BIP

Witamy na stronie

 

 

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

10 Brygady Kawalerii Pancernej
 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 10BKPanc jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

 

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.
Status prawny

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej jest jednostką wojskową podległą 

 

dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

 

Powstała na bazie 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego,

 

rozpoczęła funkcjonowanie w 1995 roku.

 

Przedmiot działania

 

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej jest oddziałem przeznaczonym do wykonywania zasadniczych zadań

 

o charakterze taktycznym. W składzie brygady występują pododdziały różnych rodzajów wojsk

 

przeznaczone do bezpośredniego prowadzenia walki,

 

a także pododdziały przeznaczone do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.

 


Osoby sprawujące funkcje

 

DOWÓDCA – gen. bryg. Rafał KOWALIK

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY – płk Paweł Pytko

 

 

SZEF SZTABU –ppłk Renart Skrzypczak

 

 

Skargi i wnioski

 

 

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW  DO DOWÓDCY 10BKPanc

 

gen. bryg. Rafał KOWALIK – poniedziałki godz. 15.30 - 16.30

 

 

Dane teleadresowe:

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej, ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów

 

 

fax : 261 685 091

 

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

 

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej
W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 10bkpanc.rzecznik@wp.mil.pl  - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

 

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 10BKPanc pod adresem www.10bkpanc.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

 

 

Nie będą także udzielane porady prawne.

 

 

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).

 

 

Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

Informacje o podmiocie:

 

 

Nazwa:

10 Brygada Kawalerii Pancernej

 

 

 

Adres:

 

 

ul. Sztabowa 1

 

 

59-725 Świętoszów

 

 

 

Telefon:

 

 

261 685 740

 

 

 

Fax:

261 685 091

 

 

 

e-mail:

10bkpanc.rzecznik@ron.mil.pl

 

 

 

Strona WWW

 

 

www.10bkpanc.wp.mil.pl

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicz
 

Zgodnie z  art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195)Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji  oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.  Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie  BIP 10BKPanc jest bezpłatne.

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP 10BKPanc udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

 

 

 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw  przepisy dotyczące centralnego  repozytorium  wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
 

kpt. Monika Wywiórka

 

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej

 

 

ul. Sztabowa 1

 

59-725 Świętoszów

 

261 685 033

 

10bkpanc.rzecznik@ron.mil.pl