Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APatronaty i Komitety Honorowe MON

| Autor:

Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych RP.

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca osoby, organizacje i instytucje do występowania o wyróżnienia takie jak patronat honorowy szefa resortu obrony narodowej lub jego udział w komitecie honorowym dla przedsięwzięć, które przyczyniają się do popularyzowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Minister Obrony Narodowej może powierzyć sprawowanie funkcji patrona honorowego innym osobom z kierownictwa resortu obrony narodowej w zależności od merytorycznego zakresu, rangi lub zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia.

Minister Obrony Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny (w komitetach honorowym pełni funkcję Przewodniczącego).

Wszelkie informacje na temat wyróżnień można uzyskać pod adresem patronaty@mon.gov.pl.

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Wybrane materiały (informacja prasowa, zdjęcia, link) z przebiegu przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Informacje dla wnioskodawców

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.

Archiwum wyróżnień

 

Informacje dla wnioskodawców

W zależności od merytorycznego zakresu czynności, zakresu działania lub obowiązków, rangi lub zasięgu terytorialnego Minister Obrony Narodowej może powierzyć objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia następującym osobom:

 • Sekretarzowi Stanu w MON;
 • Szefowi Sztabu Generalnego WP;
 • podsekretarzowi stanu w MON;
 • dyrektorowi departamentu, szefowi zarządu lub biura w MON;
 • Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych;
 • Dowódcy Sił Specjalnych;
 • Dowódcy Garnizonu Warszawa;
 • szefowi inspektoratu;
 • dowódcy dywizji lub brygady;
 • rektorowi – komendantowi uczelni wojskowej;
 • Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Przyznanie wyróżnienia nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału Ministra, lub ww. osób w przedsięwzięciu. Udział żołnierzy należy uzgadniać z dowódcą odpowiedniej jednostki wojskowej, wniosek o udział wojskowej asysty honorowej należy kierować do dowódcy garnizonu, który znajduje się najbliżej miejsca wydarzenia. Z kolei wniosek o udział orkiestry wojskowej należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Minister nie obejmuje wyróżnieniem przedsięwzięć:

 1. dotyczących działalności instytucji, budowy obiektów, produkcji filmowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujących się w fazie przygotowawczej
 2. organizowanych przez podmiot, posiadający nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) lub jest w sporze sądowym w zakresie przedmiotowych należności.

 

Procedura obejmowania wyróżnieniem

Obowiązki organizatora po przyznaniu wyróżnienia

Procedura odebrania wyróżnienia

 

Rok 2014

• Na wniosek Starosty Tarnowskiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad publikacją naukową poświęconej bitwie pod Łowczówkiem, przygotowanej z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej.

• Na wniosek Przewodniczącej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Sekretarza Generalnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem program edukacyjno - wychowawczy ZHP, pn. „Trzej Generałowie”, trwające do grudnia 2014 r. http://www.trzejgeneralowie.zhr.pl/projekt.html

Styczeń

• Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem I Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem, 14 – 15 stycznia 2014 r. Poznań. http://wnpid.amu.edu.pl/pl/aktualnosci-konferencje/2267-i-ogolnopolskie-forum-studiow-nad-bezpieczenstwem.html

Luty

• Na wniosek Prezesa Zarządu Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem koncert z okazji 90-lecia istnienia Towarzystwa Polsko – Szwajcarskiego, pt. „Polska – Szwajcaria, 200 lat żołnierskiej przyjaźni”, 6 lutego 2014 r., Warszawa

 • Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie Pan płk Piotr Chudzik objął honorowym patronatem akcję oddawania krwi pn. „Mundurowi dla mundurowych”, 14 lutego 2014 r., Puławy. http://www.nck.gov.pl/index.php?page=mundurowi-dla-mundurowych---zbiorka-krwi-w-pulawach

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303, Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław Mroczek objął honorowym patronatem I Lotniczy Bal Charytatywny, 14 lutego 2014 r., Mińsk Mazowiecki.

• Na wniosek Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z Lublina Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem III edycję ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogłoszenie wyników – 1 marca 2014 r. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

• Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” Dowódca Wojsk Specjalnych Pan gen. bryg. Piotr Patalong objął patronatem honorowym II edycję Halowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek Specjalnych. 22-23 lutego 2014 r., Lubliniec. http://fundacjaszturman.pl/szturman/

Marzec

• Na wniosek Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Rzeszowa, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON Pan płk Jerzy Gutowski objął honorowym patronatem obchody 95. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli, 7 marca 2014 r., Rzeszów. http://www.strzelec.erzeszow.pl/

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Festiwal Piosenki pt. „Przygoda z piosenką”, 10 marca 2014 r., Kielce. http://www.przedszkole25.edu.pl/

Na wniosek Prezes Zarządu MT Targi Sp. z o.o. Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław Mroczek objął honorowym patronatem XVI edycję Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2014. 12-14 marca 2014 r., Warszawa. http://www.targieurolab.pl/

 Na wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Czesława Siekiersiego, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem konferencję, poświęconą tematyce przyszłości Polski w NATO oraz uwarunkowaniom bezpieczeństwa w Europie i na świecie, 14 marca 2014 r., Warszawa

 Na wniosek Prezesa Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski objął honorowym patronatem konkurs recytatorski poezji patriotycznej pn.: „Od zniewolenia do Wolności” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 18 marca 2014 r., Sieradz. http://szs.internetdsl.pl/

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie Pan płk Zbigniew Winiarski obejmie honorowym patronatem II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 23 - 24 marca 2014 r., Rzeszów. http://www.wspia.eu/

Na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Konferencją Naukową pt.: „Polityczno – wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15 – lecia obecności w strukturach Sojuszu”, 27 marca 2014 r., Warszawa. http://www.aon.edu.pl/events/event/konferencja-polityczno-wojskowe-implikacje-czlonkostwa-polski-w-nato/

Na wniosek Prezesa Świętokrzyskiego Związku Badmintona, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie, 29 - 30 marca 2014 r., Staszów. http://www.szbad.pl/index.php/2-aktualnosci/56-mistrzostwa-sluzb-mundurowych-komunikat

Kwiecień

Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno – Rekreacyjno – Sportowego „KRS FORMOZA”, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem wyprawę charytatywną w Alpy żołnierzy JW Formoza, której celem jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację Nadii – córki Rafała Kowalewskiego, emerytowanego żołnierza JW Formoza. http://www.miladlanadii.pl/

• Na wniosek Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Pan płk Jerzy Gutowski objął honorowym patronatem IV edycję Seminarium Muzealnictwa Wojskowego pn. „Muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków”, 3 - 5 kwietnia 2014 r., Kołobrzeg. http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/

• Na wniosek Dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Polskie rocznice. 25 lat przemian - 15 lat w NATO - 10 lat w Unii Europejskiej”, 4 kwietnia 2014 r., Warszawa. http://konferencjace.org/konferencja-polskie-rocznice-2014/

• Na wniosek Komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem obchody 70. rocznicy powstania 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, 4 kwietnia 2014 r., Wrocław. http://www.4wsk.pl/

• Na wniosek Burmistrza Głuchołaz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu Pan płk Mirosław Karasek objął honorowym patronatem XIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach, 8 - 13 kwietnia 2014 r., Pokrzywna. http://www.wojsko-polskie.pl/pl/kultura/wydarzenia-kulturalne/28279,krolewska-gra-dla-mundurowych.html

• Na wniosek Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Prezesa Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Międzynarodowe Seminarium pn.: „Roboty do zadań specjalnych – zastosowania, problemy i perspektywy”, połączone ze spotkaniem uczestników międzynarodowego projektu ARCHIMEDES, 8 - 19 kwietnia 2014 r., Warszawa http://www.piap.pl/en/Scientific-activities/Conferences-organized-by-PIAP/RoboScope/RoboScope-20142

• Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem konkurs wokalny pt. „Pojedynek na głosy” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 10 kwietnia 2014 r., Kielce. http://8lo.internetdsl.pl/galeria_n_183.html

• Na wniosek Dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem IV edycję Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka, 10 - 25 kwietnia 2014 r., Spała - Żagań. http://www.34bkpanc.wp.mil.pl/pl/11.html

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych, 11 kwietnia - 2 maja 2014 r., Kielce. http://www.zso29kielce.republika.pl/nowa_strona_42.htm

• Na wniosek Dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan gen. broni Mieczysław Gocuł objął honorowym patronatem piątą edycję Konferencji Łączności pn.: „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”, 23 kwietnia 2014 r., Sieradz. http://www.15sbwd.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli klas o profilu mundurowym pn.: „Ciekawie i innowacyjnie o bezpieczeństwie - edukacja dla bezpieczeństwa”, 23 - 24 kwietnia 2014 r., Rzeszów. http://www.wspia.eu/

• Na wniosek Prezesa Fundacji Oficerów i Podchorążych United Army’s Finest, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Ogólnopolski Bal Podchorążego, 25 - 26 kwietnia 2014 r., Gdynia. http://militarysfinest.pl/

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowo - Estradowego „Konar”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan płk Dariusz Kuleta objął honorowym patronatem 14. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego, 25 - 26 kwietnia 2014 r., Pionki.

• Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego „DELTA” S.C., Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak obejmuje honorowym patronatem siódmą edycję zawodów w strzelaniu długodystansowym LONGSHOT, 25 - 27 kwietnia 2014 r., Międzyrzecz. http://www.longshot.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem IX edycję konkursu „Lex et Patria”, finał - 29 kwietnia 2014 r., Warszawa. http://www.zw.wp.mil.pl/pl/87.html

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze Pan ppłk Waldemar Krupiński objął honorowym patronatem 5. edycję Rajdu Katyńskiego, 29 kwietnia 2014 r., Skwierzyna.

• Na wniosek Pani Edyty Bobryk (Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki), Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Wojewódzki Konkurs Wokalny pn.: „Wolność - znaczy Ojczyzna” oraz Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn.: „Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie”, gala finałowa 29 kwietnia 2014., Kielce

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Inspektor Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong objął honorowym patronatem kurs przygotowawczy przed selekcją do wojskowych jednostek specjalnych WIOSNA 2014, 30 kwietnia 2014 r. – 8 maja 2014 r., Bieszczady, Lubliniec. http://fundacjaszturman.pl/szturman/index.php?option=com_content&view=article&id=169:kursu-przygotowawczego-do-selekcji-wiosna-2014&catid=88:szkolenia&Itemid=594

Maj

• Na wniosek Koordynatora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Pan płk prof. dr hab. Mariusz WIATR obejmie patronat honorowy nad X Dolnośląskim Konkursem Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”, 9 września 2013 r. – 30 maja 2014 r., http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=74

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Państwo Obywatelskie, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski weźmie udział w komitecie honorowym Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Szkoła Patriotów – Obywateli Debata Młodych”, 1 maja – 31 października 2014 r., Polska http://www.bezpieczna-szkola.com/

Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem wydarzenie pn. „Majówka pod flagą biało - czerwoną”, którego kluczowym elementem jest druga edycja Biegu Flagi. 2 maja 2014 r., Warszawa

Na wniosek Wojewody Podlaskiego, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski uczestniczy w komitecie honorowym Wojewódzkich Obchodów Narodowej Święta 3 Maja, 2 - 3 maja 2014 r., Białystok

Na wniosek zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz obejmie patronat honorowy nad Rodzinnym Turniejem Planszowych Gier Histrorycznych. Tokarnia 2014, 3 maja 2014 r., Tokarnia http://mwk.com.pl/

Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Warszawskie Dni Kawaleryjskie, które odbędą się z okazji 10. rocznicy powstania Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 5 – 11 maja 2014 r., Warszawa. www.dni-kawaleryjskie.pl

Na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem uroczyste obchody 15. rocznicy przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbywające się pod nazwą „Razem w NATO”, 7 - 9 maja 2014 r., Toruń, Bydgoszcz. http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Na wniosek Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Pan gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski obejmuje honorowym patronatem XXXI Konferencję Naukowo - Szkoleniową Ortopedów Wojska Polskiego, 8 - 10 maja 2014 r., Wałcz

Na wniosek Wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Pan gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski obejmuje honorowym patronatem Zlot Motocyklowy Klubu Lekarzy „DoctoRRiders”, 8 - 11 maja 2014 r., Białobrzegi.

• Na wniosek Prezesa Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, Dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego Pan gen. dyw. Janusz Adamczak wyraził zgodę na udział w komitecie honorowym XLI Memoriału mjr. Adama Królikiewicza - Ogólnopolskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody, 9 - 11 maja 2014 r., Kraków http://www.kkjk.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 7-go Pułku Ułanów Lubelskich, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowym patronatem święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 10 - 11 maja 2014 r., Mrozy.

• Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie oraz Prezesa Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pan gen. broni Edward Gruszka objął honorowy patronat nad II Kongresem pn. „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”, 13 - 14 maja 2014 r., Łódź

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz obejmuje honorowym patronatem Rodzinny Festyn pn.: „Świętokrzyskie podróże małe i duże”, 16 maja 2014 r., Kielce.

• Na wniosek Wiceprezesa Targów Warszawskich S.A., Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem dziesiątą edycję Międzynarodowej Konferencji i Wystawy pn.: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, 22 maja 2014 r., Warszawa. http://www.nowoczesnetechnologie.ztw.pl/

• Na wniosek Burmistrza Radłowa, Podsekretarz Stanu w MON - Pan Maciej Jankowski objął patronatem honorowym obchody 70. rocznicy Akcji Trzeci Most, 23 maja 2014 r., Wał – Ruda http://www.gminaradlow.pl/

• Na wniosek Wójta Gminy Wyry, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Pan płk Krzysztof Radwan objął honorowym patronatem wydarzenie kulturalno – edukacyjne pn.: „Bitwa Wyrska”, 24 maja 2014 r., Wyry. http://bitwawyrska.profort.org.pl/

• Na wniosek Prezesa Krajowego Koła Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław Mroczek objął honorowym patronatem obchody święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich pn.: „Tradycje Oręża Polskiego – 5 Pułk Ułanów Zasławskich”, 26 maja - 21 września 2014 r., Ostrołęka

• Na wniosek Prezesa Fundacji Oficerów i Podchorążych United Army’s Finest, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem „Noc mundurów”, która odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. http://militarysfinest.pl/index.php/86-slideshow/175-noc-mundurow-zapisy

• Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz obejmuje honorowym patronatem Doroczny Wojskowy Festyn Rodzinny, 31 maja 2014 r., Bolechowice

• Na wniosek Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem ósmą edycję Międzynarodowej Wystawy pn.: „Wszystko dla Lotnictwa AIR FAIR 2014”, 30 - 31 maja br., Bydgoszcz. http://www.airfair.pl/articles/show/news-2014-viii-edycja

• Na wniosek Prezesa Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak obejmie patronat honorowy nad Piknikiem historycznym pn. „Droga do wolności 1914 - 1920”, 31 maja - 1 czerwca 2014 r., Warszawa http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=124&id=2544

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem ogólnopolski konkurs pn.: „Historia Armii Krajowej”, maj - wrzesień 2014 r. http://www.armiakrajowa.org.pl/wstep/244-konkurs-historia-ak

Czerwiec

• Na wniosek Wójta Gminy Nowosolna, Podsekretarz Stanu w MON - Pan Maciej Jankowski objął patronatem honorowym XV Żołnierski Bieg Przełajowy o puchar Ministra Obrony Narodowej, 1 czerwca br., Plichtów http://www.nowosolna.gminarp.pl/

• Na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., 4 czerwca br., Kielce

• Na wniosek Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Pan gen. broni Lech MAJEWSKI obejmie patronat honorowy nad Spadochronowymi Mistrzostwami Związku Polskich Spadochroniarzy w Wieloboju, 4 - 8 czerwca 2014 r., Tomaszów Mazowiecki http://spadochroniarze.eu/wiadomosci.php?w=71

• Na wniosek Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Minister Obrony Narodowej - Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad konferencją naukową pn.: „Przygotowanie kandydatów na oficerów dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – oczekiwania i możliwości”, 5 czerwca 2014 r., Wrocław, http://www.wso.wroc.pl/

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Braniewie, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie Pan płk Andrzej SZCZOŁEK obejmie patronat honorowy nad konkursem dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu braniewskiego pn. „Powstanie Warszawskie – pamięć wiecznie żywa”, 6 czerwca 2014 r., http://www.zsb.iq.pl/

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, Pan płk Krzysztof RADWAN obejmie patronat honorowy nad X Jubileuszowym Zlotem Pojazdów Militarnych pn. „Śląskie Manewry”, 6 - 8 czerwca 2013 r., Bytom, http://www.10sudecka.pl/

• Na wniosek Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie - Pan kmdr Dariusz BEDNARCZYK obejmie patronat honorowy nad odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci kmdr. Por. Romana KANAFOYSKIEGO – Dowódcy Oddziału Wydzielonego „Wisła” i Komendanta Garnizonu Polowego Żychlin 1939 r., 7 czerwca 2014 r., Choszczno, http://zychlin-historia.com.pl/?p=6752 https://www.facebook.com/pages/%C5%BBychlin-Historia/466866546738595

• Na wniosek Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata OCZKOWICZ objęła patronatem honorowym przedsięwzięcia (wystawa czasowa, konferencja i publikacja naukowa, ceremonia honorowa), związane z obchodami 100. rocznicy I wojny światowej, 10 czerwca - 26 października 2014 r., Kielce http://mnki.pl/pl/aktualnosci/

• Na wniosek Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK objął patronatem honorowym 20-lecie restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, 12 czerwca 2014 r., Warszawa http://www.prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków II Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz obejmuje honorowym patronatem uroczystości odsłonięcia pomnika artylerzystów 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, która odbędzie się z okazji 95. rocznicy powstania Pułku, 12 czerwca 2014 r., Kielce

• Na wniosek Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy amerykańskich poległych na terenie Konstantynowa Łódzkiego w 1945 r., 14 czerwca 2014 r., http://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=200&id=1

• Na wniosek Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad siódmą edycją Biegu Marszałka, 14 czerwca br., Sulejówek. http://www.biegmarszalka.pl/

• Na wniosek Małopolskiego Kuratora Oświaty, Podsekretarz Stanu w MON - Pan Maciej Jankowski objął patronatem honorowym II edycję Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, 14 – 15 czerwca 2014 r., Brzesko http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9584

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem konferencję pn.: „Pięć Żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo”, 16 - 18 czerwca 2014 r., Kraków http://www.5zywiolow.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem rajd z Krakowa do Warszawy dla młodzieży klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z okazji uczczenia 100. rocznicy powstania Legionów Polskich, 16 - 20 czerwca 2014 r. http://zorpoznan.pl

• Na wniosek Dyrektora Fundacji „Edukacja dla społeczeństwa”, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Pan gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS obejmie patronat honorowy nad XVII edycją Gry terenowej „Selekcja”, 22 - 29 czerwca 2014 r., Warszawa i Drawsko Pomorskie, http://www.feds.pl/

• Na wniosek Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Minister Obrony Narodowej pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad międzynarodowymi warsztatami robotów wojskowych ELROB 2014, 23 – 27 czerwca  2014 r., Warszawa, http://www.wat.edu.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Międzynarodowej Targi Gdańskie S.A., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem XIII edycję Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2014, 24 - 26 czerwca br., Gdańsk http://baltmilitary.amberexpo.pl/

• Na wniosek Dowódcy Garnizonu Warszawa, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Festiwalem Orkiestr Wojskowych, 24 czerwca – 29 czerwca 2014 r., Warszawa, http://www.dgw.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Komendanta Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Festiwal Piosenki Inspirującej pn.: „Wiecznie Młodzi”, 28 czerwca 2014 r., Kielce

• Na wniosek Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem X Małopolski Piknik Lotniczy, 28 – 29 czerwca 2014 r., Kraków http://www.pikniklotniczy.krakow.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz obejmuje honorowym patronatem uroczystości odsłonięcia Miejsca Pamięci Narodowej, 29 czerwca 2014 r., Wólka Milanowska

• Na wniosek Prezesa Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski obejmie honorowym patronatem obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz wystawę pn.: „Tak powstała Niepodległa Rzeczypospolita Kampinoska”, 29 czerwca 2014 r., Wiersze

• Na wniosek Przewodniczącej Forum Patronackiego Filmu „ORP ORZEŁ”  Pani Karoliny Kaczorowskiej, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem film fabularny pn.: „ORP ORZEŁ”

Lipiec

• Na wniosek Pana Daniela Piotrowskiego, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach Pan płk Wiesław Święchowicz objął honorowym patronatem Zlot LARP pn.: „Misja Afganistan”, 4-6 lipca 2014 r., Szaniec http://wmasg.pl/pl/events/show/472129

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Społeczności Parafii Świętego Jacka w Leszczynach, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 71. rocznicy tragicznej śmierci żołnierzy Armii Krajowej z Oddziału Barabasza – Wybranieccy, 13 lipca 2014 r., Leszczyny

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi Pan płk Wojciech Filkowski objął honorowym patronatem piątą edycję Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja Historyczna”, 18 - 20 lipca 2014 r., Kutno http://www.odysejahistoryczna.org.pl/

Na wniosek Wójta Gminy Kije, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 70. rocznicy bitwy partyzanckiej Batalionów Chłopskich z żołnierzami Wehrmachtu w miejscowości Umianowice, odbywające się pod hasłem: „Pociąg do przeszłości, lekcją patriotyzmu dla pokoleń”, 27 lipca 2014 r. http://www.kije.pl/

• Na wniosek Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 29 lipca - 1 sierpnia br., Warszawa

Sierpień

• Na wniosek Dyrektora Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego, Dowódca Generalny Rodzajów SZ gen. broni pil. Lech Majewski uczestniczy w komitecie honorowym Mistrzostw Świata FAI Modeli Samolotów Latających na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów w konkurencjach F2A, F2B, F2C i F2D, 7 – 15 sierpnia 2014 r., lotnisko Kruszyn. http://www.aeroklub.wloclawek.pl/?id=107&news=123

• Na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca i Starosty Będzińskiego, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął honorowym patronatem obchody Święta Wojska Polskiego w Sosnowcu i Będzinie, 9 sierpnia 2014 r. 

• Na wniosek Burmistrza Miasta Borne Sulinowo, Minister Obrony Narodowej – Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad XI Międzynarodowym Zlotem Pojazdów Militarnych pn. „Gąsienice i Podkowy”, 14 - 17 sierpnia 2014 r., Borne Sulinowo, http://www.zlot.bornesulinowo.pl/letni/

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem czternastą edycję Mistrzostw Polski Formacji Kawaleryjskich, 14 – 17 sierpnia 2014 r., Ossów http://krechowiacy.republika.pl/pages/main.html

Na wniosek Dowódcy Jednostki Strzeleckiej Nr 3031 w Suchej Beskidzkiej Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna objął honorowym patronatem zawody strzeleckie pn.: „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, 15 sierpnia 2014 r., Sucha Beskidzka

• Na wniosek Burmistrza Miasta Kobylin, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski objął honorowy patronat nad XXIII Biegiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 sierpnia 2014 r., Kobylin http://www.kobylin.pl/content/view/1214/69/

• Na wniosek „JAROPORT” Jarosław Zimny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, minister Pani Beata OCZKOWICZ obejmie Patronat Honorowy nad Rodzinnym Piknikiem Lotniczym pn. „Niebo dla każdego”, 16 – 17 sierpnia 2014 r., lądowisko w Lipiu k. Krasocina

• Na wniosek Prezesa Aeroklubu Polskie i Prezesa Aeroklubu Pomorskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski uczestniczy w komitecie honorowym 19. Rajdowych Samolotowych Mistrzostw Świata, 17 – 22 sierpnia 2014 r., Toruń http://aeroklubpomorski.pl/305-19-samolotowe-rajdowych-mistrzostwa-swiata-2014-w-toruniu

• Na wniosek Prezesa Fundacji Militarny Instytut Historyczny, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Pan płk Jerzy GUTOWSKI obejmie patronat honorowy nad Ogólnopolskim Konkursem Historyczno – Literackim: „Bijąc się o Monte Cassino, Bijemy się o Polskę”, 20 sierpnia – 11 listopada 2014 r., http://www.fundacjamih.pl/pl/projects

Na wniosek Pana majora rez. Marka Demczuka, Inspektor Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong objął honorowy patronat nad uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej 56 Kompanii Specjalnej, 22 sierpnia 2014 r., Szczecin

Na wniosek Prezesa Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Pan płk Jerzy Gutowski objął honorowym patronatem obchody 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. „Operacja Boyen 2014”. 22-24 sierpnia 2014 r., Giżycko i okolice. http://www.boyen.gizycko.pl/main_pl.html

Na wniosek Dyrektora Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Edukacji, Inspektor Wojsk Specjalnych – Pan gen. bryg. Piotr PATALONG objął patronatem honorowym V edycję Festynu Komandosa 2014, 22 – 24 sierpnia 2014 r., Dziwnów http://www.stowdziwnow.pl/index.php/projekty-zrealizowane.html

Na wniosek Dyrektora 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski objął honorowym patronatem Półmaraton Weteranów Misji Wojska Polskiego, 22-24 sierpnia 2014 r., Ciechocinek http://www.maratonciechocinek.pl/art/9/regulamin.html

Na wniosek Prezesa Fundacji Historia i Nowoczesność Pana Damiana Majsaka, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski  obejmie patronat honorowy nad wydarzeniem Aero Expo – Targi General Aviation & Air Show Lublin, 22 sierpnia do 24 sierpnia 2014 r., Port Lotniczy Lublin http://www.aeroexpo.pl/

Na wiosek Pana mł. chor. rez. Sławomira Wiatra, Inspektor Wojsk Specjalnych Pan gen. bryg. Piotr Patalong obejmie honorowym patronatem Oleśnicki Bieg Błotny pn.: „Pogrom Wichra”, 23 sierpnia 2014 r., Oleśnica. http://www.pogromwichra.pl/

Na wniosek Wiceprezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk Jan Rynkiewicz objął honorowym patronatem czwartą edycję inscenizacji historycznej organizowanej z okazji 70. rocznicy powstania niemieckiego poligonu doświadczalno – rakietowego „Heidekraut” w Borach Tucholskich, 23 sierpnia 2014 r., Wierzchucin http://www.cekcyn.pl/index.php/inscenizacja-historyczna-na-poligonie-heidekraut

Na wniosek Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko – Pomorskie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Pan płk dypl. Jan RYNKIEWICZ weźmie udział w Komitecie Honorowym X Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 23 – 26 sierpnia 2014 r., Bydgoszcz, http://www.olimpiadyspecjalne.pl/x-ogolnopolskie-letnie-igrzyska-olimpiad-specjalnych-2014

Na wniosek Prezesa Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Minister Obrony Narodowej uczestniczy w komitecie honorowym przedsięwzięcia pn.:„Lekcja historii na przedpolu i polu bitwy nad Mokrą”, 29 – 31 sierpnia 2014 r., gminy Opatów, Miedźno i Krzepice http://www.21pun.org/

Na wniosek Wójta Gminy Miedźno, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski uczestniczy w komitecie honorowym obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Mokrą, 31 sierpnia 2014 r., gmina Miedźno. http://www.miedzno.pl/

Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Maciej JANKOWSKI weźmie udział w Komitecie Honorowym Mistrzostw Świata Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, 31 sierpnia – 7 września 2014 r., Warszawa, http://www.pentathlon.org.pl/

Wrzesień

• Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki Targi Kielce, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym XXII edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 1 - 4 września 2014 r., Kielce. http://www.targikielce.pl/index.html?k=mspo&s=index

• Na wniosek Ambasady RP w Budapeszcie, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym „Obchody 75. rocznicy Polskiego Uchodźstwa na Węgrzech”, 1 - 22 września 2014 r., Węgry, http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/

• Na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad obchodami 75. Rocznicy bitwy powietrznej nad Zielonką, 3 września 2014 r., Zielonka

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Inspektor Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong objął honorowym patronatem kurs przygotowawczy przed selekcją do wojskowych jednostek specjalnych JESIEŃ 2014, 3 września 2014 r. - 5 października 2014 r., Bieszczady, Lubliniec. http://fundacjaszturman.pl/szturman/

•  Na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 75. Pułkowi Piechoty stacjonującego w Chorzowie w latach 1922 – 1939, 5 września br., Chorzów http://www.chorzow.eu/

• Na wniosek Biura Poselskiego Posła Artura GIERADY, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym Obchody 25-lecia Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ, 5 września 2014 r., Kielce, http://www.cpdmz.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad uroczystością wręczenia sztandaru dla Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”, 5 września 2014 r., Łączna

• Na wniosek Starosty Powiatu Zduńska Wola, Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Roman Januszewski objął honorowy patronat nad rekonstrukcją historyczną pn.: „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń – Zagórzyce”, 6 września br., gmina Zapolice. http://www.powiatzdunskowolski.pl/

• Na wniosek Wójta Gminy Ruda Maleniecka, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 75. rocznicy walk stoczonych 6 września 1939 r. nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej przez pododdziały 36 Dywizji Piechoty Rezerwowej pod dowództwem płk Bolesława Ostrowskiego, 7 września 2014 r. http://rudamaleniecka.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Inspektor Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong objął honorowym patronatem III Mistrzostwa Polski Sił Specjalnych w Piłce Nożnej, 6-7 września 2014 r., Lubliniec. http://fundacjaszturman.pl/szturman/

• Na wniosek Prezesa Fundacji „Szarża pod Krojantami”, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK weźmie udział w Komitecie Honorowym inscenizacji „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.”, 6-7 września 2014 r., Krojanty,

• Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowy patronat nad przedsięwzięciem kulturalnym: „Dni Wilanowa – Biennale sztuki 2014”, 6 – 14 września 2014 r. Warszawa – Wilanów

• Na wniosek Burmistrza Łęczycy, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski objął honorowym patronatem obchody 75. rocznicy Bitwy nad Bzurą, które odbędą się w dniu 7 września 2014 r. w Łęczycy (woj. łódzkie). http://leczyca.info.pl/index.php

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Radłowskie Forum Rozwoju, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna objął honorowym patronatem obchody 75. Rocznicy Bitwy Radkowskiej i Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich, 7 września 2014 r., Biskupice Radłowskie

• Na wniosek Biura Poselskiego Beaty Bublewicz – Posła na Sejm RP,  Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym kampanię społeczną Golden Rules – 10 Złotych Zasad Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA, 9 września 2014 r., Warszawa,

• Na wniosek Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad XXVII konferencją naukowo - techniczną pn.: „Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń EKOMILITARIS 2014”, 9 - 12 września 2014 r., Kościelisko

• Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK weźmie udział w komitecie honorowym V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych, 9-13 września 2014 r., Warszawa http://www.militaryfilmfestival.pl/

• Na wniosek Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Podsekretarz Stanu w MON Pani Beata Oczkowicz obejmuje honorowym patronatem XII Konferencję Naukową pn.: „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”, 11 – 12 września 2014 r., Warszawa

• Na wniosek Wójta Gminy Jabłonka, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna objął honorowym patronatem uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego żołnierzy orawskiego oddziału partyzanckiego AK „Limba”, mieszkańców Orawy oraz amerykańskich lotników, uratowanych przez Polaków z zestrzelonego samolotu bombowego w dniu 13 września 1944 r., 12 – 13 września 2014 r., Jabłonka

• Na wniosek Prezesa Ligi Obrony Kraju Zarządu Głównego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski objął patronatem honorowym XVII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki „SNAJPER 2014”, 12-14 września 2014 r., Biedrusko http://www.kzr-lok-snajper.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=2

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowym patronatem II Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy im. sierż. Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego, 13 września 2014 r., Mińsk Mazowiecki

• Na wniosek Prezesa Fisher&Zubek PR Partners Sp. z o.o., Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym Pierwszy Historyczny Piknik Lotniczy pn. „Skrzydła Chwały”, 13 września 2014 r., Niepołomice, http://www.sobieniejeziory.pl/upload/13.09.2014piknik%20lotniczy.pdf

• Na wniosek Stowarzyszenia im. Gen. Sławomira PETELICKIEGO, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym Festyn Rodzinny pn. „Tobie Ojczyzno”, 13 - 14 września 2014 r., Warszawa, http://www.spojnia.warszawa.pl/index.php/warsaw-orient-meeting

• Na wniosek Prezesa Klubu Sportowego „Spójnia – Warszawa”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem wydarzenie pn.: „WARSAW ORIENT MEETING”, 13-14.09.2014 r., Warszawa http://www.spojnia.warszawa.pl/index.php/warsaw-orient-meeting

• Na wniosek Burmistrza Miasta Chmielnik, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad obchodami 100. rocznicy obozowania w Chmielniku Józefa Piłsudskiego z I Pułkiem, 14 września 2014 r., Chmielnik

• Na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajowicach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata OCZKOWICZ objąła honorowym patronatem Apel Poległych Parafian Mikołajowic i Sieciechowic okresu I i II wojny światowej, 14 września 2014 r., Mikołajowice

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka”, Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Ryszard Demczuk objął honorowy patronat nad uroczystością przekazania do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, unikatowych zdjęć kpt. Władysława Nawrockiego - pierwszego polskiego oficera przejmującego 3 listopada 1919 r. w Krakowie tabor pływający austrowęgierskiej Weichselflotille, 14 września 2014 r., Żychlin http://zychlin-historia.com.pl/

• Na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronat honorowy nad Świętem Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich pn. „Spotkajmy się na Kopcu”, 14 września 2014 r., Piekary Śląskie, http://www.piekary.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Mirosław Rozmus uczestniczy w komitecie honorowym XII Międzynarodowej Konferencji pn.: „Edukacja XXI wieku i jej wykorzystanie w pierwszej pomocy i ratownictwie. Nowatorskie rozwiązania i technologie”, 16 września 2014 r., Łódź

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad uroczystością nadania Szkole Podstawowej w Czarnocinie imienia Batalionów Chłopskich, 19 września 2014 r.

• Na wniosek Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu - Pan płk Mirosław KARASEK obejmie patronat honorowy nad XII Ogólnopolskim Biegiem Ulicznym Służb Mundurowych, 20 września 2014 r., Głuchołazy, http://powiat.nysa.pl/?s=events&path=&a=show&id=100344

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności objął honorowym patronatem obchody Chwalebnych Dziejów Lotnictwa Polskiego JAWORZNO 2014, 21 września 2014 r., Jaworzno

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości POLA CHWAŁY, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym ogólnopolską i inicjatywę pn.„Pola Chwały”, 26 – 28 września 2014 r., Niepołomice, http://www.polachwaly.pl/index.php,

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dowódca Generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski uczestniczy w komitecie honorowym Ogólnopolskich Ćwiczeń Organizacji Proobronnych, 27 - 28 września br., Ostrowiec Świętokrzyski

• Na wniosek Prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu Dolnośląskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI uczestniczyć będzie w Komitecie Honorowym Otwarcia kaplicy w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, 28 września 2014 r., Wrocław

• Na wniosek Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski uczestniczy w komitecie honorowym obchodów 85-lecia Akademii Wychowania Fizycznego, które rozpoczną się uroczystą inauguracją roku akademickiego w dniu 29 września br., a zakończą w 2015 r. wrześniowym zjazdem absolwentów Akademii. http://awf.edu.pl/index.php

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podsekretarz Stanu w MON Robert Kupiecki objął honorowy patronat nad debatą poświęconą 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO oraz Międzynarodową Polsko-Ukraińską Konferencją Naukową pn.: „Partnerstwo dla Pokoju 20 lat później”, 29 - 30 września br., Rzeszów, Kielnarów http://nato.wsiz.edu.pl/konferencja/

Październik

• Na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronatem honorowym obchody 70. rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego, 2 października 2014 r., Ożarów Mazowiecki, http://www.ozarow-mazowiecki.pl/

• Na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, doradca ds. wojskowej służby zdrowia płk lek. Wojciech Hytroś uczestniczy w komitecie honorowym Kongresu, 2-4 października 2014 r., Kraków http://www.ratownicymedyczni.com/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO w Bolesławsku, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad Centralnym Zlotem Klas Wojskowych, 6 - 10 października 2014 r., Żagań. http://www.62kompaniaspecjalna.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Pan płk Krzysztof RADWAN obejmie patronat honorowy nad IV Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego, 8 – 10 października 2014 r., Spała, http://www.kig.pl/patronaty-kig/3968-iv-konferencja-bezpieczestwa-narodowego-8-10-padziernika-2014-r.html

• Na wniosek Dowódcy JW Nr 4724 „NIL”, Inspektor Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong objął honorowy patronat nad III Marszem pn.: „Śladami gen. Nila – od zmierzchu do świtu”, 9 – 10 października 2014 r. http://www.jw4724.wp.mil.pl/pl/44.html

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 70. rocznicy walk żołnierzy 27 i 74 oraz 2 Pułku Piechoty AK na terenach powiatu włoszczowskiego – w miejscowościach Krzepin, Kossów i Radków, 12 października 2014 r.

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem 54. edycję Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK PALMIRY, 16-18.10.2014 r., Palmiry http://palmiry.pttk.pl/

• Na wniosek Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem konferencję naukową pn.: „Integracja powietrzno - lądowa w świetle zmian struktur organizacyjnych SZ RP oraz doświadczeń PKW Afganistan”, 21 - 22 października 2014 r., Dęblin. http://wsosp.pl/index.php/pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu PIT - RADWAR S.A., Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Czesław MROCZEK obejmie patronat honorowy nad 46. Konferencją Naukowo - Techniczną Radiolokacji oraz 7. Konferencją Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, organizowanych w ramach "Dni Radiolokacji", 26 - 29 października 2014 r., Serock, http://www.pitradwar.com/

• Na wniosek Prezesa Zarządu PIT - RADWAR S.A., Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych Pan gen. broni Marek TOMASZYCKI uczestniczyć będzie w Komitecie Honorowym Dni Radiolokacji, 27-29 października 2014 r., Jachranka, http://www.pitradwar.com/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Polskiego Radia Szczecin S.A., Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem premierę audiobooka pt.: „Błękitna pustynia”, 29.10.2014 r., Szczecin

Listopad

Na wniosek Prezesa Zarządu Eficom S.A., Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii Pan gen. bryg. rez. Krzysztof Bondaryk objął honorowy patronat nad konferencją pn.: „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”, 4 listopada 2014 r., Warszawa http://www.eficom.pl/pl/o-spolce/aktualnosci/konferencja-cyberbezpieczenstwo-spolek-gieldowych-nowe-trendy-i-rozwiazania/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A., Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję i Wystawę „Cyber Security – Bezpieczeństwo Ponad Granicami”, 6 listopada br., Warszawa, http://www.ztw.pl/

