None

Odkrywamy karty historii- Dzień czołgisty

3 zdjęć w galerii
W środę, 17 czerwca, przypada Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych- Dzień Czołgisty
PODSTAWA PRAWNA:
ZARZĄDZENIE Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2008 r. Nr 25, poz. 321) w § 1 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) 17 czerwca – Świętem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dniem Czołgisty.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
Po raz pierwszy Dzień Czołgisty obchodzony był w dniach 18-20 czerwca 2009 w Żaganiu, w związku z 90-leciem polskiej broni pancernej.
 
Święto obchodzone jest na pamiątkę powrotu do Polski 1 pułku czołgów Armii Polskiej gen. Józefa Hallera w 1919 roku. Była to pierwsza jednostka wojskowa w naszym kraju uzbrojona w gąsienicowe wozy bojowe.
Pułk sformowany został wiosną 1919 roku w składzie Armii Polskiej we Francji z inicjatywy gen. Józefa Hallera i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Sprzęt oraz obsadę większości stanowisk oficerskich i fachowych przejęto z francuskiego 505 pułku czołgów. Pułk był pierwszą polską jednostką wojskową uzbrojoną w czołgi, która zapoczątkowała istnienie broni pancernej w wojskach II RP.
 
Rozkaz wydany 15 marca 1919 roku nakazywał formowanie pułku w składzie pięciu kompanii. Ich liczba odpowiada ilości dywizji strzelców w Armii gen. Hallera. Miejscem formowania było Martigny les Bains w Wogezach.
W czerwcu 1919 roku przybył do Polski. Ostatni transport kolejowy opuścił Martigny les Bains 16 czerwca. Punktem docelowym była Łódź, wyznaczona na miejsce postoju pułku. Tu kontynuowano szkolenie oraz uzupełniano stany osobowe ochotnikami z różnych jednostek. Na wyposażeniu posiadał wtedy 120 czołgów Renault FT 17 w tym 72 wyposażone w armaty i 48 w karabiny maszynowe.
 
Na wojnie liczą się przede wszystkim ludzie, a nie tylko maszyny. Dobry czołg jest bezużyteczny sam w sobie, jeśli jego załoga nie jest odpowiednio wyszkolona, nie posiada mocnego ducha lub zapału do walki” Marszałek Bernard Law Montgomery
 
Na załączonych zdjęciach można zobaczyć:
- sztafeta 1. Pułku Czołgów opusz­cza dzie­dzi­niec Belwederu po zło­że­niu Józefowi Piłsudskiemu życzeń imie­ni­no­wych. Warszawa, 19 marca 1929 roku. Na pierw­szym pla­nie czołg Renault FT (uzbro­jony w armatkę 37 mm) z widocz­nym zna­kiem CWS. W tle widoczny wóz z kara­bi­nem maszy­no­wym.
- Czołg Renault FT pod­czas ćwi­czeń na poli­go­nie koło Stanisławowa. Rok 1925.
 
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia i kontynuowania dziedzictwa tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
- 1 Pułk Czołgów (1919-31, 1939-40)  

Tekst: st. chor. Ireneusz Chyziak, źródło: Wikipedia
Zdjęcia: Archiwum 10BKPanc, Internet