Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ATERMINY PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ WOJSKOWYCH

| Autor: DKiSzW MON
Absolwenci uczelni cywilnych, z tytułem magistra, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie do trzymiesięcznego studium oficerskiego na stanowiska szczególne (np. ekonomiści, prawnicy czy lekarze) mają czas jedynie do 15 marca 2006 r. na złożenie wniosku do Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. Natomiast absolwenci innych kierunków studiów mogą ubiegać się na roczne studium oficerskie, składając wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami - w terminie do 31 maja 2006 r. - bezpośrednio do komendantów: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we WrocławiuWyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podobny termin obowiązuje absolwentów szkół średnich ubiegających się na pięcioletnie studia magisterskie w jednej z trzech wyższych uczelni oficerskich ( Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, WSOWL we Wrocławiu oraz WSOSP w Dęblinie). Wnioski do szkół podoficerskich powinni być kierowane do komendantów tych szkół w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2006 r. oraz
Trzymiesięczne Studium Oficerskie
Trzymiesięczne studium oficerskie przeznaczone są dla magistrów zakwalifikowanych przez tzw. gestorów korpusów osobowych na stanowiska wymagające “szczególnych kwalifikacji lub spełniające wymagania warunkujące wykonywanie niektórych zawodów”. W korpusie oficerskim takich stanowisk w siłach zbrojnych jest ponad siedem tysięcy. Wnioski o przyjęcie do tego studium absolwenci uczelni cywilnych składają do 15 marca każdego roku bezpośrednio do Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego ( 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 29),
Od kandydatów wymaga się identycznych dokumentów oryginalnych jak przy ubieganiu się na roczne studium oficerskie: 
 • wniosek dla kandydatów na żołnierzy zawodowych,
 • dyplom magistra, z terminem złożenia nie później niż do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej),
 • życiorys (CV),
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne ksera innych dokumentów lub poświadczeń przydatnych w dalszej służbie

Szkolenie trwa trzy miesiące i odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Medycznej ( 90-766 Łódź , ul. 1-go Maja 90, tel. 042 639 42 04 )

Absolwenci tego studium po ukończenia szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych - są awansowani na stopień podporucznika oraz podpisuje się z nimi kontrakt na pełnienie służby zawodowej w określonym korpusie osobowym (finansowym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, Wojskowych Służb Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej, duszpasterstwa i medycznym.
Jakie są wymagania.
Do korpusu osobowego finansowego mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych o profilu ekonomiczno-finansowym , których kwalifikuje komisja powołana przez dyrektora Departamentu Budżetowego MON na podstawie rozmowy i testu z ekonomii. W 2005 r. naukę w studium oficerskim ukończyło 6 osób, w tym czterech chorążych, którzy objęli stanowiska o stopniu etatowych podporucznik na roczną kadencję w jednostkach i instytucjach wojskowych. W 2006 r. zwolnią oni stanowiska dla 6 kolejnych absolwentów studium oficerskiego.
W korpusie osobowym sprawiedliwości i obsługi prawnej jest trzech gestorów. Jednym z nich jest dyrektor Departamentu Prawnego MON, który powołuje komisję kwalifikującą kandydatów ( magistrów prawa) do obsługi prawnej w resorcie obrony narodowej. W 2005 r. na jedno miejsce przypadało trzech kandydatów ( przyjęto 5 osób). Podobną liczbę przewiduje się w 2006 r. Natomiast kandydatów na stanowiska w sądach wojskowych zatwierdza dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymaga się od nich nie tylko ukończenia studiów prawniczych, ale także pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów w sadach wojskowych. Z kolei za nabór prokuratorów odpowiada Naczelny Prokurator Wojskowy, który w 2006 r. będzie dysponował miejscami na aplikację oraz na stanowisko asesora ( po aplikacji i zdaniu egzaminu na prokuratora). Po zakwalifikowaniu kandydatów i zdaniu egzaminu na aplikację, rozpoczną oni trzymiesięczną naukę na studium oficerskim.
W korpusie żandarmerii wojskowej, którego gestorem jest komendant główny Żandarmerii Wojskowej preferowani są żołnierze zawodowi z tej formacji po studiach prawniczych. W 2005 r. studium ukończyło 10 chorążych, których skierowano do oddziałów ŻW na trzyletnie kadencje. Natomiast wymagania w korpusie osobowym wojskowych służb informacyjnych, którego gestorem jest komendant główny Żandarmerii Wojskowej preferowani są żołnierze zawodowi z tej formacji po studiach prawniczych. W 2005 r. studium ukończyło 10 chorążych, których skierowano do oddziałów ŻW na trzyletnie kadencje. Natomiast wymagania w ustala szef WSI, zaś w korpusie duszpasterstwa - ordynariusze: polowi oraz prawosławny ordynariusz wojskowy i ewangelicki biskup wojskowy na podstawie swoich wewnętrznych regulacji.
Natomiast od kandydatów do korpusu medycznego wymaga się posiadania wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych o kierunku medycznym ( lekarskim, stomatologicznym, farmacji, pielęgniarstwa, weterynarii, biologii, psychologii), którzy złożą pisemne zobowiązania do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych o kierunku medycznym ( lekarskim, stomatologicznym, farmacji, pielęgniarstwa, weterynarii, biologii, psychologii), którzy złożą pisemne zobowiązania do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu kursu oficerskiego. Przyjmowani są absolwenci uczelni medycznych, którzy mają prawo do wykonywania zawodu ( np. lekarze po rocznym stażu i zdaniu egzaminu państwowego). W 2005 r. test z wiedzy ogólnej zdawali jedynie weterynarze. Termin najbliższych egzaminów przewidziany jest1-10 lipca 2006 r., zaś rozpoczęcie szkolenia w CSWSMED ustalono na4 września 2006 roku. Termin i czas trwania egzaminów oraz rozpoczęcia szkolenia może ulec zmianie, co będzie zależało od ilości kandydatów i potrzeb kadrowychi sił zbrojnych na kandydatów o kierunku medycznym ( lekarskim, stomatologicznym, farmacji, pielęgniarstwa, weterynarii, biologii, psychologii), którzy złożą pisemne zobowiązania do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu kursu.