• Na wniosek Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku Pan płk Sławomir KOŁODZIEJSKI obejmie patronat honorowy nad IV Otwartą Wojewódzką Licealiadą Strzelecką z broni pneumatycznej pn. "Złota Tarcza" 7 listopada 2014 r., Białystok http://www.vlo.bialystok.pl/

• Na wniosek Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego, 8.11.2014 r., Kielce

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków, Minister Obrony Narodowej objął honorowy patronat nad obchodami 70. rocznicy deportacji żołnierzy Polski Podziemnej i internowania w zespole łagrów sowieckich rejonu Borowicze w obwodzie nowgorodzkim, 9 – 10 listopada 2014 r. http://borowiczanie-sybiracy.pl/

• Na wniosek Wojewody Podlaskiego, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku Pan płk Sławomir KOŁODZIEJSKI weźmie udział w komitecie honorowym Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, 9-11 listopada 2014 r., Białystok, http://www.bialystok.uw.gov.pl/Channels/

• Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, organizowane na terenie gminy i miasta Chęciny

• Na wniosek 3 PR, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI obejmie Honorowym Patronatem „Piknik Niepodległościowy”, 11 listopada 2014 r., Łódź, http://www.manufaktura.com/events/40/766/wydarzenia/piknik_niepodleglosciowy_w_manufakturze

• Na wniosek Prezesa Fundacji Militarny Instytut Historyczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronat honorowy nad uroczystościami pn. "Z pamiętnych dni - Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada", 11 listopada 2014 r., Bielsko - Biała, http://www.fundacjamih.pl/pl/fundation

• Na wniosek Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa”, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem XXVI Bieg Niepodległości, 11.11.2014 r. Warszawa

• Na wniosek Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów, Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej płk Maciej Jabłoński objął honorowym patronatem 11. edycję Międzynarodowych Poligonowych Zimowych Zawodów Strzeleckich, 15 listopada br., Świętoszów http://wsarpl.republika.pl/dok/polish.html

• Na wniosek Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad II edycją Festiwalu Piosenki Wojskowej pn. :"Żołnierska Nuta", 15-16 listopada 2014 r., Kielce http://www.cpdmz.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Dowódca Generlany Rodzajów Sił Zbrohnych objał honorowy patronat nad seminarium naukowym pn.: „Zagrożenia CBRN jako wyznacznik procesu szkolenia specjalistów wojsk chemicznych oraz organów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych”, organizowanego w dniu 19 listopada br. w Warszawie z okazji 10-lecia funkcjonowania Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

• Na wniosek Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem konferencję organizowaną z okazji jubileuszu 15-lecia Rady ds. Kobiet w SZ RP, 25.11.2014 r., Warszawa

• Na wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Minister Obrony Narodowej - Wiceprezes Rady Ministrów Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad międzynarodowym seminarium pod nazwą "Żandarmeria Wojskowa (Policja Wojskowa) w ramach misji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie", 25 - 26 listopada 2014 r., Mińsk Mazowiecki, http://www.zw.wp.mil.pl/pl/index.html

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej "Pauza", Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej, Wicepremier Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad wystawą poświeconą służbie żołnierzy Wojska Polskiego w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie pn. "Polski Afganistan. (Foto)historia największej operacji Wojska Polskiego od czasów II wojny światowej", 27 listopada - 31 grudnia 2014 r., Kraków, http://pauza.pl/fundacja/

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki – Liderów Animacji Muzycznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pani Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad Konkursem Piosenki Patriotycznej, 28 listopada 2014 r., Tarnów, http://snmuzyki.pl/liderzy-animacji-muzycznej/

Grudzień

• Na wniosek Komendanta 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronatem honorowym obchody 70-lecia istnienia 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie, 5 grudnia 2014 r., Szczecin, http://www.109szpital.pl/

• Na wniosek Koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pan Robert KUPIECKI obejmie patronat honorowy nad konferencją pod nazwą "Bezpieczeństwo Polski na początku II dekady XXI wieku – problemy i wyzwania", 11 grudnia 2014 r., Katowice, http://www.rodm-katowice.pl/

Na wniosek Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju ds. Sportu i Rekreacji Pana mł. chor. Przemysława Wójtowicza, Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem wyprawę Spitsbergen Arctic Expedition 2014 http://www.spitsbergen.madcoins.pl/

• Na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister Obrony Narodowej - Wiceprezes Rady Ministrów Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Publikacją serii wydawniczej, poświeconej funkcjonowaniu attaszatów obrony Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 - 1945 r. pod roboczym tytułem "Dokumenty dyplomacji wojskowej",  grudzień 2014 - czerwiec 2016 r., http://www.defatt.wp.mil.pl/

 

Rok 2015

Styczeń

• Na wniosek Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowy patronatem Noworoczny Koncert Kolęd, odbywający się w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 11 stycznia 2015 r., Kielce

• Na wniosek Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej - płk. prof. dr hab. inż. Macieja MARSZAŁKA, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Pan płk Jerzy GUTOWSKI obejmie patronat honorowy nad III Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Organizacja bezpieczeństwa społeczności lokalnych”, organizowaną 13 - 14 stycznia 2015 r., Kielce, http://wbn.aon.edu.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno - Technologicznego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Czesław MROCZEK obejmie patronatem honorowym obchody 35. rocznicy powstania Centralnego Biura Konstrukcyjno - Technologicznego, 23 stycznia 2015 r., Ożarów Mazowiecki, http://www.wcbkt.pl/

Na wniosek Ks. Prał. Bractw Matki Bożej Miłosierdzia przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej, Podsekretarz Stanu w MON Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad XVI Wielkim Balem Charytatywnym, organizowanym w dniu 31 stycznia 2015 r. w Skarżysku – Kamiennej

Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN”, Inspektor Wojsk Specjalnych – gen. dyw. Piotr PATALONG obejmie patronat honorowy nad III Halowym Turniejem Piłki Nożnej Jednostek Specjalnych, organizowanym w dniach od 31 stycznia br. do 1 lutego 2015 r., Lubliniec, http://www.fundacjaszturman.pl/

Luty

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pani Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad Kostiumowym balem Karnawałowym dla dzieci w wieku 2-7 lat, organizowanym w dniu 8 lutego 2015 r. w Kostomłotach Drugich, http://www.zskostomloty.szkolnastrona.pl/

• Na wniosek Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem prezentację monografii dr. Andrzeja Drzycimskiego pt. „Westerplatte”, 11 lutego 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Pan płk Krzysztof Radwan objął honorowym patronatem sesję naukową oraz konkurs literacki i plastyczny, które poświęcone są upamiętnieniu bohaterskich dokonań „Żołnierzy Wyklętych”, 27 lutego 2015 r., Bytom

Na wniosek Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Czesław MROCZEK obejmie Patronat Honorowy nad ogólnopolskim konkursem pn.: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, luty 2015 r., http://www.i3to.wp.mil.pl/pl/1_24.html

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad czwartą edycją ogólnopolskiego konkursu pn.: „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” organizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od lutego do kwietnia 2015 r. http://konkurswykleci.pl/

Marzec

• Na wniosek Prezesa Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu, Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu obejmie patronat honorowy nad Konkursem recytatorskim Poezji Patriotycznej „Od zniewolenia do wolności”, organizowanym w dniu 2 marca 2015 r., Sieradz, http://www.spoleczne.com.pl/

• Na wniosek Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronat honorowy nad obchodami upamiętniającymi 96. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, organizowanych w dniu 6 marca 2015 r. w Rzeszowie, http://www.strzelec.erzeszow.pl/

• Na wniosek Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem ogólnopolski konkurs nt.: „Historia i tradycje 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich na tle wydarzeń I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Polski”, 14 marca 2015 r., Kielce

• Na wniosek Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo Wiceprezes rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak obejmie patronat honorowy nad Mistrzostwami Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych, organizowanych w dniach 14 - 21 marca 2015 r. w Warszawie, http://www.artbem.pl/

• Na wniosek Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym obchody 25. rocznicy powstania Wojskowej Izby Lekarskiej, 19 marca 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego - Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak obejmie patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową pt.: „Katastrofy i wyjaśnienie i ich przyczyn w ujęciu procesowym i kryminalistycznym”, organizowaną dnia 20 marca 2015 r. w Warszawie, http://www.npw.gov.pl/

• Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pani Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad IV Międzyszkolnym Turniejem Pocztów Sztandarowych, organizowanym w terminie od 20 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r., Kielce

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Komendant 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku – Pan płk Andrzej BETA obejmie patronat honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukową – Bezpieczeństwo Zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne pod hasłem: ”Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, organizowaną w dniach 25-27 marca 2015 r. w Giżycku, http://www.wsb.net.pl/

• Na wniosek Prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Dowódca Jednostki Wojskowej GROM Pan płk Piotr Gąstał objął honorowym patronatem uroczystości wmurowania i odsłonięcia tablicy upamiętniającej Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz lotników stacjonujących w 1944 roku w bazie Campo Casale we włoskim Brindisi, 26-27 marca 2015 r., Brindisi

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 26, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem konkurs piosenki dla najmłodszych, 30 marca 2015 r., Kielce

Kwiecień

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Święto Wojskowej Służby Zdrowia, 9 kwietnia 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Sztafetą Pamięci gen. broni Tadeusza BUKA, organizowaną w dniach 10 – 14 kwietnia 2015 r. na terenie Polski, http://www.34bkpanc.wp.mil.pl/pl/index.html

Na wniosek Prezesa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem obchody 55-lecia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, na które składają się m.in. uroczystości rocznicowe w dniu 10 kwietnia 2015 r. oraz liczne przedsięwzięcia organizowane w roku 2015 r.

• Na wniosek Wójta Gminy Smyków, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 75. rocznicy pacyfikacji Królewca i Adamowa, 12 kwietnia 2015 r., Smyków

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad III edycją konkursu wokalnego „Pojedynek na głosy”, organizowanego w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Na wniosek Burmistrza Głuchołaz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek, objął honorowy patronat nad XIV edycją Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Szachach, 15-19 kwietnia 2015 r., Pokrzywna

Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będzie uczestniczyć w komitecie honorowym obchodów jubileuszowych ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, 16 kwietnia 2015, Warszawa

• Na wniosek Prezesa Związku Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyraził zgodę na udział w komitecie honorowym XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, 17-18 kwietnia 2015 r., Tarnowskie Góry

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców Warszawskiego Oddziału Terenowego, Dowódca Garnizonu Warszawa objął honorowy patronat nad międzynarodową akcją krótkofalarską pn.: „Victory Day 70”, 20 kwietnia - 31 maja 2015 r., Warszawa i okolice.

• Na wniosek Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej Pan gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS obejmie patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową pt.: „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem”, organizowaną w dniach 22 - 23 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu, https://wso.wroc.pl/pl/

Na wniosek Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Szef Sztabu Generalnego generał Mieczysław Gocuł objął honorowy patronat nad VI edycją Konferencji Łączności pn. „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”, 22-23 kwietnia 2015 r., Sieradz

• Na wniosek Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem V konferencję naukową pn.: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia”, 24 kwietnia 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego „Delta”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem ósmą edycję zawodów w strzelaniu długodystansowym LONGSHOT, 24-26.04.2015 r., Międzyrzecz

• Na wniosek Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Estradowego „KONAR”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan płk Dariusz Kuleta objął honorowym patronatem XVI edycję Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego, 25 - 26 kwietnia 2015 r., Pionki k. Radomia

Maj

• Na wniosek Prezesa Zarządu Film Media S.A., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym film pt.: „Dywizjon 303” w reżyserii Łukasza Palkowskiego

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych objął honorowym patronatem jubileuszowe obchody 70. rocznicy powstania Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, 1-2.05.2015 r., Żary

• Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad wydarzeniem pn.: „Majówka pod flagą biało-czerwoną”, 2 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym piknik pn.: „Majówka Europejska”, 2 maja 2015 r., Włoszczowa

• Na wniosek Wojewody Podlaskiego, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski uczestniczy w komitecie honorowym Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta 3 Maja, 2-3 maja 2015 r., Białystok

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwadronów Mazowieckich, Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak obejmie patronat honorowy nad Warszawskimi Dniami Kawaleryjskimi, organizowanymi w dniach 4 - 10 maja 2015 r. w Warszawie, http://3szwol.pl/

• Na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad IV Ogólnopolską Konferencją Naukową pn.: „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, 7 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad konferencją naukową pn.: „Polacy w II wojnie światowej. Doświadczenia i wnioski”, 7 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Batłomiejczak objął honorowy patronat nad wieczornicą historyczną, która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r., w Platerówce z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie objął honorowy patronat nad międzyszkolnym konkursem piosenki patriotycznej pn. „Mam biało-czerwone serce”, 8 maja 2015 r., Chełm

• Na wniosek Prezesa Zarządu „Fundacji Ostoja”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym obchody upamiętniające pobyt 1 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudzie Kościelnej w 1914 roku, 9 maja 2015 r.

• Na wniosek Prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pan gen. broni Edward GRUSZKA obejmie patronatem honorowym III Targi Logistyki Służb Mundurowych i III Kongres Logistyki Służb Mundurowych, 12-13 maja 2015 r., Łódź, http://www.liph.com.pl/, http://www.targi.lodz.pl/

• Na wniosek Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, 13 maja 2015 r., Gdynia

• Na wniosek Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad konferencją naukową pn.: „Polska myśl techniczna w II wojnie światowej. W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”, 13 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad 11. edycją Międzynarodowej Konferencji i Wystawy pn.: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, 14 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie objął honorowy patronat nad V Turniejem Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 14 maja 2015 r., Rzeszów

• Na wniosek Komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronat honorowy nad XXXII Konferencją Naukowo – Szkoleniową w Klinice Ortopedii i Chirurgiii Urazowej Narządu Ruchu 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, organizowaną w dniach 14-16 maja 2015 r. w Bydgoszczy, http://www.10wsk.mil.pl

• Na wniosek Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy, Dowódca Generalny RSZ objął honorowy patronat nad Wielobojem Spadochronowym oraz Wielobojem Desantowym, 14 - 17 maja 2015 r. Tomaszów Mazowiecki

• Na wniosek Prezesa Klubu Alpinistycznego „Homohibernatus”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem wyprawę górską pn. „Polish Denali Expedition 2015”, 15 maja - 7 czerwca 2015 r., Alaska http://www.homohibernatus.eu/

• Na wniosek Rektora-Komendanta WAT, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad międzynarodową konferencją pn: „International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS”, 18-19 maja 2015 r., Kraków

• Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad II edycją Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Człowiek-Technika-Środowiska, 19-20 maja 2015 r., Poznań

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad 10. edycją konkursu „Lex et Patria”, którego jubileuszowa gala odbędzie się 20 maja br. w Warszawie

• Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Success Point Sp. z o.o. Dowódca Operacyjny RSZ objął patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją pn.: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, 20 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Sławomir Kołodziejski, objął honorowy patronat nad V edycją Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders – Wielki Polak XX wieku”, 22 maja 2015 r., Łomża

• Na wniosek Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad III Nocą Robotów PIAP. Misja: Bezpieczeństwo, 22 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym II Festiwal Piosenki Inspirującej pn. „Wiecznie Młodzi” o Puchar Wiceministra Obrony Narodowej, 22 maja 2015 r., Kielce

• Na wniosek Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad międzynarodowym spotkaniem dzieci, młodzieży i dorosłych pn.: „InterCamp 2015”, 22-25 maja 2015 r., Nysa. http://intercamp.zhp.pl/

• Na wniosek Dyrektora Domu Kultury Śródmieście, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym X Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER, 23-25 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją pn.: „Miejsce i rola podsystemu niemilitarnego w systemie obronnych państwa”, 27 maja 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym I zawody służb mundurowych w biegach, 27 maja 2015 r., Busko Zdrój

• Na wniosek Akademii Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w MON Robert Kupiecki objął patronat honorowy nad międzynarodową konferencją naukową pn.: „Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku”, 28-29 maja 2015 r., Warszawa

Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław Mroczek objął honorowym patronatem Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych, 28-30 maja 2015 r., Mińsk Mazowiecki

Na wniosek Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad VIII Konferencją Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pn.: „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, 29 maja 2015 r., Gdańsk

Na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad IX Międzynarodową Wystawą Air Fair 2015, organizowaną w dniach 29 - 30 maja 2015 r. w Bydgoszczy, http://www.wzl2.mil.pl/

 Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Oficerów i Podchorążych United Army’s Finest, Dowódca Generalny Rodzajów SZ Pan gen. broni pil. Lech Majewski objął honorowym patronatem przedsięwzięcie pn.: „Noc Mundurów”, 30.05.2015 r., Gdynia

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie płk dr inż. Dariusz Sobotka obejmie patronatem honorowym uroczyste obchody 30. rocznicy powołania Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego, 30 maja 2015 r., Lublin

Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji „Podziel się Talentem”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej pn.: „Patriotyzm jest wśród nas - Wolność znaczy Ojczyzna”, 30 maja 2015 r., Kielce

 Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad III piknikiem historycznym pn. „Na Berlin! Ostatnie dni II wojny światowej”, organizowanym w dniach 30 - 31 maja 2015 r. w Warszawie

• Na wniosek Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem przedsięwzięcia organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 30 maja i 30 sierpnia 2015 r., Kielce

Czerwiec

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym II edycję konkursu pn.: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

• Na wniosek Prezesa Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej w Krakowie, w komitecie honorowym XLII Memoriału mjr. Adama Królikiewicza - Ogólnopolskich Zawodach w Skokach Przez Przeszkody uczestniczyć będzie Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego w Krakowie – gen. bryg. dr Cezary Podlasiński.

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dostawców Na Rzecz Służb Mundurowych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym ogólnopolskiego konkursu pn.: „Lider Bezpieczeństwa Państwa”, którego gala wręczania nagród odbędzie się w czerwcu 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Kuratora Oświaty w Lublinie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk Piotr Chudzik obejmie patronat honorowym nad I Wojewódzkim Festynem „Bezpieczna szkoła – Bezpieczna lubelszczyzna”, 1 czerwca 2015 r., Lublin

• Na wniosek Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 1 czerwca 2015 r., Kielce

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym 16. Młodzieżowe Mistrzostwa I. Regionu Międzynarodowego Związku Amatorskiego, 3-9 czerwca 2015 r., Zamość

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI weźmie udział w komitecie honorowym obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, organizowanego w dniach 5 - 6 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, http://zpit.pl/

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym V edycję Zlotu Pojazdów Militarnych pn.: „Śląskie Manewry”, 5-7 czerwca 2015 r., Bytom

• Na wniosek Małopolskiego Kuratora Oświaty, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowy patronat nad 3. edycją Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, 6-7 czerwca 2015 r., Tarnów

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński uczestniczy w komitecie honorowym Mistrzostw Świata Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów, 6-13 czerwca 2015 r., Wrocław

• Na wniosek Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym X Jarmark Agroturystyczny, 7 czerwca 2015 r., Tokarnia

• Na wniosek Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad XX edycją Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Problemy, rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, 8-11 czerwca 2015 r., Jachranka

• Na wniosek Prezesa Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak obejmie patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”, 10 czerwca 2015 r., Warszawa http://www.wnhis.uksw.edu.pl/node/565

• Na wniosek Prodziekana ds. Studenckich i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Szef Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kontradm. Marek KURZYK obejmie patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawy doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu”, organizowaną 11 - 12 czerwca 2015 r., Poznań, http://www.awf.poznan.pl/

• Na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego pn.: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”, 11-13 czerwca 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Komitetu Głównego Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym VIII Olimpiadę tematyczną "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", 11-13 czerwca 2015 r., Warszawa

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem uroczyste obchody 20. rocznicy utworzenia Zespołu Szkół nr 55, podczas których odbędzie się gala, prezentacja grupy rekonstrukcji historycznej, koncert, festyn rodzinny oraz spotkania młodzieży z żołnierzami 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 12 czerwca 2015 r., Warszawa

Na wniosek Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków II Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad obchodami 96. rocznicy powstania 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, 12 czerwca 2015 r., Kielce

Na wniosek Burmistrza Miasta Gubina, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem polsko- niemieckie przedsięwzięcia pn. „54 Wiosny nad Nysą w Gubinie”, 12-14 czerwca 2015 r., Gubin http://www.gubin.pl/

Na wniosek Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Festiwalem Biegowym, 12-14 czerwca 2015 r.

Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesław Święchowicz objął honorowy patronat nad Festiwalem Biegowym, 12-14 czerwca 2015 r., teren województwa świętokrzyskiego (pięć gmin).

Na wniosek Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Milanówka, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad 8. edycją Biegu Marszałka, 13 czerwca 2015 r., Sulejówek

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia im. gen. Sławomira Petelickiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Festyn Patriotyczny pn.: „Tobie Ojczyzno”, 13-14 czerwca 2015 r., Warszawa. http://petelicki.org.pl/2015/05/08/13-14-06-2015-r-festyn-patriotyczny-tobie-ojczyzno-jedyne-tego-typu-wydarzenie-w-warszawie/

Na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym VI edycję Zjazdu Chrześcijańskiego im. Gotfryda de Bouillon – Przeglądu grup rekonstrukcyjnych od starożytnego Rzymu do II wojny światowej, 13-14 czerwca 2015 r., Chorzów

• Na wniosek Prezesa Zarządu Aeropact Sp. z o.o., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Międzynarodowe Pokazy Lotnicze, 13-14 czerwca 2015 r., Poznań – lotnisko Ławica

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowy patronat nad obchodami 100. rocznicy Bitwy pod Rokitną, 13-14 czerwca 2015 r., Starogard Gdański

• Na wniosek Prezesa Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus uczestniczyć będą w komitecie honorowym XIII Międzynarodowej Konferencji pn.: „Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”, 16 czerwca 2015 r., Łódź. http://www.centrumbrd.pl/node/400

•  Na wniosek Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad międzynarodową konferencją naukową pn.: „90 lat Dęblińskiej Szkoły Orląt – historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego”, 18 - 19 czerwca 2015 r., Dęblin

• Na wniosek Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym I Śląski Kongres Organizacji Proobronnych i Szkół z klasami o profilu mundurowym, 20 czerwca 2015 r., Katowice

• Na wniosek Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Janusz Bronowicz objął patronatem honorowym 7. edycję ogólnopolskiej imprezy militarno-kulturowo-historycznej „Militariada”, 20-21 czerwca 2015 r., Nowa Dęba

• Na wniosek Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym konferencję naukową pn.: „Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka”, 24-25 czerwca 2015 r., Dęblin

• Na wniosek Dowódcy Garnizonu Warszawa, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Festiwal Orkiestr Wojskowych, 27-28 czerwca 2015 r., Warszawa

Na wniosek Prezydenta Miasta Leszna, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych TP gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA objął honorowy patronat nad IX Piknikiem Szybowcowym pn. „Leszno. Rozwiń Skrzydła!”, 27-28 czerwca 2015 r., Leszno

Na wniosek Wójta Gminy Łukowa, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad obchodami 72. rocznicy bitwy pod Osuchami 28 czerwca 2015 r., gmina Łukowa

Na wniosek Rektora Politechniki Poznańskiej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad konferencją naukowo-techniczną pn.: „Nauka dla obronności”, 29-30 czerwca 2015 r., Poznań

Lipiec

Na wniosek Dyrektora Biura Turystyki Aktywnej „Kompas”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronat honorowy nad Młodzieżowymi Obozami Militarnymi, Baza Hufca Czechowice-Dziedzice w Podlesicach (lipiec, sierpień 2015 r.)

Na wniosek Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Sławomir Kowalski obejmie patronatem honorowym szkolenie taktyczne pn.: „Combat Alert”, 2-5 lipca 2015 r., Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz

Na wniosek Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Rajdem Grunwaldzkim 2015, organizowanym w dniach 9 - 13 lipca 2015 r., http://www.zhp.pl/

Na wniosek Burmistrza Węgorzyna, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie objął patronatem honorowym uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego poległych podczas służby dla kraju żołnierzy, 19 lipca 2015 r., Węgorzyno

Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ranger Survival Club, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym Zawody Strzeleckie dla Organizacji Proobronnych, 25 lipca 2015 r., Rybnik

Na wniosek przedstawiciela Lądowiska EPKL Lipie, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Rodzinny Piknik Lotniczy „Niebo dla każdego”, 25-26 lipca 2015 r., Lipie

Sierpień

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia KRS „Formoza”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym ultratriathlon ku pamięci gen. Włodzimierza Potasińskiego, 1-6 sierpnia 2015 r.

• Na wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 71. rocznicy Operacji Trzeci Most, 2 sierpnia 2015 r. Zabawa

• Na wniosek Wójta Gminy Jastków, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Jastkowem, 3 sierpnia 2015 r., Jastków

• Na wniosek dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie płk Krzysztof Stachowiak objął honorowym patronatem przedsięwzięcie „Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”, 12-13 sierpnia 2015 r., Szczecin

• Na wniosek Burmistrza Gminy Kobylin, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu obejmie patronat honorowy nad XXIV Biegiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 sierpnia 2015 r., Kobylin

• Na wniosek Burmistrza Radzymina, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia 2015 r., Radzymin

• Na wniosek Starosty Wołomińskiego, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia 2015 r., Ossów

• Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. mgr Andrzej Szczołek objął patronat honorowy nad VI Biegiem Wokół Pasłęckich Murów Obronnych, 15 sierpnia, 2015 r., Pasłęk

• Na wniosek Urzędu Miasta Skierniewice, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk mgr inż. Wojciech Filkowski objął patronat honorowy nad Miejskimi obchodami Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, 2015 r., Skierniewice

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Kreckowieckich Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad XV Mistrzostwami Polski Formacji Kawaleryjskich o Puchar Ministra Obrony Narodowej, organizowanych w ramach uroczystych obchodów 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – „Cud nad Wisłą”, 15 - 16 sierpnia 2015 r., Ossów pod Wołominem, http://krechowiacy.republika.pl/pages/main.html

• Na wniosek Prezesa Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. dyw. Jan Śliwka uczestniczy w komitecie honorowym XIII Mikrolotowych Mistrzostw Europy, 15-23 sierpnia 2015 r., Lotnisko Kruszyn, Włocławek

• Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem wydarzenie „Pamięci Skowrona”. 20. rocznica śmierci pilota RAF Dyw. 300 na Zachodzie sierż. pil. Józefa Skowrona, 16 sierpnia 2015 r., Witkowo

• Na wniosek Burmistrza Orzysza, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski obejmie patronatem honorowym Piknik Militarno-Wojskowy Orzysz, 19-23 sierpnia 2015 r., Orzysz

• Na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2015, 20-23 sierpnia 2015 r., Borne Sulinowo

• Na wniosek Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Pilot Jan Śliwka objął patronat honorowy nad Konferencją Naukowo-Techniczną „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”, 21-22 sierpnia, 2015 r., Radom

• Na wniosek Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Inspektor Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Piotr Patalong, objął honorowy patronat nad VI edycją Festynu Komandosa, 21-23 sierpnia 2015 r., Dziwnów

• Na wniosek Prezesa Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak będzie uczestniczyć w komitecie honorowym XVII Międzynarodowego Konnego Biegu na Orientację w Terenie im. gen. broni Józefa Hallera, 21-23 sierpnia 2015 r., Małopolska

• Na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronat honorowy nad obchodami Święta Wojska Polskiego, 22 sierpnia 2015 r., Zawiercie

• Na wniosek mł. chor. rez. Sławomira Wiatra, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak objął patronatem honorowym oleśnicki bieg błotny pn.: „Pogrom Wichra”, 28 sierpnia 2015 r., Oleśnica

• Na wniosek Prezesa Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak będzie uczestniczyć w komitecie honorowym Lekcji Historii "Na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą", 28-30 sierpnia 2015 r., Starokrzepice, Krzepice, Wzgórze Opatowskie, Wilkowiecki, Danków, Lipie, Mokra, Miedźno

• Na wniosek dyrektora Aeroklubu Śląskiego w Katowicach, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Pilot Jan Śliwka objął patronat honorowy nad Śląskim Air Show, 28-30 sierpnia 2015 r., Katowice

Wrzesień

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targi Kielce S.A., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 1-4 września 2015 r., Kielce http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

• Na wniosek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Seminarium pt. „Innowacje w służbie obronności – szanse dla start-upów”, 3 września 2015 r., Kielce

• Na wniosek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,  Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad Rekonstrukcją Historyczną „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzyce”, 5 września 2015 r., Beleń Zagórzyce

• Na wniosek wiceprezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Mirosław Różański objął patronat honorowy nad IV Mistrzostwami Polski Jednostek Specjalnych w Piłce Nożnej, 5-6 września 2015 r., Lubliniec

• Na wniosek Prezesa Fundacji „Szarża po Krojantami”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym inscenizację „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 roku”, 6 września 2015 r., Krojanty

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem VI edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych, 7-12 września 2015 r., Warszawa http://www.militaryfilmfestival.pl/

• Na wniosek dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,  Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem XI Międzynarodową Konferencję pt. Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE, 10-11 września 2015 r., Warszawa

• Na wniosek zastępcy dowódcy Jednostki Wojskowej NIL, Inspektor Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Piotr Patalong objął honorowym patronatem Marsz „Śladami gen. NILA – od zmierzchu do świtu”, 10-11 września 2015 r., Kraków-Myślenice

• Na wniosek Burmistrza Śmigla, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski objął patronatem honorowym Piknik Historyczny pn.: „70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Potyczki na ziemiach Wielkpolski - 1945”, 12-13 września 2015 r., gmina Śmigiel

• Na wniosek Dyrektora Lasów Państwowych, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad konferencją „Dla ludzi, dla przyrody – efekty realizacji projektu rekultywacji terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych w Lasach Państwowych”, 16 września 2015 r., Warszawa

• Na wniosek prezesa Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek objął patronat honorowy nad XIII Biegiem Ulicznym Służb Mundurowych, 19 września 2015 r., Głuchołazy

• Na wniosek prezesa Mińskiego Towarzystwa Szachowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław MROCZEK objął patronat honorowy nad Otwartymi Mistrzostwami Mińska Mazowieckiego w Szachach, 19 września 2015 r., Mińsk Mazowiecki

• Na wniosek Burmistrza Gminy Zakroczym, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym obchodów 950. rocznicy założenia miasta Zakroczym, 19-20 września 2015 r., Zakroczym

• Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk Tadeusz Krawczyk objął patronatem honorowym IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2015, 19-20 września 2015 r., Pierwoszyn

• Na wniosek Prezesa Krajowego Koła Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody święta 5. Pułku Ułanów Zasławskich w dniu 20 września 2015 r. w Ostrołęce, oraz towarzyszące im przedsięwzięcia odbywające się w 2015 roku pod hasłem: „Tradycje Oręża Polskiego – 5 Pułk Ułanów Zasławskich”

• Na wniosek firmy MultiExpo Sp. z o.o., Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad Konferencją „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”, 24 września 2015 r., Wrocław

• Na wniosek Prezesa Zarządu Instytutu Kościuszki Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2015, 28-29.09.2015 r., Kraków

• Na wniosek prezesa Europejskiego Centrum Biznesu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik objął patronat honorowy nad Ogólnopolskim Szczytem Gospodarczym – Lublin 2015, 28-29 września 2015 r., Lublin

• Na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk objął patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego, 28-30 września 2015 r., Gniew

Na wniosek Starosty Powiatowego w Jędrzejowie, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Uroczystość patriotyczno-religijną w 20. rocznicę nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie imienia gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, 16 września 2015 r., Jędrzejów

• Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym, XXXI Powiatowe Targi Pracy w Kielcach „Praca w służbach mundurowych szansą na rozwój”, 24 września 2015 r., Kielce

• Na wniosek prezesa zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 25 września 2015 r., Kielce

Październik

• Na wniosek Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Tomasz Szoplik objał honorowy patronat nad VII edycją Szkolnego Biegu Komandosa, 2 października 2015 r., Urle

• Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad I Ogólnopolskimi Mistrzostwami Klas Wojskowych na Poligonie Drawskim, 5-8 października 2015 r., Drawsko

• Na wniosek Prezesa Zarządu PCO S.A. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk objał honorowy patronat I Konferencję Optoelektroniczną, 7-8 października 2015 r., Rawa Mazowiecka

• Na wniosek prezesa zarządu firmy MT Targi Polska SA, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad III Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, 7-9 października 2015 r., Warszawa

• Na wniosek Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym koncert z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej upamiętniający polsko-czeskie braterstwo broni podczas bitwy o Anglię, 8 października 2015 r., Praga, Republika Czeska

• Na wniosek Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski objął patronat honorowy nad IV Międzynarodową Konferencją Naukową pn.: „Epimilitaris 2015 – Zdarzenia masowe”, 13-14 października 2015 r., Ryn

• Na wniosek rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad Konferencją Naukową „Społeczeństwo a wojna”, 14-15 października 2015 r., Góra Świętej Anny

• Na wniosek  Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Targami INNO-TECH EXPO, 15-16 października 2015 r., Kielce

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad Konferencją nt. „Możliwości zastosowania kompozytów grafenowych w Siłach Zbrojnych RP – C3GARF-2015”, 28 października 2015 r., Warszawa

• Na wniosek dziekana Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, cz. p. o.  Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski objął patronatem honorowym VIII Ogólnopolską Konferencję na temat bezpieczeństwa pt. „Udział nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń”, 6 października 2015 r., Józefów

• Na wniosek przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski objął patronatem honorowym III Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, 8-10 października 2015 r., Kraków

• Na wniosek wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik objął patronatem honorowym Uroczystość posadzenia dębu w ramach Programu Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”, 9 października 2015 r., Lublin

• Na wniosek prezesa Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Jędrzejowie, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Piknik Militarny, 11 października 2015 r., Jędrzejów

• Na wniosek prezesa zarządu Klubu Sportowego „POLANIE” w Pierzchnicy, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Turniej rozgrywek piłkarskich, 12-13 października 2015 r., Pierzchnica

• Na wniosek komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym Konferencję Naukowo-Szkoleniową z okazji 30-lecia 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, 14-15 października 2015 r., Bydgoszcz

• Na wniosek prezesa zarządu Fundacji TRIZ Polska, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym konferencję TRIZ Polska Kick-off meeting”, 15-16 października 2015 r., Kielce

• Na wniosek przewodniczącego Komisji Uczelni Mundurowych, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch objął patronatem honorowym IV Zawody Sportowe Uczelni Mundurowych o Puchar Rektorów, 15-18 października 2015 r., Warszawa.

• Na wniosek komendanta hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Starachowicach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Partyzancką Drogę Krzyżową, 28 października 2015 r., Wykus k/Wąchocka

 

Listopad

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A., Minister Obrony Narodowej objął patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją i Wystawą „Cyber Security – Bezpieczeństwo Ponad Granicami”, 5 listopada 2015 r., Warszawa http://www.cyber.ztw.pl/

• Na wniosek Prezesa Zarządu Polskie Agencji Przedsiębiorczości, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk objął patronatem honorowym III Polski Kongres Przedsiębiorczości, 5-6 listopada 2015 r., Łódź http://www.kongres.katowice.pl/

• Na wniosek firmy 3PR Consulting, Tomasz Witkowski, Spółka Jawna, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad V Piknikiem Niepodległościowym, 11 listopada 2015 r., Łódź

• Na wniosek dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XXVII Bieg Niepodległości, 11 listopada 2015 r., Warszawa

• Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury ”Perła” w Nowinach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym IV Ogólnopolską Akcję „Rozśpiewana Przerwa – Patriotyczne Śpiewanie”, 12 listopada 2015 r., Nowiny

Grudzień

 

Rok 2016

Styczeń

Luty

Marzec

• Na wniosek prezesa Europejskiej Fundacji Kosmicznej, szef Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych płk Marek Malawski objął patronat honorowy nad wydarzeniem Space Days Poland, marzec 2016 r., Podzamcze

Kwiecień

Maj

Czerwiec

• Na wniosek prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad XIV Bałtyckimi Targami Militarnymi BALT-MILITARY-EXPO, 20-22 czerwca 2016 r. Gdańsk

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

 

Procedura obejmowania wyróżnieniem

Pliki do pobrania: WNIOSEK.doc
 

Osoby i instytucje ubiegające się o wyróżnienie są proszone o złożenie pisemnego wniosku w formie listownej na adres podany we wniosku lub drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyróżnienia jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty przesłania lub uzupełnienia wniosku. Odmowa przyznania wyróżnienia jest ostateczna.

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

 

Obowiązki organizatora po przyznaniu wyróżnienia

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Organizator posługuje się informacją o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

1. Organizator zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

 • informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia,
 • logotyp MON i/lub znak promocyjny Wojska Polskiego, o które należy wystąpić drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl, podając nazwę, termin, miejsce oraz organizatora przedsięwzięcia.

2. Organizator zamieszcza na stronach internetowych przedsięwzięcia link do strony internetowej www.wojsko-polskie.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

3. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator umieszcza ww. znaki w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników.

4. Z przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem należy złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej (preferowane) lub listownej z przebiegu wydarzenia – w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Do sprawozdania przesłanego drogą elektroniczną może być załączona informacja prasowa, maksymalnie 5 fotografii (800x600 pikseli), informacji o ewentualnej współpracy z Wojskiem Polskim przy realizacji przedsięwzięcia, link do strony internetowej wydarzenia.

Wybrane materiały z przebiegu przedsięwzięcia mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

UWAGA! W przypadku, gdy organizator nie prześle sprawozdania w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie, bez podania przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek w sprawie pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania: SPRAWOZDANIE.doc
 

 

Procedura odebrania wyróżnienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia pozytywnego wizerunku Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) Minister może cofnąć wyróżnienie, o czym organizator jest niezwłocznie informowany. W tym przypadku, każdy kolejny wniosek złożony w ciągu roku od dnia cofnięcia wyróżnienia, pozostawia się bez rozpoznania.

Cofnięcie wyróżnienia nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o tym wyróżnieniu, logotypu MON i/lub znaku promocyjnego Wojska Polskiego ze wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Ministerstwo Obrony Narodowej o podjętych działaniach.