Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZADANIA WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH

            Wojskowy system emerytalny działa w oparciu o 15 wojskowych biur emerytalnych, które powołane zostały do życia rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 186).

 

            Wojskowe Biura Emerytalne podlegają Ministrowi Obrony Narodowej, a zgodnie z decyzją Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 198) są bezpośrednio podporządkowane Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON (DSS MON).

 

ZADANIA WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH

 

1. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz wysokości i wypłaty tych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin;

2.  Ustalanie prawa do wysokości i wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

3.  Wypłata uposażenia dla sędziów sądów wojskowych i prokuratorów wojskowych w stanie spoczynku jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uposażeń rodzinnych członków ich rodzin;

4.  Przyznanie pomocy finansowej w ramach funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych;

5.  Wypłata pomocy finansowej na naukę oraz zapomóg dla weteranów działań poza granicami państwa;

6. Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju.