OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH
W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. O udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami. Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 
 
Udział Orkiestry Wojskowej:
W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP wszystkie orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW). Orkiestry wojskowe realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW. Decyzję  o udziale orkiestry podejmuje DGW, w zależności od nałożonych zadań służbowych i możliwości orkiestr. Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa. 
Wnioski o przydzielenie orkiestry kierować na adres:

Dowódca Garnizonu Warszawa
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 
00 - 909 Warszawa 
tel. 261 879 026
POGRZEBY WOJSKOWE
Udział i skład wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej jest ustalany przede wszystkim dla:
- dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
- kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
- kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
- żołnierzy w służbie czynnej;
- byłych żołnierzy zawodowych;
- szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej).
O przyznaniu wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
 
Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana - żołnierza lub weterana poszkodowanego - żołnierza.  W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów - żołnierzy.
ZASIĘG TERYTORIALNY GARNIZONÓW I DANE KONTAKTOWE
Garnizon SZCZECIN obejmuje: m. Szczecin, powiat gryfiński oraz powiat policki. Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej pełni funkcję Dowódcy Garnizonu Szczecin. Adres:
DOWÓDCA GARNIZONU SZCZECIN
 ul. B. Zaleskiego 2
70 - 904 Szczecin
tel.: 261 455 418
 
Garnizon STARGARD obejmuje: powiat myśliborski, powiat pyrzycki oraz powiat stargardzki. Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia pełni funkcję Dowódcy Garnizonu Stargard. Adres:
DOWÓDCA GARNIZONU STARGARD
Al. Żołnierza 37
73-110 Stargard
Tel.  261 451 000
 
Garnizon CHOSZCZNO obejmuje: - powiat  choszczeński (część) z wyłączeniem obrębu Rościn w gminie Choszczno. Dowódca dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej pełni funkcję Dowódcy Garnizonu Choszczno. Adres:
DOWÓDCA GARNIZONU CHOSZCZNO
Ul. Dąbrowszczaków 32
 73-200 Choszczno
Tel. : 261-477-222 , 603-659-319,
Fax: 261-477-245.
 
Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej:
- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta.