12 Brygada Zmechanizowana poza realizacją zadań bojowych i szkoleniowych równolegle ukierunkowuje swój wysiłek na promowanie służby wojskowej, wpajanie najmłodszym sympatii do munduru i zaszczepianie wśród młodzieży postaw patriotycznych. Współpracuje także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i realizuje zadania na rzecz edukacji obronnej społeczeństwa.
Żołnierze "Błękitnej" Brygady poza pokazami sprzętu, spotkaniami z uczniami szkół, przedszkoli i społecznością Pomorza Zachodniego, aktywnie angażują się również w inne działania na rzecz społeczeństwa, takie jak oddawanie krwi dla potrzeb lecznictwa wojskowego i cywilnego, udział w akcjach charytatywnych (m.in.: „Szlachetna Paczka”, „Paczka dla Bohatera”), organizację Dni Otwartych Koszar, organizację spotkań informacyjnych na temat służby wojskowej, ale także współpracę z mediami, obejmującą również tworzenie projektów prezentujących współczesne Siły Zbrojne.
12 Brygada Zmechanizowana bierze także udział w programie pilotażowym „Legia Akademicka” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i współpracuje ze "Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju", z którym współorganizuje corocznie Bal Charytatywny na rzecz weteranów poszkodowanych.

ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY

Współpraca 12 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności 12 Brygady. Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa, w szczególności młodzieży. Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz.MON.2020.194 z dnia 07.12.2020 r.).

 

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:

- określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;

- angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

 

ZASADY PLANOWANIA „PLANU WSPÓŁPRACY”

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy 12 Brygady Zmechanizowanej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódcy jednostki wojskowej, od którego oczekiwane jest wsparcie.

 

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem  i bieżącą działalnością jednostek wojskowych. Udostępnienie (użyczenie, najem) nieruchomości wojskowych wymaga każdorazowo podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI,  WZI, RZI). Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia z właściwym Nadleśniczym Lasów Państwowych.

 

Jednostki wojskowe podległe Dowódcy Generalnemu RSZ mogą udzielić wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi. Zasady współpracy określa Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 168/MON z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz.MON.2020.194 z dnia 07.12.2020 r.). 

W zakresie organizacji pokazów statycznych sprzętu wojskowego do celów promocyjnych, za zgodą właściwego dowódcy jednostki wojskowej może być wykorzystywany sprzęt wojskowy oraz nieruchomości na zasadach określonych w Decyzji Minitra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON. poz.  40).  

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).

 

Zgodnie z decyzją wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z zasadami, obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie Ministrowi Obrony Narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych, a w tym Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

 

Szczegóły współpracy wojska ze społeczeństwem oraz wzory pism dostępne są na poniższej stronie internetowej:

https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/zaswsp/