Stowarzyszenie 15 GBZ
  • żołnierze
  • sympatycy
  • 15 GBZ
  • stowarzyszenie
  • organizacja
  • kombatanci
  • pomoc

Skład zarządu

Likwidacja Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

im. Zawiszy Czarnego.

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego z siedzibą w Giżycku (KRS: 0000651984, NIP: 8451987900, REGON: 366186082) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2021 roku znajduje się obecnie w likwidacji. Trwają prace likwidatorów majątku.

SĄD REJONOWY w Olsztynie zatwierdził otwarcie likwidacji Stowarzyszenia i dokonał wpisu do KRS.

Likwidatorzy stwierdzają, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
i według ich najlepszej wiedzy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać listownie na adres Stowarzyszenia. Planowane zakończenie działalności stowarzyszenia 30.09.2021 r.

 

Likwidatorzy

Adam Koniuk

Benedykt Komarzewski

Informacja z dnia 29.06.2021 r.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
im. Zawiszy Czarnego w likwidacji

Ul. Mazurska 4

11-500 Giżycko

stowarzyszenie15gbz@gmail.com

 
 
Prezes Zarządu
Adam Koniuk

Zastępca Prezesa, Sekretarz

Wojciech Łączyński


Skarbnik
Benedykt Komarzewski

 

członkowie:

– Andrzej Gładysz

– Leszek Chmielewski

Kontakt

ul. Mazurska 4

11-500 Giżycko

KRS: 0000651984

NIP: 8451987900

REGON: 36618608200000
Nr Konta:

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

ul. Generała Józefa Zajączka 1

11-500 Giżycko

96 9343 0005 0017 70 63 2000 0010

Telefony :

261-335-626

261-335-737

261-335-134

261-335-718

261-335-305

e-mail :

stowarzyszenie15gbz@gmail.com

 

 

