ZASADY RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w Zakresie rejestracji obrazu, w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru wizyjnego Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 16 Dywizja Zmechanizowana (dalej: 16DZ) z siedzibą w Olsztynie,
  ul. Jagiellońska 53, 10-283 Olsztyn NIP: 739-38-27-791, REGON 280603684 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Andrzej KRZYŻELEWSKI. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem: [e-mail a.krzyzelewski@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261321232].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze objętym ochroną w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.),
  w szczególności art. 3 i 5
  ww. ustawy. Przetwarzanie danych osobowych polegające na nagraniu obrazu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 16DZ. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów, a w tym wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne (wewnętrzne
  i zewnętrzne), pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie. Kamery nie nagrywają dźwięku. Monitoring rejestruje wejścia
  i wyjścia osób upoważnionych. Niezależnie od podstawy prawnej
  w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (
  t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.), wejście na teren 16DZ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wchodzącej, które polega na nagrywaniu obrazu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze objętym ochroną.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 16DZ. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności
  a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
  i mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 16DZ w Olsztynie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo złożenia sprzeciwu.
 8. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2).
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00,  Fax: 22 531 03 01.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
  w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu umożliwienia wejścia i przebywania na obszarze chronionym

  16DZ. Konsekwencją niepodania danych będzie brak zezwolenia na wstęp na teren kompleksu wojskowego 16DZ. (brak możliwości wydania przepustki osobowej jednorazowej).
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 16 Dywizja Zmechanizowana (dalej: 16DZ) z siedzibą w Olsztynie,
  ul. Jagiellońska 53, 10-283 Olsztyn NIP: 739-38-27-791, REGON 280603684 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Andrzej KRZYŻELEWSKI. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem: [e-mail a.krzyzelewski@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261321232].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:
  1. jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracownicze/służbowe oraz do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 16DZ. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie.”

 1. Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na podstawie Kodeksu Pracy (podstawa art.6. ust.1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działalnie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit a w związku z  art. 4 pkt. 11 RODO) do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania Administratora.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 16DZ. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności,
  a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
  i mienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt16DZ. w Olsztynie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. otrzymania kopii danych;
  3. sprostowania;
  4. usunięcia danych;
  5. ograniczenia przetwarzania
  6. przenoszenia danych
  7. sprzeciwu
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2)
i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01.

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, posiadanych uprawnień specjalistycznych) jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie dobrowolne lecz konieczne dla celów rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu zatrudnienia
w 16 DZ. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zatrudnienia/odbycia stażu/praktyki.

8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ……………………………………………… przez Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez  Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie.