Deklaracja dostępności

16 Dywizja Zmechanizowana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 16 Dywizja Zmechanizowana.

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: por. Karol Frankowski, 16dz.rzecznik@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 321 240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

16 Dywizja Zmechanizowana w Olsztynie ul. Jagiellońska 53 10-273 Olsztyn Budynek znajduje się na terenie zamkniętym, wstęp tylko dla upoważnionych. Do budynku prowadzi brama od ul. Jagiellońskiej. Do wejścia prowadzą schody, wejście jest zabezpieczone bramką. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się dyżurka, na której służbę pełnią pracownicy Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO). Personel SUFO nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynku jest on dostosowany dla osób niepełnosprawnych w ograniczony sposób ( nie ma windy). Osoby odwiedzające budynek nie poruszają się samodzielnie po budynku. Kontrolą osób wchodzących i wychodzących na teren obiektu zajmuje się Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna (SUFO), która wykonuje zadania na terenie obiektu całą dobę. Wejście na teren budynku możliwe jest wyłącznie pod nadzorem żołnierza lub pracownika wojska. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku (piętrami) możliwe jest tylko poprzez wewnętrzną klatkę schodową. Ze względu na zastrzeżone uwarunkowania, bezpośrednio przed budynkiem nie ma możliwości parkowania oprócz wojskowych pojazdów służbowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online. Personel nie posiada przeszkolenia w tym zakresie. Osoby odwiedzające nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantom cały czas towarzyszą osoby przyjmujące. Na teren można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Z uwagi na ograniczenia dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak windy), w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, osoby te proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numery telefonu: 261321240 lub 261321274. Pozwoli to na ustalenie najdogodniejszego sposobu załatwienia sprawy bez konieczności przybycia interesanta do dywizji. Wszelkie sprawy załatwiać można drogą telefoniczną, pocztową, mailową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Informacje dodatkowe

Procedura wnioskowo-skargowa Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, albo zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, informację, o którą stronę internetową chodzi, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli żądanie tego dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe zgodnie z żądaniem, podmiot publiczny powiadamia o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Rzecznik Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/). Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.