Historia i tradycje

Dzieje Zawiszaków

,,(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości"                                                                               Marszałek Józef Piłsudski

Po przejęciu 15 lipca 1994 roku przez 15 Dywizję Zmechanizowaną tradycji grunwaldzkich, przyjęciu miana „Warmińsko- Mazurska” oraz imienia króla Władysława Jagiełły -kadra zawodowa 15 Brygady Zmechanizowanej wystąpiła z wnioskiem o dziedziczenie chlubnych tradycji pułków 15 Dywizji Piechoty (1919-1939) oraz o kontynuowanie bogatych tradycji 2 Pułku Zmechanizowanego, na bazie którego sformowano brygadę.
Starania te zakończyła decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 101/MON  z dnia 14 lipca 1995 roku.
W akcie nadania tradycji Sekretarz Stanu I zastępca Ministra Obrony Narodowej  dr. Andrzej KARKOSZKA  napisał:
   15 lipca 1995r . przejmiecie sięgające XVII wieku dziedzictwo tradycji jednostek związanych z 2 Pułkiem Zmechanizowanym wraz z tradycjami jednostek piechoty i artylerii 15 Dywizji Piechoty 1919-1939. Mieszczą się w nich dokonania  i zasługi bojowe żołnierzy walczących w obronie Konstytucji 3 Maja w powstaniu kościuszkowskim, w legionach polskich we Włoszech, powstaniu wielkopolskim, w obronie niepodległości i granic w latach 1919-1920, w wojnie obronnej 1939 roku, konspiracji, Armii Polskiej na Wschodzie i okresu powojennego.
Dzieje Waszej brygady otwiera 2 Regiment Pieszy Królewicza, utworzony  w 1717roku, którego żołnierze walczyli w obronie najnowocześniejszej na owe czasy w Europie- Konstytucji 3 Maja i w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku.  To miedzy innymi żołnierze tego regimentu obecni byli podczas przysięgi Naczelnika Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie.
  W Księgę Bojowej Chwały brygady wpiszecie walki 2 batalionu Legii Polskiej we Włoszech 1797-1801.
  Przejmiecie tradycje bojowe 2 Pułku Piechoty Liniowej Księstwa Warszawskiego 1806-1814- walczącego w składzie Legii I księcia Józefa Poniatowskiego, a następnie Jana Henryka Dąbrowskiego.
   W Waszą tradycję  wpisze się  2 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego 1815-1831 walczący z zaborcą w bitwach o Warszawę 1830 roku, Paprotnię i Warszawę 1831roku.
 
 
 
 
Będziecie następcami 2 Pułku Piechoty Legionów 1914-1944, którego ogromne dziedzictwo obejmuje walki w kampanii karpackiej 1914-1915, walki na Wołyniu i w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1920. W jego historię wpisały się również walki żołnierzy o niepodległość i granice  we wrześniu 1939roku w chwalebnym szlaku od Gór Borowskich do Zakroczymia, walk odtworzonego w Armii Krajowej w lipcu 1944 roku oddziałów partyzanckich „Nurta”, „Jędrusiów”, „Zawiszy”, i „Misia” 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.  
Przejmiecie bogate tradycje 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej utworzonego w 1919 roku w Inowrocławiu z wielkopolskich oddziałów powstańczych. Dziedzictwo Pułku obejmuje bojowe zasługi i dokonania żołnierzy ziemi wielkopolskiej i kujawskiej w powstaniu wielkopolskim, w zajmowaniu Pomorza w 1920 roku , w wojnie polsko-bolszewickiej oraz we wrześniu 1939roku.
Dokonania Waszych poprzedników obejmują szlak bojowy 61 Pułku Piechoty utworzonego w 1919 roku w Bydgoszczy. Wiedzie on od walk przyszłych pododdziałów pułku na zachodnim odcinku frontu wielkopolskiego, przez walki na ziemi chodzieskiej i wyżyskiej     w lutym 1820roku,walki z bolszewikami na froncie wschodnim ze sławna walką o Kojdanów 11 października 1920 roku oraz walki w wojnie obronnej 1939 roku na szlaku od Bydgoszczy przez Dobrzyków, Bzurę i obronę Warszawy.
 
W Waszej historii poczesne miejsce zajmą bojowe tradycje 62 Pułku Piechoty z Bydgoszczy, jego dokonania w obejmowaniu Pomorza w styczniu 1920 roku,      jego walki z Armią Czerwoną nad Berezyną, w bitwie warszawskiej w okolicach Mińska Mazowieckiego, a następnie Kolna i Mińska Litweskiego.
Bojowej chwały dopełnią dokonania żołnierzy 15 Pułku Artylerii Lekkiej z Bydgoszczy utworzonego w trakcie walk powstańczych w Wielkopolsce z baterii i dywizjonów artylerii. W szlak bojowy pułku wpisały się walki w zajmowaniu Pomorza  w styczniu 1920 roku, walki w kwietniowej ofensywie kijowskiej, w obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku w rejonie Okuniewa i Karczewa, natarciu na Mińsk Mazowiecki oraz walki w wojnie 1939 roku na szlaku od Bydgoszczy przez Szczytno, Bzurę i obronę Warszawy. 
W wasze tradycje wpisze się 2 Pułk Piechoty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki utworzony w 1943 roku w Sielcach nad Oka ze swoim krwawym szlakiem bojowym od Lenino do Berlina.
W tradycje brygady wpiszecie pokojowe dokonania 2 Pułku Piechoty a następnie 2 Pułku Zmechanizowanego stacjonującego do końca 1945 roku w Modlinie, a następnie Legionowie, Skierniewicach i Giżycku.
 
Po rozformowaniu w 2000 roku 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, do chlubnych tradycji pułków piechoty i artylerii dziedziczonych przez brygadę dołączyły  bojowe tradycje pułków kawalerii.  15 GBZ przejęła kompleks koszarowy w Orzyszu, oraz tradycje i dziedzictwo kolejnych oddziałów wojskowych, wchodzących w skład  4 Suwalskiej Brygady Kawalerii.
  • 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego -             1919-1945
  • 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego-             1917-1939
  • 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego-       1920-1939
  • 3 Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana  Czarnieckiego-      1921-1939
  • 4 Dywizjonu Artylerii Konnej -   1918-1939                                                          
Bataliony i dywizjony brygady utożsamiają się z rodowodem i tradycjami pułków, których tradycje dziedziczy Brygada.
    Decyzją nr 6/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. 2 batalion zmechanizowany 15 GBZ przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego -1921-1939 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej 1943-1945.
       Decyzją nr 164/MON z dnia 29 kwietnia 2014r. 1 Batalion Zmechanizowany 15 GBZ przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego i otrzymał nazwę wyróżniającą „Szwoleżerów Mazowieckich”
     Batalion czołgów kultywuje zaszczytne tradycje - 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego
Batalion dowodzenia brygady kultywuje tradycje - Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. 
Decyzją nr 106 Ministra Obrony narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. dywizjon artylerii samobieżnej 15GBZ
przejął i z honorem kultywuje tradycje 14. dywizjonu artylerii konnej (1927 - 1937). Otrzymał imię ppłk. dypl. Tadeusza Żyborskiego.
 Pozostałe pododdziały pielęgnują tradycje 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego (1917-1939) oraz 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (1918-1939).
 Bohaterstwo i heroizm naszych poprzedników, ich poświęcenie opłacone niejednokrotnie ofiarą  życia pozostają dla „Zawiszaków” najlepszym przykładem dochowania wierności przysiędze wojskowej. Poprzez swoje życie przepełnione patriotyzmem i ofiarnością  wynosili oni honor żołnierski do najwyższej godności społecznej.
 
 
15 lipca 1995r.-Decyzją MON NR 101/MON z dnia 14 lipca 1995r. nadano 15 Brygadzie Zmechanizowanej  nazwę wyróżniającą „GIŻYCKA”  oraz  imię Zawiszy CZARNEGO i ustanowiono datę Dorocznego Święta na dzień 15 lipca na pamiątkę bitwy grunwaldzkiej. Brygada otrzymała również sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi giżyckiej. 15 lipca 1995r. na Polach Grunwaldu żołnierze brygady otrzymali swój sztandar który został wręczony przez Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO. Sztandar poświęcił biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań. 15.07.2015 r. Poświecenie Sztandaru - biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań. 15.07.1995 r. Dowódca 15 GBZ płk Ireneusz RYDZYŃSKI odbiera sztandar z rąk Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO podczas uroczystości na Polach Grunwaldu.
Poczet dowódców 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
- ppłk dypl. Ireneusz Rydzyński 1994 - 1996
-    płk dypl. Kazimierz Pałasz 1996 - 2000
-    płk dypl. Marek Ryszelewski 2001 - 2002
-    gen. bryg. Jerzy Zatoński 2002 - 2005
-   ś.p. gen. bryg. Witold Poluchowicz 2005 - 2006
-    gen. bryg. Zbigniew Smok 2006 - 2009
- gen. bryg. Piotr Błazeusz 2009 - 2013
-    gen. bryg. Sławomir Kowalski 2013 - 2015
-    płk dypl. Jan Rydz 2015 - 2016
-    gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński 2016 - 2018
-    gen. bryg. Norbert Iwanowski - 2018 - 2019
- gen. bryg. Bogdan Rycerski - 2020 - 2021
- płk dypl. Piotr Fajkowski - 2021 -