Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNDOF SYRIA

Siły Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan Operacja pokojowa została powołana na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 350 z 31 maja 1974 r. w celu nadzorowania przestrzegania porozumienia o rozdzieleniu wojsk izraelskich i syryjskich. Utworzenie sił datuje się na 3 czerwca 1974 r. W początkowym okresie funkcjonowania misji grupa polskich żołnierzy liczyła 92 osoby i podlegała PWJS z UNEF II. Po wygaśnięciu mandatu UNEF II w lipcu 1979 r. jednostka polska stała się Polskim Kontyngentem Wojskowym (POLLOG) w składzie sił UNDOF o liczebności około 150 osób. Podstawowymi zadaniami Polskiej Jednostki Logistycznej było: - zabezpieczenie inżynieryjne sił, a w tym rozpoznanie inżynieryjne, oczyszczanie terenu z min i niewybuchów, prace fortyfikacyjne, budowa i utrzymanie dróg, uzdatnianie wody; - prace budowlane; - zadania transportowe; - prowadzenie laboratorium medycznego. Nasi żołnierze współuczestniczyli również w wykonywaniu zadań o charakterze humanitarnym na rzecz miejscowej ludności. Liczba oraz zadania PKW zmieniały się w zależności od potrzeb UNDOF. W grudniu 1993 roku logistyką zajęła się jednostka kanadyjska (CANLOG), natomiast polski batalion operacyjny (POLBATT) przejął obowiązki od batalionu fińskiego. Obecnie siły UNDOF liczą ok. 1100 żołnierzy, ok. 80 obserwatorów wojskowych oraz prawie 40 pracowników cywilnych misji ONZ. PKW liczy 360 żołnierzy i pracowników wojska. Do zadań polskiego kontyngentu należy utrzymanie stałego nadzoru w przydzielonej strefie odpowiedzialności przy użyciu sieci posterunków obserwacyjnych, pozycji oraz patroli szybkiego reagowania, w tym: - kontrolowanie pozostawania sił wojskowych Izraela i Syrii poza strefę buforową; - monitorowanie przestrzegania nie rozmieszczania w strefie rozdzielenia oddziałów i pododdziałów wojskowych lub uzbrojonych osób cywilnych; - meldowanie o przekroczeniach granic strefy buforowej; - obserwację i meldowanie o aktywności lotniczej obydwu stron. Państwa uczestniczące: Austria, Indie, Japonia, Polska, Słowacja. ( ang. UNDOF - United Nations Disengagement Observer Force) Początek misji: maj 1974 r.
Pamięci Poległych