Roczne Studium Oficerskie

Absolwenci cywilnych szkół wyższych z tytułem magistra mogą rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, odbywając roczne lub trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe w Studium Oficerskim. Ich ukończenie i zdanie egzaminu – zgodnie z art. 36, ust. 3 a ustawy pragmatycznej – jest niezbędnym warunkiem uzyskania stopnia oficerskiego. Liczbę miejsc określa co roku minister obrony narodowej na podstawie potrzeb sił zbrojnych. Limit zależy od tego, ile wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik będzie absolwentów danym roku w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

WSOWL we Wrocławiu


Od trzech lat funkcjonuje roczne studium oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ( 51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, Telefony: 071 765 81 51 lub 765-81 62). W 2005 r. do tego studium przyjęto 79 magistrów – absolwentów uczelni cywilnych, w tym 27 kobiet oraz 13 żołnierzy zawodowych w takich korpusach osobowych jak: ogólnowojskowy, rakietowy i artylerii oraz obrony przed bronią masowego rażenia. O jedno miejsce ubiegało się trzech kandydatów. Przykładowo w 2004 r. do tej uczelni przyjęW 2005 r. do tego studium przyjęto 79 magistrów – absolwentów uczelni cywilnych, w tym 27 kobiet oraz 13 żołnierzy zawodowych w takich korpusach osobowych jak: ogólnowojskowy, rakietowy i artylerii oraz obrony przed bronią masowego rażenia. O jedno miejsce ubiegało się trzech kandydatów. Przykładowo w 2004 r. do tej uczelni przyjęto na roczne studium oficerskie 174 magistrów.
W 2005 r. do tego studium przyjęto 79 magistrów – absolwentów uczelni cywilnych, w tym 27 kobiet oraz 13 żołnierzy zawodowych w takich korpusach osobowych jak: ogólnowojskowy, rakietowy i artylerii oraz obrony przed bronią masowego rażenia. O jedno miejsce ubiegało się trzech kandydatów.

