Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

OGÓLNA INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 19. Brygadę Zmechanizowaną w związku z realizacją zadań ustawowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w 19. Brygadze Zmechanizowanej jest: Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej w Lublinie(skr.: 19BZ) z siedzibą w Lublinie na ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-473 Lublin (e-mail:kancelaria.19bz@ron.mil.pl, tel. 261 182 502).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 19bz.iodo@ron.mil.pl lub listownie na adres: 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
  ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-473 Lublin,
  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  Inspektorem Ochrony Danych w 19BZ jest: ppor. Nikodem ZIEMECKI, e-mail: 19bz.iodo@ron.mil.pl, tel. 262 722 017.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych 19BZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych,
  b) żądania ich sprostowania,
  c) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.
 8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym - nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
 11. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 12. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)
INFORMACJA O STOSOWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE JW nr 4261
 1. Monitoring wizyjny jest stosowany w celu spełnienia wymogów ochrony fizycznej obiektów 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Dane osobowe (wizerunek, cechy szczególne osób i numery identyfikacyjne pojazdów) zarejestrowane na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres    3 miesięcy.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektów mają prawo dostępu do swoich danych osobowych z nagrań w uzasadnionych przypadkach i po złożeniu odpowiedniego wniosku do Inspektora Ochrony Danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektów nie mają prawa do żądania usunięcia swoich danych osobowych z nagrań oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
INSPEKTOR OCHORONY DANYCH OSOBOWYCH

ppor. ZIEMECKI Nikodem
·       261 182 536
·       iodo.19bz@ron.mil.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.