Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ABADANIA SPOŁECZNE W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej[1], warunkiem uzyskania jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badań społecznych w jednostkach wojskowych, komórkach organizacyjnych i instytucjach resortu obrony narodowej jest spełnienie określonych wymogów formalnych.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub, w przypadku żołnierzy zawodowych, seria i numer legitymacji służbowej), adres do korespondencji oraz numer telefonu;
 • krótką prezentację własnej osoby (np. jestem zatrudniony w ...., studiuję w ……..);
 • określenie przewidywanej formy opracowania końcowego, sposobu wykorzystania wyników badań oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.)


Do wniosku należy dołączyć:

 

 • koncepcję badań, która powinna zawierać:
  • temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań oraz informację, kto jest promotorem pracy;cel i przedmiot badań, uzasadnienie przedsięwzięcia badawczego, zasadnicze problemy badawcze, przyjętą metodę badawczą oraz wykorzystywane techniki;
  • wskazane miejsce badań (instytucje, komórki organizacyjne, jednostki wojskowe wraz z nazwą miejscowości, w których stacjonują, np. JW 3267 Kraków);
  • informacje dotyczące badanej populacji (kogo badania mają objąć, ile osób ma w nich uczestniczyć - np. 40 podoficerów) oraz planowanego terminu realizacji badań;


 • narzędzia badawcze (np. ankietę).
  • zaświadczenie potwierdzające fakt pobierania nauki przez wnioskodawcę,
  • akceptację terminu i warunków badań (liczby badanych, problematyki) przez dowódców jednostek wojskowych, w których mają one być prowadzone;  
  • podpisane przez ubiegającego się o zgodę na badania oświadczenie dotyczące dobrowolnego udziału żołnierzy i pracowników wojska w badaniu, zachowania anonimowości badanych osób oraz przekazania do Departamentu Komunikacji Społecznej MON egzemplarza pracy, w której zostały wykorzystane wyniki badań.

 

PRZEDSTAWIONA KONCEPCJA BADANIA ORAZ NARZĘDZIA BADAWCZE POWINNY STANOWIĆ ICH OSTATECZNĄ WERSJĘ, ZATWIERDZONĄ PRZEZ PROMOTORA PRACY.


Upoważnień do prowadzenia badań społecznych udziela Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (właściwy do spraw społecznych). Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzenie badań, wraz z załącznikami, może być przesłany za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 218
00-911 WARSZAWA

 

Dodatkowe informacje:

tel. +48 261 840 117,

fax: +48 261 874 789

e-mail: sekretariat.dks@mon.gov.pl

 

[1] Decyzja nr 78/MON z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON nr 4, poz. 26), decyzja Nr 68/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78)

Decyzja nr 68 MON z dnia 6.04.2014 r.
Decyzja nr 78 MON z dnia 15.02.2008 r.