KOMUNIKAT

Centrum Leczenia Weterana poza granicami państwa
W sierpniu br. rozpoczęło działalność Centrum Leczenia Weterana dla weteranów poszkodowanych w czasie działań poza granicami Państwa - CLW WIM.
Koncepcja powołania Centrum powstała na kanwie doświadczeń personelu medycznego, który od połowy 2009 r. zajmuje się leczeniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w czasie odbywania misji poza granicami kraju. Powstanie CLW ma na celu kontynuację tych działań z zapewnieniem profesjonalnej i kompleksowej opieki nad weteranami.
Posiadając największe w wojskowej służbie zdrowia zaplecze diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne oraz naukowo-badawcze jesteśmy najlepszym miejscem zapewniającym leczenie w ujęciu kompleksowym. Nasz system leczenia jest na bieżąco rozbudowywany i uzupełniany, tak aby w sposób optymalny dbać o zdrowie poszkodowanych.
Wojskowy Instytut Medyczny jako największa placówka medyczna wojskowej służby zdrowia (WSZ) zaangażowana w leczenie ponad 95% weteranów i weteranów poszkodowanych. Wymagane do tego potrzeby kadrowe i sprzętowe, związane z nimi niezbędne kompetencje fachowe i organizacyjne powinny być, wzorem innych państw sojuszniczych NATO, rozwijane oraz konsolidowane w ramach wiodącego ośrodka medycznego. Proponowany model opieki pozwoli w najbardziej skuteczny i efektywny sposób zrealizować cele opieki, w tym zabezpieczyć szeroko rozumiane interesy sił zbrojnych i państwa polskiego. Zebrane doświadczenia będą stanowić cenną wiedzę co do sposobów udzielania pomocy medycznej w miejscu zdarzenia (np. w PKW), ale także systemu szkolenia kadr medycznych oraz doskonalenia taktyki przetrwania żołnierza na współczesnym polu walki.
W realizacji projektu uczestniczą wszystkie podmioty lecznicze WSZ.
Zalety utworzenia CLW na bazie WIM:
• posiadanie w WIM unikalnych warunków i kompetencji do stałego doskonalenia metod rozpoznania i leczenia W-P w oparciu o gromadzone, przetwarzane i poddawane analizie klinicznej i naukowej zasoby informacji medycznej;
• pełna koordynacja medycznych spraw pacjentów – weteranów z zadaniami realizowanymi przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Departament Spraw Socjalnych MON;
• zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej.
Dodatkowymi celami działalności Centrum Leczenia Weteranów są:
• inicjowanie, realizacja i koordynacja projektów badawczych i analitycznych prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne weteranów i ich rodzin;
• ograniczanie niepełnosprawności wśród W-P;
• zmierzających do wypracowania optymalnych, dostosowanych do potrzeb zdrowotnych W-P metod diagnostyki i terapii;
• prowadzenie analiz efektywności i skuteczności sprawowanej opieki medycznej oraz inicjowanie rozwiązań mających na celu stałe jej doskonalenie;
• realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w środowisku weteranów poszkodowanych w zakresie dostępności i uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej oraz koordynacja sposobów ich sprawnego i fachowego zaspokajania.
Zebrane doświadczenia będą stanowić cenną wiedzę co do sposobów udzielania pomocy medycznej w miejscu zdarzenia (np. w PKW), ale także systemu szkolenia kadr medycznych oraz doskonalenia taktyki przetrwania żołnierza na współczesnym polu walki.
CENTRUM LECZENIA WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
tel. + 48 665-707-193; + 48 261-817-797
e-mail: clw@wim.mil.pl; mmnitowska@wim.mil.pl
BIURO INFORMACYJNO - ZGŁOSZENIOWE CENTRUM LECZENIA WETERANA
tel. + 48 665-707-193
poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 21.00
(w godz. 21:00 – 7:00 zabezpieczenie potrzeb medycznych realizowane jest poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 261-816-291)
więcej informacji: www.wim.mil.pl zakładka PACJENT - Centrum Leczenia Weterana
TELEFON INTERWENCYJNY DLA WETERANÓW ORAZ RODZIN WETERANÓW
WSPARCIE PSYCHICZNE DLA WETERANÓW ORAZ ICH RODZIN W KLINICE PSYCHIATRII, STRESU BOJOWEGO I PSYCHOTRAUMATOLOGII
tel. +48 261-817-233
poniedziałek – piątek w godzinach 17.00 - 20.00
Więcej informacji: www.wim.mil.pl zakładka SZPITAL/OŚRODKI KLINIKI – Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii