

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi Lubelszczyzny. Jednym z przykładów jest współpraca ze szkołami. W tym zakresie lubelska brygada realizuje projekt MON - „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”.

 

Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa obywateli, reagowania w obliczu sytuacji kryzysowych, w tym nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas mundurowych, to nie tylko potencjalni kandydaci na Terytorialsów, ale także swoista kuźnia dla przyszłych żołnierzy zawodowych, w tym również oficerów. W ramach współpracy brygada organizuje zajęcia, warsztaty, ciekawe lekcje, pokazy, a także obozy szkoleniowe dla uczniów.