KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w 15 Brygady Zmechanizowanej w związku z realizacją zadań ustawowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego rozporządzeniem ogólnym (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000) informuję, że:

·         Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w 15 BZ jest:

Dowódca 15 Brygada Zmechanizowanej

Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko,

tel. 261 335 910, adres e-mail 15bz@ron.mil.pl

·         Inspektor ochrony danych 15 Brygady Zmechanizowanej:

Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko,

tel. 261 335 265, adres e-mail e.machura@ron.mil.pl

·         Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celach związanych z ważnym interesem publicznym, realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. 1967, nr 44, poz. 220 z późn.zm), Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, nr 179, poz. 1750 z późn.zm), a także Wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w 2007 r. (Dz. Urz. MON. 2007, nr 2, poz. 26) opracowanych na podstawie § 2 pkt 6 i 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996, nr 94, poz. 426).

·         Dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także organom ścigania i innym uprawnionym organom.

·         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

·         W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

·         Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, w przypadku danych których przetwarzanie nie znajduje podstaw prawnych, a jest niezbędne dla potrzeb administratora, odbywać się będzie na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a.

·         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018.217 – tekst jednolity).

·         Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), prawo wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie danych, usunięcie danych – jeżeli przetwarzane są niezgodnie z prawem oraz ograniczenie przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

·          Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Opracował:  Inspektor Ochrony Danych 15 BZ

Giżycko, 04.05.2020 r.