Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AGRUPA DORADCZA NATO DS. PRZEMYSŁU (NIAG)

Grupa doradcza NATO ds. przemysłu (ang. NATO Industrial Advisory GroupNIAG) jest ciałem doradczym i konsultacyjnym Sojuszu, w skład którego wchodzą przedstawiciele przemysłu i nauki z państw członkowskich oraz partnerskich. W strukturze NATO Grupa podlega pod Konferencję Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (ang. Conference of National Armaments Directors - CNAD).

 

Zasadniczymi celami funkcjonowania Grupy są:

 

-        Doradztwo w dziedzinie związanej z rozwojem myśli technicznej,

-        Wykorzystanie wiedzy know-how na potrzeby NAD oraz innych agend NATO
w ramach prowadzonych studiów.

Korzyści dla podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do prac w ramach NIAG:

-        Rozpoznawalność – w pracach biorą udział przedstawiciele przemysłu i nauki państw członkowskich Sojuszu;

-        Budowanie własnego potencjału know-how – informacje pozyskane w czasie prac nad danym studium mogą zwiększyć kompetencje podmiotów delegujących swoich przedstawicieli,

-        Świadomość sytuacyjna – pozyskanie wiedzy o przewidywanych kierunkach rozwoju zdolności Sojuszu w obszarze nowych typów sprzętu wojskowego i/lub kierunków rozwoju technologii,

-        Budowa formalnych i nieformalnych relacji z przedstawicielami innych państw.

 

Cykl planowania i realizacji studiów NIAG (wyłącznie przez przedstawicieli przemysłu/nauki państw członkowskich/partnerskich) przedstawia poniży schemat. 

Korespondencja związana z realizacją badań odbywa się drogą elektroniczną. Procedura kompletowania składu grupy roboczych przedstawia się następująco:

1. Informacje nt. nowo powoływanych Study Group przekazywane są do Przewodniczących Krajowych Delegacji do NIAG, którzy znając własny rynek w zakresie funkcjonujących podmiotów przemysłu obronnego, ośrodków naukowych i badawczych, kierują je do właściwych adresatów. W niektórych przypadkach zapytania mogą zostać skierowane również do innych podmiotów tzw. non-traditional defence industry, jeżeli specyfika tematu uzasadnia takie działanie.Zgłoszenia do prac w Study Group od podmiotów przemysłowych i ośrodków naukowych są przekazywane przez Przewodniczącego Krajowej Delegacji do Sekretariatu NIAG.

2. Członkowie nowej Study Group są informowani przez Sekretariat NIAG o terminie pierwszego posiedzenia grupy. Zazwyczaj posiedzenie inauguracyjne odbywa się w Kwaterze Głównej NATO. O przepustki uprawniające do wejścia na teren Kwatery występuje Departament Polityki Zbrojeniowej MON. W tym celu członkowie nowej Study Group są zobowiązani do przekazania poniższych danych:

-      imię i nazwisko,

-      data i miejsce urodzenia,

-      rodzaj dokumentu identyfikującego osobę, jego numer i termin ważności,

-    numer poświadczenia bezpieczeństwa, uzyskany poziom dostępu do informacji niejawnych NATO wraz z terminem jego ważności. W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa NATO udział w pracach jest możliwy jeżeli rozpatrywane podczas realizacji studium aspekty nie zostaną objęte klauzulą informacji niejawnych. W takim przypadku posiadanie stosownego poświadczenia zapewnia możliwość swobodnego poruszania się w Kwaterze Głównej NATO bez konieczności asysty innej osoby posiadającej takie uprawnienia,

-      nazwa reprezentowanego podmiotu gospodarczego / ośrodka naukowego / badawczego.

3. Zgodnie z procedurą przyjętą na potrzeby realizacji badań po rozpoczęciu prac nowej Study Group nie ma możliwości dołączenia do jej składu.

4. Prace w ramach Study Group są w części refundowane. Na zakończenie prac danej grupy jej przewodniczący przedstawia wyliczenie finansowe dla każdej osoby w roboczo-dniach. Na tej podstawie podmioty delegujące specjalistów do prac wystawiają faktury w terminie maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia prac, których płatnikiem jest odpowiednia agenda NATO. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu refundacji nie udziela się. 

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej NIAG.