Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
IFOR BiH

Siły Implementacyjne IFOR NATO Obecność wojskowa Polski w rejonie bałkańskim rozpoczęła się w 1992 r. w związku z udziałem Polski w Siłach Ochronnych ONZ w Jugosławii (UNPROFOR). Niepowodzenia w osiągnięciu pokojowego rozwiązania konfliktu doprowadziły do zorganizowania kolejnej tury rozmów, która zakończyła się porozumieniem pokojowym z Dayton, podpisanym 14 grudnia 1995 r. w Paryżu. W rezultacie walki zostały przerwane. Już 16 grudnia 1995 r. zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji nr 1031 rozpoczęto operację wojskową międzynarodowych Sił Implementacyjnych IFOR na terenie Bośni i Hercegowiny. W ramach misji pokojowej „Wspólny Wysiłek” (ang. Joint Endeavour). Udział w misji brało ok. 60 tys. żołnierzy z 32 państw. W ramach operacji wykonywano takie zadania jak: - nadzorowanie strefy rozdzielenia wojsk, - nadzorowanie wycofania się stron konfliktu ze strefy rozdzielenia wojsk, - inwentaryzacja i gromadzenie sprzętu wojskowego w wyznaczonych składach i jego kontrola. Od 5 lutego 1996 r. żołnierze polskiego batalionu rozpoczęli służbę w ramach IFOR. Trzonem polskiego kontyngentu był batalion powietrzno – desantowy (POLBAT), który wszedł w skład wielonarodowej Brygady Nordycko – Polskiej (NORDPOLBDE). Ponadto Polacy pełnili służbę w sztabie Brygady Nordycko - Polskiej w miejscowości Doboj i w Nordyckiej Grupie Zabezpieczenia (PECS, Węgry), w Narodowej Grupie Zaopatrywania (PECS). Łącznie PKW IFOR liczył około 600 żołnierzy. Do głównych zadań polskiego kontyngentu należało: nadzorowanie strefy rozdzielenia, patrolowanie rejonów odpowiedzialności, zapewnienie siłom pokojowym możliwości przemieszczania się, utrzymywanie punktów kontrolnych na głównych drogach prowadzących do strefy rozdzielenia, kontrola broni i sprzętu wojsk stron konfliktu. Prowadzono także działalność humanitarną. Po zakończeniu operacji IFOR, Polska została zaproszona do udziału w Siłach Stabilizujących (SFOR). (ang. - Implementation Force) Czas trwania: 20 grudnia 1995 r. – 20 grudnia 1996 r.
Pamięci Poległych