Dołącz do zawodowców

Zapraszamy na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do wszystkich jednostkach wojskowych 16 Dywizji Zmechanizowanej.
 
TELEFONY KONTAKTOWE: Kandydaci do służby w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych - tel. 727 013 240
 
Wojsko to wyzwanie, wojsko to możliwość sprawdzenia swojego charakteru oraz realizacji planów zawodowych i ambicji. Jest to niepowtarzalna szansa, by spotkać ludzi myślących o bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie naszego regionu, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są nie-dostępne poza wojskiem. Szanowni Państwo jeżeli ktoś z Państwa jest na początku swojej drogi zawodowej i zastanawia się, co zrobić w życiu albo chce zrobić coś więcej w dziedzinie bezpieczeństwa naszego regionu, naszej Ojczyzny? Zapraszam do wstąpienia w szeregi 16. Dywizji Zmechanizowanej.
 
Zasady naboru do korpusu szeregowych zawodowych
 
Zawodowa służba wojskowa Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata.
 
Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania - w zależności od korpusu. Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać: - odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej; - niekaralność sądową; - obywatelstwo polskie; - ukończone 18 lat.
 
Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany: 1) żołnierz rezerwy, który posiada: - ukończone gimnazjum lub 8 klas szkoły podstawowej; - odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową; - niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień; 2) żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej. Pamiętaj: do zawodowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy - na wniosek żołnierza.
 
Warunki służby: 1) Wynagrodzenie około 3650 PLN (brutto). 2) Dobrowolne, bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki w warunkach internatowych (pokoje wyposażone w meble). 3) Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania. 4) Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej. 5) Gratyfikacja urlopowa dla siebie i członków rodziny. 6) Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej. 7) Nagrody uznaniowe. 8) Odprawa pieniężna po zakończeniu służby. 9) Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące i certyfikujące poszczególne osoby funkcyjne, np. kursy kierowców KTO Rosomak, itp.). 10) Możliwość wyjazdu na misję wojskową w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego, 11) Możliwość wykupienia posiłków po kosztach surowcowych w stołówce wojskowej.
 
Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje: - bieg na 3000 m; - podciąganie na drążku wysokim; - bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem; - skłony tułowia w przód.
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!
 
WIADOMOŚCI DODATKOWE: Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również Wojskowe Komendy Uzupełnień.