Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWieści z CSWInż. i Chem. we Wrocławiu

| Autor:

15 lipca br. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu zakończył się kurs z przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym (C-IED).

Od 4 do 15 lipca br. na terenie Centrum trwał kurs dla instruktorów C-IED, który był przeprowadzony według formuły„train the trainers”. W szkoleniu wzięło udział 32 uczestników różnych narodowości. Wraz z polskimi żołnierzami szkolili się żołnierze z Niemiec, Macedonii, Turcji, Czech, Włoch i Belgii. Nadzór tematyki pod względem szkolenia przeprowadził ppłk Michael Walz z Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji z Norfolk (Supreme Allied Command Transformation – SACT). Natomiast instruktorami byli: Matt Wilson, Simmon Woodham, Paul Howells, Stephen Bernasconi oraz Gavin Owens.

Celem kursu było zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń. Dodatkowo kursanci zdobywali doświadczenie związanych z radzeniem sobie z problemami szkoleniowymi. W pierwszym tygodniu odbywały się zajęcia teoretyczne w formie wykładów, pokazów i prezentacji. Natomiast w drugim tygodniu rozpoczęły się ćwiczenia taktyczne i praktyczne, gdzie uczestnicy mogli wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę w konstruowaniu ładunków IED z materiałów codziennego użytku. Podsumowaniem kursu było dwudniowe ćwiczenie taktyczne, w którym brali udział również żołnierze z 18. batalionu powietrzno - desantowego z Bielska Białej jako grupa zabezpieczająco- pozorująca.

Wręczenia certyfikatów ukończenia kursu dokonał Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, Szef Wojsk Inżynieryjnych płk Bogusław Bębenek oraz Komendant Centrum płk Andrzej Dutka. W swoim wystąpieniu gen. broni Zbigniew Głowienka podkreślił jak ważne jest profesjonalne wyszkolenie żołnierzy z zakresu konstruowania i unieszkodliwiania IED.

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w międzynarodowym szkoleniu i przekazać Wam swoją wiedzę. Dzięki waszemu zaangażowaniu i inicjatywie szkolenie to przebiegało na bardzo wysokim poziomie podsumował główny instruktor Matt Wilson.

chor. Katarzyna Suwada, Edyta Szura, fot.: Edyta Szura


13 - 14 lipca br. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu gościło przedstawicieli niemieckiego Centrum Informacji C-IED.

Delegacji niemieckiej przewodniczył Dyrektor Centrum Informacji C-IED (ang. Counter Improvised Explosive Devices) płk Helmut Heck, któremu towarzyszyli: ppłk Hans Carpentier, ppłk Frank Ennen, mjr Markus Ruhland i pan Markus Lischka. Natomiast stronę polską reprezentowali Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych - płk Bogusław Bębenek wraz z pełniącym obowiązki Komendanta Centrum – ppłk. Waldemarem Robakiem. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli: ppłk Piotr Tomków, mjr Tomasz Kuźniar, mjr Tomasz Mularczyk, kpt. Damian Piórko, kpt. Andrzej Święs, chor. Krzysztof Zagulski i pani Edyta Szura.

W pierwszej części spotkania strona polska przedstawiła zagadnienia związane z procesem budowy zdolności przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym w Wojskach Lądowych. Zaprezentowano organizację szkolenia wojsk oraz bazę szkoleniową Zespołu Rozminowania CSWInżiChem. we Wrocławiu. Omówiono strukturę i wyposażenie Grupy EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) oraz Sekcji Przewodników Psów. Ponadto, przedstawiono stosowane procedury, taktykę i techniki przeciwdziałania IED oraz proces realizacji kampanii informacyjnej.

W drugiej części oficerowie niemieccy przedstawili swoją działalność z zakresu C-IED. Szczegółowo zaprezentowali strukturę, obszary aktywności oraz produkty Centrum Informacji C-IED Bundeswehry.

W czasie dyskusji wymieniano się doświadczeniami i przydatnymi informacjami, które później zostaną wykorzystane w budowaniu narodowych zdolności przeciwdziałania IED. W czasie rozmów wielokrotnie podkreślano, że tematyka C-IED dotyczy całych Sił Zbrojnych i nie jest to tylko zadanie dla Wojsk Inżynieryjnych.

W drugim dniu wizyty dokonano przeglądu bazy szkoleniowej Centrum, gdzie m.in. zwiedzano blok dydaktyczny, w którym znajdują się specjalistyczne sale wykładowe do szkolenia C-IED. W salach tych zostały zgromadzone przykłady min - pułapek, jakie mogą napotkać polscy żołnierze przebywający na trudnych misjach w Iraku i Afganistanie. Przeprowadzono również prezentację sprzętu do rozpoznania oraz neutralizacji urządzeń wybuchowych umieszczonych w drogach i pojazdach, a także sprzętu inżynieryjnego wykorzystywanego w zabezpieczeniu działań Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Kolejnym etapem było zwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, gdzie niemieccy oficerowie mogli poznać bogatą oraz pasjonującą historię polskich saperów.

Pułkownik Helmut Heck wielokrotnie podkreślał, że wizyta we Wrocławiu była doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy między naszymi Centrami w zakresie C-IED i ma nadzieje, że już wkrótce nastąpi rewizyta delegacji polskiej.

Takie spotkanie to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń i poszerzenia współpracy na wielu płaszczyznach. Jestem przekonany, że wymiana informacji zostanie wykorzystana do pogłębiania zdolności C-IED w Wojskach Lądowych. Równocześnie jestem pewien, że kontakt z oficerami Bundeswehry będzie rozwijany i umacniany w przyszłości - podsumował wizytę pułkownik Bogusław Bębenek. 

Edyta Szura