INFORMACJE OGÓLNE

Adres korespondencyjny:
 
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
ul. Krakowska 2, Rząska
30-901 Kraków woj. Małopolskie

Sekretariat:  tel. 261 133 203
 
 
Dowództwo 11 MBOT
 
płk Marcin SIUDZIŃSKI
Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
ppłk Andrzej SIOŁA
Zastępca Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
ppłk Mariusz CHMIEL
Szef Sztabu 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
st. chor. sztab. Artur ZIĘBA
Starszy Podoficer Dowództwa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 

Zadania WOT


 • Utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Współpraca z elementami systemu obronnego państwa w tym szczególnie z wojewodą i organami samorządu terytorialnego.
 • Kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.


Strony internetowe

 

https://wojsko-polskie.pl/11mbot/ - strona 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

https://wojsko-polskie.pl/dwot/ - strona Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

https://terytorialsi.wp.mil.pl/ - strona Wojsk Obrony Terytorialnej

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/ - wirtualne biuro prasowe Wojsk Obrony Terytorialnej

https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ - strona rekrutacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Kontakt dla mediów

 

por. Adam TRĘBACZ

Oficer Prasowy

11mbot.prasowy@ron.mil.pl
tel. 261 133 209
kom. 887 704 274

 

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 
 
Powrót do strony głównej BIP 11 MBOT

 


 

 

STATUS PRAWNY

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialne powstała 15 stycznia 2018r. na mocy Decyzji Nr Z-78/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2017r. w trzecim etapie formowania WOT.

 

Akty prawne dotyczące WOT

 • USTAWA z dnia 23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (pobierz)
 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 504/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 503/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (pobierz)

 
Powrót do strony głównej BIP 11 MBOT

 

 

SKARGI I WNIOSKI

Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przyjmuje wszystkie zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 oraz 15.00 - 17.00.

Warunkiem rozmowy jest wcześniejsze umówienie spotkania osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 133 203 lub 261 133 185.

 
 
Powrót do strony głównej BIP 11 MBOT

 


 

 

OFERTY PRACY

Brak aktualnych ofert pracy w 11MBOT.

 

 

ROZPORZĄDZENIA I INNE DOKUMNENTY


 • Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (pobierz plik)
 • Rozporządzenie z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (pobierz plik)
 • Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposoby jej pełnienia (pobierz plik
 • Rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych (pobierz plik
 • Rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów (pobierz plik
 • Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy (pobierz plik
 • Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego (pobierz plik
 • Rozporządzenie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (pobierz plik
 • Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (pobierz plik
 • Przykład wypełnienia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (pobierz plik
 • Oświadczenie kandydata do WOT (pobierz plik
 • Ankieta ochotnika do WOT (pobierz plik
 • Materiały dydaktyczne dla kandydatów do WOT (pobierz plik
 • Tabela norm testu wejściowego sprawności fizycznej (pobierz plik
 • Plan współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2022 rok (pobierz plik)
 
 

 

 

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej z siedzibą ul. Krakowska 2, Rząska 30-901 Kraków woj.Małopolskie
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji zadań 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
DWOT Inspektor Ochrony Danych
ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
nr tel. 261 883 909
dwot.iod@ron.mil.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Państwa dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Państwa zgody.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej przetwarzane przez Administratora Państwa niektóre dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 
 
Powrót do strony głównej BIP 11 MBOT
 

 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kwestie dostępu do informacji publicznej regulowane są przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 172).
Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP DWOT odbywa się w myśl przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).