Regulamin

Święta 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu 11.09 – 12.09.2020r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.   Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w imprezie plenerowej (zwanej dalej „ Świętem 11LDKPanc”) umiejscowionej na terenie miasta Żagania.
2.   Uczestnik Imprezy (zwany dalej „Uczestnikiem”) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przyjściem na Imprezę a uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3.   Poszczególne punktu planu Święta 11LDKPanc spełniają zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19.
 
§ 2
ORGANIZATOR WYDARZENIA
 
Organizatorem Wydarzenia jest, 11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu (zwana dalej „Organizatorem”).
 
§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1.   Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym klauzuli informacyjnej RODO umieszczonej poniżej.
2.   Na terenie wydarzenia/imprezy plenerowej organizowanej przez 11DKPanc. może przebywać określona liczba osób zgodnie zobowiązującymi przepisami  związanymi z COVID-19. decyduje kolejność wejścia na teren Imprezy.
3.   Uczestników obowiązuje zachowanie zalecanego dystansu od pozostałych uczestników.
4.   Uczestnicy nie mogą przynosić na Wydarzenie własnych siedzisk (krzesełko turystyczne, koc, karimata). Miejsca siedzące będą dezynfekowane po każdym wydarzeniu.
5.   Separacja pomiędzy miejscami siedzącymi nie dotyczy rodziców z dziećmi do 13. roku życia, osób, które razem mieszkają, a także widza, który uczestniczy w Imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. W takim przypadku konieczne jest powiadomienie obsługi o chęci zmiany ustawienia krzeseł.
6.   Przed wejściem na teren Imprezy oraz w kolejce do wejścia i do sanitariatów, należy zachować zalecany odstęp  między Uczestnikami.
7.   Przy wejściu na teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekowania dłoni.
8.   Do dyspozycji Uczestników oddana  będzie  toaleta, w której zapewni się środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
9.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania Imprezy ze względów pogodowych bądź obostrzeń epidemiologicznych.
10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócające Imprezę lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych –będą wypraszane z Imprezy przez Obsługę.
11.  Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12.  Uczestnik wydarzenia  wchodząc na teren imprezy jednocześnie zapewnia, że stan jego zdrowia jest  dobry, nie ma żadnych oznak chorobowych takich jak podwyższona temperatura, kaszel, katar.
 
 
§ 4
ZAKAZY PODCZAS IMPREZY
 
Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 
§ 5
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
 
1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zastosować izolację od pozostałych Uczestników i odesłać taką osobę transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i  stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Telefony kontaktowe: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu, tel. (68) 477 66 00, Pogotowie Ratunkowe: 112, 999
2. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym miejscu  wyposażonej w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, gdzie jest możliwe czasowe odizolowanie jej od  innych osób. Doraźnie osoba taka może być odizolowana od pozostałych osób w innej, bezpiecznej przestrzeni.
3.  Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 
§ 6
 
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązany jest na wezwanie Obsługi do natychmiastowego opuszczenia terenu a w przypadku wyrządzenia szkód –pokrycia kosztów ich usunięcia.
 
§ 7
 
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych, o raz wykonywania zdjęć́ na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Imprezie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, zarówno w mediach elektronicznych w tym społecznościowych oraz drukowanych.
 
§ 8
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, jego zmiany oraz modyfikacji.
2.    Regulamin wchodzi w życie dnia 11.09.2020r.
 
  
 
Załącznik nr 1 do
REGULAMINU  IMPREZY PLENEROWEJ ”Święto 11LDKPanc”
 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH –klauzula informacyjna
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu, ul. Żarska 1, 68-100 Żagań
2)  Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań związanych z organizacją i promocją ww. przedsięwzięcia.
3)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale społecznościowe.
4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
5)  W pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6)  Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 c. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e.  do przenoszenia danych,
f.   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)  W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem.
8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy  o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.