Sztandar

Na podstawie art. 10 ust. 1 z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej, prezydent RP Pan Aleksander Kwaśniewski nadał 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa DOWBOR – MUŚNICKIEGO sztandar jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. W dniu 5 lipca 1996 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, dokonano uroczystego wręczenia sztandaru 17 WBZ na ręce ówczesnego dowódcy brygady mjr Mirosława WALISZEWSKIEGO.