WSOSP w Dęblinie


Z kolei w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12, tel. 081 883 77 33 lub 883 71 00 ) do egzaminu o 36 miejsc przystąpiło dwa razy więcej kandydatów. Po zdaniu egzaminu oficerskiego będą służyć w korpusie osobowym: lotniczym, radiotechnicznym i przeciwlotniczym.
Dokumenty i egzaminy
Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły bezpośrednio do Komendanta Uczelni ( WSOWL we Wrocławiu i WSOSP w Dęblinie ) do 31 maja 2006 r., dołączając następujące dokumenty:

 1. dyplom magistra ( ostateczny termin złożenia dyplomu upływa w dniem stawienia się do egzaminu),
 2. życiorys ( CV),
 3. odpis skrócony aktu urodzenia,
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. cztery zdjęcia legitymacyjne,
 6. inne dokumenty lub poświadczenia przydatne w dalszej służbie ( np. prawo jazdy, świadectwa znajomości języka obcego czy też instruktorskie).
Egzamin wstępny na studium oficerskim obejmuje:

 1. egzamin z języka angielskiego ( na poziomie dostatecznym - 2222, wg natowskiego stanagu 6001),
 2. test ze sprawności fizycznej kandydata,
 3. badanie motywacji- tekst psychotechniczny ( tylko w WSOSP),
  rozmowę kwalifikacyjną po egzaminach.
Szkoły oficerskie i akademie wojskowe

Zgodnie z art. 10, ust.1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowyc ( Dz. U. nr 179, poz. 1750) do korpusu oficerskiego może być powołany żołnierz mianowany na stopień wojskowy podporucznika po ukończeniu przez niego wyższej szkoły wojskowej i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra( równorzędnego) bądź - w przypadku magistrów uczelni cywilnych – po ukończeniu szkolenia wojskowego (studium oficerskiego) i zdaniu egzaminu oficerskiego i zdaniu egzaminu oficerskiegoPonadto do korpusu oficerskiego może być powołany żołnierz rezerwy, który posiada: tytuł zawodowy magistra (równorzędny) oraz stopień wojskowy oficera. 5-letnie studia zawodowe w szkołach oficerskich
Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie na 5-letnich studiach zawodowych w jednej z trzech uczelni wojskowych:

 1. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (81-103, Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69, tel. 058 626 27 35, www.amw.gdynia.pl ); ,

 2. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 51-150, Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, tel. 071 765 81 51, www.wso.wroc.pl );

 3. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12, tel. 081 883 77 33, www.wsosp.deblin.pl).

Limity miejsc w tych uczelniach ustala co roku minister obrony narodowej w zależności potrzeb sił zbrojnych i liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik. Przykładowo w 2005 r. przyjęto do WSOWL we Wrocławiu 100 maturzystów, w tym 12 kobiet (w korpusie ogólnowojskowym, rakietowym i artylerii oraz inżynierii wojskowej. O jedno miejsce na tej uczelni ubiegało się prawie 10 kandydatów. Natomiast do WSOSP w Dęblinie zgłosiło się ponad razy więcej kandydatów niż miejsc (40), z których 13 będzie mogło zostać pilotami samolotów odrzutowych a 27 osób pilotami śmigłowca, w tym 5 kobiet. Natomiast do AMW w Gdyni ( o 45 miejsc ), ubiegało się ponad 300 kandydatów, z tego 260 zostało zakwalifikowanych przez komisję lekarską. Na I rok nauki dostało się 10 kobiet. Absolwenci szkół średnich muszą spełnić wymagania określone w rozporządzeniu MON z 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych ( Dz. U nr 66, poz. 614). Muszą oni mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie, nie być karani sądownie oraz wykazać się odpowiednią zdolnością psychiczną i fizyczną do służby zawodowej. Osoby zainteresowane karierą oficerską w wojsku składają wniosek dla kandydatów na żołnierzy zawodowych o przyjęcie do szkoły oficerskiej lub akademii wojskowej bezpośrednio do komendanta uczelni w terminie do 31 maja 2006 r. ( liczy się data zarejestrowania wniosku w kancelarii uczelni), dołączając następujące dokumenty oryginalne:

  1. świadectwo dojrzałości ( w dniu stawienia się na egzamin),

  2. życiorys ( CV),

  3. odpis skrócony aktu urodzenia,

  4. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z 2006 r. ( ważne jest pół roku),

