None

Praca w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej

20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA POSZUKUJE INSTRUKTORA - ANIMATORA DO KLUBU WOJSKOWEGO W GARNIZONIE BARTOSZYCE.
20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA POSZUKUJE INSTRUKTORA - ANIMATORA DO KLUBU WOJSKOWEGO W GARNIZONIE BARTOSZYCE.
   Do zadań instruktora należeć będzie:
1)    Prowadzenie wszechstronnej działalności oświatowej, kulturalnej, artystycznej, mającej na celu kształtowanie kulturalnych postaw środowiska;
2)    Kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży rodzin ze środowiska wojskowego;
3)    Stwarzanie kadrze, rodzinom, pracownikom wojska możliwości korzystania z imprez organizowanych przez cywilne instytucje i ośrodki kulturalno-oświatowe;
4)    Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych środowiska wojskowego poprzez zorganizowanie grupy teatralnej i koła recytatorskiego ;
5)    Prowadzenie pracy środowiskowej z dziećmi z rodzin kadry, pracowników cywilnych, żołnierzami oraz młodzieżą ze środowiska cywilnego;
6)    Współuczestniczenie w organizowaniu konkursów, koncertów, festiwali i przeglądów, jak też merytoryczne przygotowanie uczestników z klubu na przedsięwzięcia organizowane przez przełożonych (np. Wojskowe Przeglądy Małych Form Scenicznych, Regionalne Przeglądy i Konkursy);
7)    Dbałość o należytą eksploatację, konserwację, przechowywanie i ochronę powierzonego sprzętu;
8)    Udział w opracowywaniu tygodniowych planów działalności Klubu;
9)   Prowadzenie i gromadzenie dokumentów z przeprowadzonej pracy instruktorskiej (scenariuszy przygotowanych imprez kulturalno-oświatowych, dzienników zajęć kół zainteresowań);
10) Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy;
11) Przestrzeganie ustalonego czasu i regulaminu pracy;
12) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;               
13) Przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej, ekonomicznej i organizacyjnej  w podejmowanych decyzjach;                                                                
14) Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych  i ochrony danych osobowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
15) Dbanie o stan i bezpieczeństwo powierzonego mienia.
 
Kontakt w powyższej sprawie Szef Sekcji  mjr Sławomir Skorupski 691387611 oraz Pani Małgorzata Kuklińska 261 327 479