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, zwane dalej „Stowarzyszeniem 15 GBZ”, jest organizacją skupiającą żołnierzy, byłych żołnierzy, kombatantów, pracowników wojska oraz sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, będących członkami zwyczajnymi a także osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Cechą Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, życzliwość, szacunek oraz koleżeństwo. Stowarzyszenie broni honoru i godności wszystkich jego członków.
§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 3.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 4.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Giżycko ul. Mazurska 4
§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw wynikających z postanowień Statutu Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
§ 7.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 8.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności politycznej.
§ 9.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
§ 10.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 11.
Celem Stowarzyszenia jest:
Kultywowanie przyjętych tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
Podejmowanie działań sprzyjających rozbudzaniu patriotyzmu, świadomości narodowej i obywatelskiej.
Integrowanie środowisk wojskowych, pracowniczych, osób fizycznych oraz prawnych związanych z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.
Prowadzenie działalności charytatywnej, wychodzącej naprzeciw potrzebom bytowym, zdrowotnym, osobistym i rodzinnym.
Współpraca z osobami prawnymi w zakresie upowszechniania tradycji orężnych Wojska Polskiego.
Gromadzenie i ochrona pamiątek związanych z działaniem i funkcjonowaniem 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Aktywowanie współpracy zaangażowanych środowisk oraz wspieranie podmiotów zainteresowanych obronnością.
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
Promocja i popieranie działań sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
i kulturalnych mieszkańców regionu.
§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach i obchodach świąt wojskowych i państwowych oraz przedsięwzięciach szkoleniowo – wychowawczych.
Współpracę z władzami, organizacjami i stowarzyszeniami, szczególnie kombatanckimi w realizacji celów statutowych.
Stałą analizę podstawowych problemów sytuacji socjalno – bytowej, nurtujących środowiska; udzielanie doraźnej pomocy osobom potrzebującym.
Prowadzenie działań sprzyjających edukacji historycznej i pro obronnej społeczeństwa.
Działalność publicystyczno – wydawniczą oraz współpracę ze środkami masowego przekazu.
Organizowanie zebrań i spotkań środowiskowych oraz innych przedsięwzięć służących integracji członków Stowarzyszenia.
Organizację i udział w zawodach sportowych oraz turystyczno - rekreacyjnych i kulturalnych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
§ 14.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby wymienione w art. 3 i 4 Prawa o Stowarzyszeniach, które zgłosiły pisemny akces przystąpienia do Stowarzyszenia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 15.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§ 16.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
Członkiem  honorowym  może  zostać  osoba  fizyczna  w  drodze  uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej siedmiu członków.
§ 17.
Członek zwyczajny ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
brać udział w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia z prawem głosu,
noszenia odznaki, oznak Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
prac społecznych na rzecz stowarzyszenia,
dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
przestrzegania zasad honoru i koleżeńskości,
regularnego   opłacania   składek   i   innych   świadczeń   na   rzecz Stowarzyszenia,
aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
§ 18.
Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo do:
brania udziału w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego,
występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
noszenia odznaki, oznak Stowarzyszenia.
§ 19.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji ustąpienia z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
śmierci członka lub utraty osobowości przez członka wspierającego,
ubezwłasnowolnienia,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
usunięcia za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działalność szkodzącą jego interesom.
Stany opisane w ust. 1 pkt 4 - 5 stwierdzane są w drodze uchwały Zarządu stowarzyszenia.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 i 5 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub usunięcia.
Osoba usunięta lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały w tej sprawie.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 21.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków w drodze głosowania bezpośredniego.
Wybory władz odbywają się w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Bezpośrednio po wyborze następuje ukonstytuowanie się zarządu.
Członkowie władz Stowarzyszenia mogą pełnić te same funkcje nieprzerwanie nie dłużej niż przez dwie kadencje.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków może przeprowadzić wybory uzupełniające.
Pełnienie wszystkich funkcji we władzach Stowarzyszenia jest społeczne.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 22.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co trzy lata.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku,
w terminie od 15 listopada do 20 grudnia każdego roku.
Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia można zwoływać doraźnie.
Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na daną kadencję.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§23.
Obradami Walnego Zebrania kieruje wybierane Prezydium poprzez wybranego przewodniczącego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
Zarząd,
Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały,
Komisja Rewizyjna.
Zarząd powiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z wyjątkiem uchwał określonych w § 34 pkt 1 i § 35 pkt 1. W drugim terminie
uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalanie zakresu działania Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie planu finansowego.
Zarząd stowarzyszenia
§25.
Zarząd składa się z 3 ÷ 5 członków Stowarzyszenia w tym: Prezes, Skarbnik, Sekretarz zastępca prezesa, Członkowie.
Skład zarządu i liczbę członków ustala Walne Zebranie na posiedzeniu dotyczącym zmiany władz Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§26.
Do zakresu działania Zarządu należy:
Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Uchwalanie zakresów działania przewidzianych w statucie,
Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
Opracowywanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,
Realizacja planu finansowego Stowarzyszenia.
 
Komisja Rewizyjna
§ 27.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia.
§ 29.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie zakresu działania zatwierdzonego przez
Walne Zebranie, zwykłą większością głosów.
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 31.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
składek członkowskich,
darowizn i subwencji,
zapisów,
wpływów z publikacji, wydawnictw, wystaw i odczytów,
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Za prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia odpowiadają Prezes
i Skarbnik Zarządu.
Wysokość składek określa walne zebranie członków. Członkowie opłacają składki według zasad i w terminach określonych przez Zarząd.
Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele związane
z działalnością statutową.
§ 32.
Zabronione jest:
Udzielania pożyczek  lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników  oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33.
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch działających łącznie członków zarządu w tym Prezesa lub sekretarza zastępcy prezesa Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34.
Zmiana statutu następuje na wniosek Zarządu lub 7 członków Stowarzyszenia drogą uchwały Walnego Zebrania, przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% + 1 członków uprawnionych do głosowania.
Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie a treść proponowanych zmian podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
§ 35.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, przy większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% + 1 członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393)