  5. cztery zdjęcia legitymacyjne ksera innych poświadczonych dokumentów mogących mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej( np. prawo jazdy, świadectwa znajomości języków obcych, itp.).
Po spełnieniu tych wymogów, kandydaci na oficerów są kierowani przez WKU na badania lekarskie ( w przypadku kandydatów na pilotów przechodzą oni badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej ) oraz do wojskowych pracowni psychologicznych.
Egzamin wstępny do WSOWL we Wrocławiu jest przewidywany w drugiej połowie lipca 2006 r., do WSOSP w Dęblinie na przełomie czerwca i lipca, zaś do AMW w Gdyni w I dekadzie lipca 2006 r. Egzamin dla posiadaczy świadectwa dojrzałości, którzy zdawali tzw. “nową maturę” z takich przedmiotów jak: matematyka i język angielski polega na tym, że uwzględnia się wpis ilości uzyskanych punktów i zwalnia się ich z egzaminu. Zaliczają oni jedynie test ze sprawności fizycznej. Natomiast absolwenci szkół średnich bez nowej matury zdają egzamin z matematyki oraz test z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczegółowe wymagania z tego języka obcego wobec kandydatów na żołnierzy zawodowych po szkole średniej zostały ustalone w decyzji ministra obrony narodowej ( nr 195/ MON z 1 lipca 2005 r.) na poziomie co najmniej: 2 – dostatecznym ( słuchanie) 1- podstawowym ( mówienie), 2 ( czytanie) i 1 (pisanie) wg natowskiego stanagu 6001. Ponadto z kandydatami na oficerów, którzy najlepiej zdali egzamin przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych.
Szkoły podoficerskie


Podoficerowie są bezpośrednimi dowódcami i wychowawcami podporządkowanych im żołnierzy. Odpowiadają oni bezpośrednio za szkolenie żołnierzy oraz są dowódcami drużyn, zespołów (załóg). Wymaga się od nich szczególnych kwalifikacji etyczno – moralnych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy pragmatycznej ( Dz. U. nr 179, poz. 1750), do korpusu podoficerów zawodowych może być powołany:

 1. żołnierz rezerwy, który uzyskał świadectwo dojrzałości oraz ma stopień wojskowy podoficera;

 2. żołnierz pełniący czynną służbę wojskową ( nadterminową i zasadniczą) w stopniu szeregowego ( marynarza) lub starszego szeregowego ( st. marynarza), który posiada średnie wykształcenie (z maturą ) i ukończył szkołę podoficerską, który uzyskał świadectwo dojrzałości oraz ma stopień woj
Kandydaci na podoficera zawodowego muszą spełnić określone wymagania: ukończone co najmniej 18 lat, obywatelstwo polskie, nie być karani sądownie, posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do służby zawodowej oraz świadectwo dojrzałości, a także zdać egzamin wstępny.
Kandydaci na podoficerów zawodowych składają wniosek dla kandydatów na żołnierzy zawodowych o przyjęcie bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej w terminie do 31 maja 2006 r. ( liczy się data zarejestrowania wniosku w kancelarii szkoły ), dołączając następujące dokumenty oryginalne:

 1. świadectwo dojrzałości (nie później niż w dniu stawienia się na egzamin),

 2. życiorys (CV),

 3. odpis skrócony aktu urodzenia,

 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z 2006 r. ( ważne jest pół roku),

 5. cztery zdjęcia legitymacyjne ( niektóre szkoły tego nie wymagają),

 6. ksera innych poświadczonych dokumentów mających wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej ( np. prawo jazdy kat. B)
Po skompletowaniu teczki akt personalnych, kandydaci na podoficerów są kierowani przez WKU lub dowódcę jednostki (w przypadku żołnierzy nadterminowych i żołnierzy służby zasadniczej) na badania lekarskie i psychologiczne.
Sprawdzian obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej,

 2. test z wiedzy ogólnej i z języka angielskiego na poziomie podstawowym,

 3. analizę opinii wojskowej pracowni psychologicznej,

 4. rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci na podoficerów zawodowych mają do wyboru 8 szkół podoficerskich utworzonych na podstawie rozporządzenia MON z 8 marca 2004 r. (Dz. U. nr 51, poz. 505):
1) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu(51-150 Wrocław, ul. Obornicka 108, tel.               071 765 74 96       , 765 73 92, www.wso.wroc.pl/spwl) kształci podoficerów w następujących korpusach osobowych: ogólnowojskowym ( grupa osoba desantowo-szturmowa), korpusie inżynierii wojskowej i korpusie obrony przed bronią masowego rażenia. W 2005 r. przyjęto 63 maturzystów, w tym 28 żołnierzy nadterminowych i 19 cywili ( 4 kobiety) na ponad pięćset osób, które stawiły się na egzamin ( dokumenty przesłało ponad 800 osób).

2) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu( 60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86, tel.               061 857 59 55       , 857 56 22, Kształci podoficerów dla następujących korpusów osobowych: ogólnowojskowym, logistyki w grupie ogólnej i technicznej. W 2005 r. zgłosiło się 970 kandydatów na 182 miejsca.

3) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu (05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2, tel.               022 688 37 48       , 688 36 99, www.spwlzegrze.wp.mil.pl). W 2005 r. na 170 miejsc w korpusie osobowymłączności i informatyki na egzamin zgłosiło się 562 kandydatów na 846 podań. Przyjęto 7 kobiet,


4) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu ( 87-100 Toruń, ul. Dobrzyńska 2, tel.               056 690 26 00       , 690 25 97). Szkoli kandydatów na podoficerów w korpusie osobowym: rakietowym i artylerii oraz logistyki w grupie uzbrojenia oraz transportu i ruchu wojsk. W 2005 r. przyjęto 130 osób, w tym 6 kobiet na 525 kandydatów,
5) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303, tel. 081, www.wsosp.deblin.pl/spsp) kształci dla korpusu osobowego inżynieryjno-lotniczego. W 2005 r. naukę rozpoczęło 197 elewów, w tym 16 kobiet na 555 kandydatów kształci dla korpusu osobowego inżynieryjno-lotniczego. W 2005 r. naukę rozpoczęło 197 elewów, w tym 16 kobiet na 555 kandydatów.

6) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie ( 75-903 Koszalin 8, ul. Wojska Polskiego 66, tel. 094 343 73 88, 345 69 97, ). Kształci kandydatów wKształci kandydatów wkorpusie osobowym przeciwlotniczym i radiotechnicznym. W 2005 r. przyjęto 130 osób, w tym 74 z cywila ( 9 kobiet), 18 żołnierzy służby zasadniczej, 16 z rezerwy oraz 21 żołnierzy nadterminowych na prawach elewa. Do egzaminu przystąpiło 293 kandydatów.

7) Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce (76-271 Ustka Lędowo 1N, tel. 059 815 17 12, www.sp.mw.mil.pl) przygotowuje podoficerów w korpusie osobowym marynarki wojennej w 6 grupach osobowych: pokładowa, broni morskiej, nawigacji i hydrografii, ratownictwa morskiego, uzbrojenia morskiego i techniczna. W 2005 r. przyjęto 76 elewów, w tym 7 kobiet na ponad 220 kandydatów.


8) Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi ( 90-766 Łódż, ul. 1-go Maja 90, tel. 042 639 41 75, 638 42 08, www.wojsko-polskie.pl/szkoływojskowe/spsmed). Dokorpusu osobowego medycznego preferowane są osoby z tytułem: pielęgniarka ogólna oraz ratownik medyczny. Na 20 miejsc w 2005 r. zgłosiło się trzy razy więcej kandydatów.
Szkolenie w szkołach podoficerskich Wojsk Lądowych trwa 11 miesięcy – dla kandydatów ze środowiska cywilnego rozpoczyna się na początku września, 10 miesięcy - dla żołnierzy służby zasadniczej i rezerwy( od października ) oraz 6 miesięcy – w systemie kursowym – dla żołnierzy nadterminowych z Wojsk Lądowych oraz w SPSMed.( z okresem unitarnym – 7 miesięcy).

Uprawnienia kandydatów i podoficerów

Podczas szkolenia w szkole podoficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie elewa wynosi 210 zł miesięcznie. Po ukończeniu szkolenia i mianowaniu na stopień kaprala z absolwentami są podpisane kontrakty terminowe (na okres do 6 lat) na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi absolwentami, którzy ukończą szkolenie z oceną bardzo dobrą lub dobrą mogą być zawarte kontrakty na pełnienie służby stałej.

Po objęciu pierwszego stanowiska służbowego o stopniu etatowym kaprala, podoficer będzie otrzymywał uposażenie zasadnicze w wysokości 2050 zł miesięcznie plus dodatki Ponadto żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje - po objęciu stanowiska służbowego - zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. W ). Ponadto żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje - po objęciu stanowiska służbowego - zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. W trakcie trwania służby wojskowej żołnierze są objęci resortowym systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego, który obejmuje kursy specjalistyczne prowadzone w szkołach podoficerskich.