Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AREGULAMINY OLIMPIAD I KONKURSU Z ZAKRESU WIEDZY OBYWATELSKIEJ

| Autor: MON

REGULAMIN XI OLIMPIADY WIEDZY SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ
DLA DOWÓDCÓW I WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO W 2007 ROKU

Podstawę ustalenia zakresu merytorycznego XI Olimpiady Wiedzy Społeczno-Pedagogicznej dla dowódców pododdziałów i wykładowców kształcenia obywatelskiego stanowią „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do kształcenia obywatelskiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 28 września 2004 roku, wykaz obligatoryjnych tematów realizowanych w ramach kształcenia obywatelskiego dla żołnierzy zawodowych w 2007 roku oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na lata 2007-2008, jak również wnioski i doświadczenia z funkcjonowania systemu edukacji obywatelskiej w wojsku.

Zasadniczym celem XI Olimpiady Wiedzy Społeczno-Pedagogicznej w 2007 roku jest pogłębienie przez jej uczestników wiedzy z zakresu pedagogiki oraz psychologii dowodzenia i kierowania, podstaw prawnych służby wojskowej oraz przeciwdziałania zjawiskom zachowań patologicznych wśród żołnierzy, tradycji oręża polskiego, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, integracji europejskiej, wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski, w tym zagrożenia związanego z aktami terroryzmu, podstaw kultury i ochrony środowiska.

Organizatorzy zakładają, że Olimpiada zainspiruje oficerów do podwyższania poziomu ich wiedzy humanistycznej i umiejętności dydaktyczno-metodycznych, co znajdzie odzwierciedlenie w praktyce szkoleniowo-wychowawczej w jednostkach wojskowych. Przyczyni się do sprawniejszego dowodzenia i kierowania podwładnymi, zaowocuje umiejętnościami kształtowania właściwych stosunków społecznych w pododdziałach i oddziałach. Olimpiada powinna być okazją do uhonorowania ponadprzeciętnego wysiłku wykładowców kształcenia obywatelskiego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Może też służyć zbieraniu opinii oraz wniosków dotyczących systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry Wojska Polskiego.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Eliminacjami w ramach Olimpiady należy objąć wszystkich oficerów i podoficerów prowadzących zajęcia z kształcenia obywatelskiego, przeprowadzając ją na szczeblach:
a) oddziału (równorzędnego);
b) związku taktycznego (równorzędnego);
c) okręgu wojskowego/korpusu;
d) rodzaju sił zbrojnych;
e) szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji Olimpiady w Rodzajach Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej i Dowództwie Garnizonu Warszawa (terminy) pozostają w gestii szefów Oddziałów i Wydziałów Wychowawczych. Organizatorami Olimpiady są dowódcy poszczególnych szczebli dowodzenia. Zaleca się, aby przedsięwzięcia związane z przebiegiem Olimpiady zostały zakończone na szczeblu RSZ/ŻW/DGW do dnia 21 września 2007 roku;
f) zwycięzcy Olimpiady na poszczególnych szczeblach eliminacji są wyróżniani przez właściwych dowódców;
g) zorganizowanie finału na szczeblu Wojska Polskiego (test pisemny i sprawdzian ustny) przewiduje się przeprowadzić w terminie do końca października 2007 roku. Organizatorem finału Olimpiady jest Departament Wychowania i Promocji Obronności MON we współpracy z Oddziałem Wychowawczym Dowództwa Sił Powietrznych. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji finału pozostają w kompetencjach szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego DWiPO MON;
h) organizatorzy Olimpiady winni zapewnić wysoki poziom organizacyjny przedsięwzięcia oraz szeroki udział publiczności, a także stosowne zdyskontowanie jej walorów edukacyjnych. Przebieg Olimpiady, jej tematykę, a także sylwetki finalistów należy prezentować w środkach masowego przekazu.

II. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Przebieg eliminacji:
a) na każdym etapie (szczeblu) eliminacje przeprowadza się w formie testu pisemnego oraz sprawdzianu ustnego (pytania problemowe);
b) w finale na szczeblu Wojska Polskiego uczestniczą reprezentanci – zwycięzcy z Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Żandarmerii Wojskowej (Wojska Lądowe – 5, Siły Powietrzne 4, Marynarka Wojenna – 4, Dowództwo Garnizonu Warszawa – 2, Żandarmeria Wojskowa – 2), którzy są poddani testowi pisemnemu;
c) do części ustnej kwalifikuje się 3 finalistów, którzy w teście pisemnym uzyskali największą liczbę punktów.
2. Komisje kwalifikacyjne:
a) do przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych etapach powoływane są komisje kwalifikacyjne (w składzie 3-5 osób). W skład komisji powinni wchodzić oficerowie i specjaliści cywilni o dużym doświadczeniu wychowawczym oraz dobrej znajomości zagadnień z obszaru edukacji obywatelskiej. Komisję na szczeblu Wojska Polskiego powołuje Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON;
b) w oparciu o podaną w regulaminie literaturę komisje opracowują testy pisemne i zestawy pytań ustnych dla uczestników biorących udział na poszczególnych szczeblach eliminacji;
c) komisje zapewniają niejawność opracowywanych pytań i testów;
d) komisje przeprowadzają eliminacje (finały), dokonują oceny wiedzy uczestników i kwalifikują najlepszych do kolejnego etapu eliminacji. Z przebiegu swoich prac każda komisja sporządza protokół, który przesyła do organizatora Olimpiady wyższego szczebla w przeciągu 5 dni od zakończenia eliminacji.
3. Kryteria oceniania i kwalifikowania:
a) na wszystkich etapach (szczeblach) eliminacji przyjmuje się jednolite kryteria oceniania odpowiedzi.
Na pytania zawarte w teście pisemnym (35 pytań):
• odpowiedź pełna – 2 pkt;
• odpowiedź częściowa – 1 pkt;
• brak prawidłowej odpowiedzi – 0 pkt.
Podczas sprawdzianu ustnego (4 pytania problemowe dla każdego uczestnika):
• odpowiedź poprawna z pytań problemowych – od 1 do 5 pkt;
• brak odpowiedzi – 0 pkt.
b) ocena odpowiedzi na pytania problemowe uwzględnia: wartość merytoryczną odpowiedzi, umiejętność interpretacji i argumentacji, poprawność i kulturę języka wypowiedzi;
c) o kolejności miejsc w finale na szczeblu jednostki wojskowej, ZT, korpusu/OW/RSZ i Wojska Polskiego decyduje suma punktów osiągniętych podczas eliminacji pisemnych i ustnych;
d) do udziału w eliminacjach wyższego etapu Olimpiady kwalifikuje się uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów;
e) w przypadku, gdy dwaj uczestnicy uzyskają po finale ustnym jednakową liczbę punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje suma punktów uzyskanych w sprawdzianie ustnym, a gdy to nie rozstrzyga, stosuje się dodatkową serię pytań kwalifikujących zwycięzcę.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Uczestników finału Olimpiady na szczeblu Wojska Polskiego nagrodami rzeczowymi honoruje Minister Obrony Narodowej. Wartość nagród rzeczowych uzależniona jest od miejsc zajętych przez laureatów finału centralnego Olimpiady.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komisje przyjmują uwagi i zastrzeżenia uczestników tylko w trakcie przebiegu danego etapu Olimpiady.
2. Wszelkie zmiany dotyczące zasad przeprowadzenia Olimpiady na poszczególnych szczeblach winny być uzgodnione przez członków komisji i podane do wiadomości uczestników oraz ich opiekunów przed rozpoczęciem sprawdzianów.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (nieprzewidzianych niniejszym regulaminem) dotyczących przebiegu i wyników eliminacji, rozstrzygający głos należy do przewodniczącego komisji.
4. Uwagi i zastrzeżenia uczestników, dotyczące przebiegu eliminacji winny być zamieszczone w protokołach komisji poszczególnych szczebli.

ZAKRES TEMATYCZNY I WYKAZ LITERATURY DO PRZEPROWADZENIA
XI OLIMPIADY WIEDZY SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zakres tematyczny olimpiady
a) System edukacji obywatelskiej w wojsku oraz metodyka prowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego:
- unormowania prawne dotyczące organizacji systemu kształcenia obywatelskiego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- metodyka kształcenia obywatelskiego;
- dydaktyczne podstawy kształcenia w wojsku.
b) Symbole narodowe i wojskowe oraz tradycje oręża polskiego:
- symbolika narodowa i wojskowa – barwy narodowe, godło, hymn;
- tradycje oręża polskiego na przestrzeni wieków;
- wychowanie patriotyczne na tradycjach;
- sylwetki wybitnych dowódców wojskowych – mężów stanu i ich rola w historii Polski.
c) Praca wychowawcza i profilaktyczna w pododdziale:
- dowódca przywódcą żołnierzy;
- warunki skuteczności oddziaływań wychowawczych;
- rozwiązywanie konfliktów w służbie wojskowej;
- profilaktyka wychowawcza i dyscyplinarna.
c) Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski:
- bezpieczeństwo i obronność państwa;
- zachowanie tożsamości narodowej w warunkach procesów integracyjnych w Europie;
- Unia Europejska - kalendarium powstania i rozwoju;
- istota i cele integracji europejskiej oraz główne instytucje Unii Europejskiej;
- Sojusz Północnoatlantycki i jego rola w systemie bezpieczeństwa europejskiego.
d) Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych:
- źródła oraz ewolucja międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia
z zakresu prawa wojennego;
- podstawowe zasady zachowania się żołnierzy w czasie działań zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych;
- odpowiedzialność dowódców za naruszenia norm prawa wojennego;
- udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych.
Wykaz literatury
1. Alkohol. Świadome ryzyko. Materiał o charakterze profilaktyczno-eduakcyjnym,
Warszawa 2005.
2. Cenin M., Chełpa S., Psychologia wojskowa. Teoria i praktyka, Warszawa 1998.
3. Działalność psychoprofilaktyczna w jednostce wojskowej, Warszawa 1998.
4. Dzieje oręża polskiego, Warszawa 2000.
5. Edukacja humanistyczna w wojsku, Dom Wojska Polskiego nr 1-2/2005, Warszawa 2005.
6. Edukacja obywatelska żołnierzy. Nowy kształt, nowe wyzwania, red. Kaliński M.,
Warszawa 2005.
7. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000.
8. Generał broni Władysław Sikorski, „Edukacja obywatelska w wojsku” – wydanie specjalne, Warszawa 2006.
9. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 6, Warszawa 2003.
10. HIV/AIDS. Materiał do przeprowadzenia zajęć z żołnierzami z zakresu profilaktyki, Warszawa 2005.
11. Humanistyczne wsparcie dowódcy, red. Kaliński M., Warszawa 2004,
12. Integracja europejska, „Wojsko i Wychowanie” – dodatek specjalny, Warszawa 2002.
13. Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy, Warszawa 1999.
14. Leksykon pojęć z zakresu wiedzy obywatelskiej dla żołnierzy, Warszawa 2005.
15. Kalendarium II wojny światowej, „Edukacja obywatelska w wojsku” – zeszyt nr 12,
Warszawa 2005.
16. Kanarski, L., Peksa R., Żak A., Przywództwo wojskowe. Tradycje-teoria-praktyka,
Warszawa 1998.
17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997.
18. Kształtowanie świadomości historycznej żołnierzy, red. Karwat J., Warszawa-Poznań 2002.
19. Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy, red. Kaliński M., Warszawa 2004.
20. Krząstek T., Żak A., Z ziemi włoskiej do Polski, Warszawa 1997.
21. Łastawski K., Polskość w Europie, Warszawa 2004.
22. Marcinkowski Cz., Operacje pokojowe na początku XXI wieku, Warszawa 2004.
23. Narkotyki. Materiał o charakterze profilaktycznym do prowadzenia zajęć z żołnierzami, Warszawa 2006.
24. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, Warszawa 2005.
25. Nowe NATO. Wzmocnione partnerstwo. Rola i miejsce Polski w rozszerzonym sojuszu, Warszawa 2004.
26. Nowik G., Święto Podchorążego, Warszawa 2006.
27. Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wojennego w działaniach Wojska Polskiego, „Edukacja obywatelska w wojsku” – zeszyt nr 17, Warszawa 2006.
28. Patroni jednostek Wojska Polskiego, cześć I, Warszawa 1998.
29. Patroni jednostek Wojska Polskiego, cześć II, Warszawa 2005.
30. Pęksa R., Żarkowski P., Materiały do nauczania prawa konfliktów zbrojnych, Warszawa 1998.
31. 50 pytań o Unii Europejskiej, wydawca: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej.
32. 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Warszawa 2005.
33. Polacy na frontach II wojny światowej, Warszawa 2005.
34. Polska-NATO, traktaty, gwarancje, zobowiązania, Warszawa 1999.
35. Polska w NATO, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4, Warszawa 1999.
36. Poradnik metodyczny. Zastosowanie środków dydaktycznych w zajęciach z kształcenia obywatelskiego, Dom Wojska Polskiego, Warszawa 2005.
37. Powstanie warszawskie 1944, „Edukacja obywatelska w wojsku” – zeszyt nr 10,
Warszawa 2004.
38. Prawo w konflikcie zbrojnym, „Edukacja obywatelska w wojsku” – zeszyt nr 16, Warszawa 2006.
39. Problematyka samobójstw w wojsku. Materiał do przeprowadzenia zajęć z żołnierzami zsw, Warszawa 2005.
40. Przywództwo w wojsku, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 5, Warszawa 2003.
41. Unia bez tajemnic. Wczoraj-dziś-jutro, wydawca: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej.
42. Ustawa o dyscyplinie wojskowej z dnia 4 września 1997 r. z późniejszymi zmianami.
43. Szlakiem oręża polskiego, t.1, Warszawa 2003.
44. Szlakiem oręża polskiego, t.2, Warszawa 2005.
45. Terroryzm we współczesnym świecie, „Wojsko i Wychowanie”, Warszawa 2001.
46. Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 2, Warszawa 2002.
47. Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa, red. Kaliński. M, Warszawa 2003.
48. Wojcieszek K., „Korekta – program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych”, Warszawa 1999.
49. Wrzesień 1939, „Edukacja obywatelska w wojsku” – zeszyt nr 11, Warszawa 2004.
50. Wybrane zagadnienia z międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 7, Warszawa 2003.
51. Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność, red. Kaliński M.,
Warszawa 2006.
52. Wytyczne MON do kształcenia obywatelskiego w SZ RP z dnia 28 września 2004 r.,
Warszawa 2004.
53. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 1, Warszawa 1997.
54. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 2, Warszawa 1998.
55. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 3, Warszawa 1999.
56. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 4 i 5, Warszawa 2000.
57. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 6 i 7, Warszawa 2001.
58. Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 8, Warszawa 2002.
59. Żarkowski P, Bzinkowski R., Podręcznik do nauki prawa wojennego w Siłach Zbrojnych, Warszawa 2006.

REGULAMIN XII OLIMPIADY WIEDZY OBYWATELSKIEJ
DLA ŻOŁNIERZY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2007 ROKU

I. Cel Olimpiady
XII Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej ma na celu: 
- kształtowanie w środowisku żołnierskim patriotycznych postaw żołnierza – obywatela – obrońcy Ojczyzny; 
- uświadomienie roli wojska w demokratycznym i solidarnym państwie prawa; 
- ukazanie istoty partnerskiego współdziałania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej; 
- kultywowanie chlubnych tradycji orężnych Wojska Polskiego; 
- motywowanie żołnierzy do wzbogacania wiedzy w zakresie kształcenia obywatelskiego; 
- promowanie obronności wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej; 
- stwarzanie naturalnych warunków do wyłaniania się liderów w społeczności żołnierskiej.

II. Terminy
1) Eliminacjami w ramach Olimpiady należy objąć wszystkich żołnierzy zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem żołnierzy służby nadterminowej), przeprowadzając ją na szczeblach:
a) pododdziału;
b) oddziału;
c) związku taktycznego/równorzędnego;
d) korpusu/okręgu wojskowego;
e) rodzaju sił zbrojnych;
f) szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji Olimpiady w Rodzajach Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej i Dowództwie Garnizonu Warszawa (terminy) pozostają w gestii szefów Oddziałów i Wydziałów Wychowawczych. Organizatorami Olimpiady są dowódcy poszczególnych szczebli dowodzenia. Zaleca się, aby przedsięwzięcia związane z przebiegiem Olimpiady zostały na szczeblu RSZ/ŻW/DGW zakończone do dnia 25 maja 2007 r.
g) zorganizowanie finału na szczeblu Wojska Polskiego (test pisemny  i sprawdzian ustny) przewiduje się przeprowadzić w terminie do dnia 22 czerwca 2007 r. Organizatorem finału Olimpiady jest Departament Wychowania i Promocji Obronności MON we współpracy z Oddziałem Wychowawczym Dowództwa Wojsk Lądowych. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji finału pozostają w kompetencjach szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego DWiPO.

III. Założenia ogólne
1. Organizacja XII Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej - opartej w swych założeniach o zasady szlachetnej rywalizacji i współdziałania w grupie - stwarza ogniwom odpowiedzialnym za kształcenia obywatelskie w wojsku okazję do zbierania i analizowania wniosków dotyczących jego zakresu tematycznego, stosowanych metod, pomocy dydaktycznych oraz efektywności szkolenia. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę dotyczącą zarówno symboliki narodowej i wojskowej, historii oręża polskiego, praw i powinności obywatelskich żołnierzy, jak również zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2. Organizatorzy Olimpiady winni zapewnić wysoki poziom organizacyjny przedsięwzięcia oraz szeroki udział publiczności, a także stosowne zdyskontowanie jej walorów edukacyjnych. Przebieg Olimpiady, jej tematykę, a także sylwetki finalistów należy prezentować w środkach masowego przekazu.

IV. Założenia szczegółowe
1. Wskazane jest, żeby w przebiegu Olimpiady szczególny nacisk położyć na następujące obszary zagadnień tematycznych:
• symbole narodowe i wojskowe oraz tradycje orężne Wojska Polskiego;
• istota sojuszniczego współdziałania Wojska Polskiego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego;
• wiedza o Unii Europejskiej;
• edukacja prawna: podstawowe zasady zachowania się żołnierzy w czasie działań zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
• zjawiska patologii społecznych podczas służby wojskowej.
2. Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się znajomością niżej wymienionej literatury: 
- Alkohol. Świadome ryzyko. Materiał o charakterze profilaktyczno-eduakcyjnym, Warszawa 2005. 
- Dzieje oręża polskiego, Warszawa 2000. 
- Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 6, Warszawa 2003. 
- HIV/AIDS. Materiał do przeprowadzenia zajęć z żołnierzami z zakresu profilaktyki, Warszawa 2005. 
- Integracja Europejska, „Wojsko i Wychowanie” - dodatek specjalny, Warszawa 2002. 
- Łastawski K., Polskość w Europie, Warszawa 2004. 
- Kalendarium II wojny światowej, „Edukacja obywatelska w wojsku” - zeszyt nr 12, Warszawa 2005. 
- Krząstek T., Żak A., Z ziemi włoskiej do Polski, Warszawa 1997. 
- Leksykon pojęć z zakresu wiedzy obywatelskiej dla żołnierzy, Warszawa 2005. 
- Narkotyki. Materiał o charakterze profilaktycznym do prowadzenia zajęć z żołnierzami, Warszawa 2006. 
- Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada, Warszawa 2005. 
- Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wojennego w działaniach Wojska Polskiego, „Edukacja obywatelska w wojsku” - zeszyt nr 17, Warszawa 2006. 
- Patroni jednostek Wojska Polskiego, część I, Warszawa 1998. 
- Patroni jednostek Wojska Polskiego, część II, Warszawa 2005. 
- 50 pytań o Unii Europejskiej, wydawca: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej. 
- 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Warszawa 2005. 
- Polacy na frontach II wojny światowej, Warszawa 2005. 
- Polska-NATO, traktaty, gwarancje, zobowiązania, Warszawa 1999. 
- Polska w NATO, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4, Warszawa 1999. 
- Powstanie warszawskie 1944, „Edukacja obywatelska w wojsku” - zeszyt nr 10, Warszawa 2004. 
- Prawo w konflikcie zbrojnym, „Edukacja obywatelska w wojsku” - zeszyt nr 16, Warszawa 2006. 
- Unia bez tajemnic. Wczoraj-dziś-jutro, wydawca: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej. 
- Szlakiem oręża polskiego, t.1, Warszawa 2003. 
- Szlakiem oręża polskiego, t. 2, Warszawa 2005. 
- Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” - zeszyt nr 2, Warszawa 2002. 
- Wrzesień 1939, „Edukacja obywatelska w wojsku” - zeszyt nr 11, Warszawa 2004. 
- Wybrane zagadnienia z międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, „Kształcenie obywatelskie w wojsku” – zeszyt nr 7, Warszawa 2003. 
- Żarkowski P., Bzinkowski R., Podręcznik do nauki prawa wojennego w Siłach Zbrojnych, Warszawa 2006.

3. Przebieg eliminacji:
a) Na każdym etapie (szczeblu) eliminacje przeprowadza się w formie testu pisemnego oraz sprawdzianu ustnego (pytania problemowe);
b) W finale Olimpiady na szczeblu Wojska Polskiego uczestniczą reprezentanci - zwycięzcy z Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa
i Żandarmerii Wojskowej (Wojska Lądowe - 5, Siły Powietrzne - 4, Marynarka Wojenna - 4, Dowództwo Garnizonu Warszawa - 2, Żandarmeria Wojskowa – 2), którzy są poddani testowi pisemnemu. Do części ustnej kwalifikuje się 3 finalistów, którzy w teście pisemnym uzyskali największą liczbę punktów.
4. Komisje kwalifikacyjne:
a) Do przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych etapach powoływane są komisje kwalifikacyjne (w składzie 3-5 osób). W skład komisji powinni wchodzić oficerowie i specjaliści cywilni o dużym doświadczeniu wychowawczym oraz dobrej znajomości zagadnień z obszaru wiedzy obywatelskiej. Komisję na szczeblu Wojska Polskiego powołuje Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON;
b) W oparciu o podaną w regulaminie literaturę komisje opracowują testy pisemne i zestawy pytań ustnych dla uczestników biorących udział na poszczególnych szczeblach eliminacji;
c) Komisje zapewniają niejawność opracowanych pytań i testów;
d) Komisje przeprowadzają eliminacje Olimpiady, dokonują oceny wiedzy uczestników i kwalifikują najlepszych do kolejnego etapu eliminacji.
Z przebiegu swoich prac każda komisja sporządza protokół, który przesyła do organizatora Olimpiady wyższego szczebla w przeciągu 5 dni od zakończenia eliminacji.
5. Kryteria oceniania i kwalifikowania:
a) Na wszystkich etapach (szczeblach) eliminacji przyjmuje się jednolite kryteria oceniania odpowiedzi;
Na pytania zawarte w teście pisemnym (30 pytań):
• odpowiedź pełna - 2 pkt;
• odpowiedź częściowa - 1 pkt;
• brak prawidłowej odpowiedzi - 0 pkt.

Podczas sprawdzianu ustnego (4 pytania problemowe dla każdego uczestnika):
• odpowiedź poprawna z pytań problemowych - od 1 do 5 pkt;
• brak prawidłowej odpowiedzi - 0 pkt.
b) Ocena odpowiedzi na pytania problemowe uwzględnia: wartość merytoryczną odpowiedzi, umiejętność interpretacji i argumentacji, poprawność i kulturę języka wypowiedzi;
c) O kolejności miejsc w finale na szczeblu pododdziału, jednostki wojskowej, ZT, korpusu/OW/RSZ i Wojska Polskiego decyduje suma punktów osiągniętych podczas eliminacji pisemnych i ustnych;
d) Do udziału w eliminacjach wyższego etapu Olimpiady kwalifikuje się uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów;
e) W przypadku, gdy dwaj uczestnicy uzyskają jednakową liczbę punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje suma punktów uzyskanych w sprawdzianie ustnym, a gdy to nie rozstrzyga, stosuje się dodatkową serię pytań szczegółowych, kwalifikujących zwycięzcę.

V. Nagrody i wyróżnienia
Laureaci poszczególnych etapów Olimpiady są wyróżniani przez dowódców właściwych szczebli dowodzenia. Uczestników finału Olimpiady na szczeblu Wojska Polskiego honoruje nagrodami rzeczowymi Minister Obrony Narodowej.

VI. Postanowienia końcowe
1. Komisje przyjmują uwagi i zastrzeżenia uczestników tylko w trakcie przebiegu danego etapu Olimpiady.
2. Wszelkie zmiany dotyczące zasad przeprowadzenia olimpiady na poszczególnych szczeblach winny być uzgodnione przez członków komisji
i podane do wiadomości uczestników oraz ich opiekunów przed rozpoczęciem sprawdzianów.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (nieprzewidzianych niniejszym regulaminem) dotyczących przebiegu i wyników eliminacji, rozstrzygający głos należy do przewodniczącego komisji.
4. Uwagi i zastrzeżenia uczestników, dotyczące przebiegu eliminacji winny być zamieszczone w protokołach komisji poszczególnych szczebli.

REGULAMIN VI KONKURSU DLA WYKŁADOWCÓW KSZTAŁCENIA OBYWATELSKIEGO NA OPRACOWANIE NAJLEPSZEGO MATERIAŁU POMOCNICZEGO
DO EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WOJSKU

1. CELE KONKURSU
- doskonalenie form i metod realizacji edukacji obywatelskiej w wojsku;
- motywowanie wykładowców kształcenia obywatelskiego do opracowania i prezentacji autorskich rozwiązań wychowawczo-edukacyjnych;
- promowanie i upowszechnianie w Siłach Zbrojnych RP najlepszych opracowań konkursowych.

2. ORGANIZATOR KONKURSU
- Departament Wychowania i Promocji Obronności MON

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
- luty 2007 - sierpień 2007 r.

4. UCZESTNICY KONKURSU
- wykładowcy kształcenia obywatelskiego w wojsku;
- żołnierze zawodowi i pracownicy wojska pracujący w ośrodkach szkolnictwa wojskowego.

5. FORMA KONKURSU: konkurs ma charakter wieloetapowy:
• I etap – związki taktyczne (równorzędne), ośrodki szkolnictwa wojskowego (akademie, wyższe szkoły oficerskie, centra szkolenia) - rozstrzygnięcie do końca maja 2007 roku;
• II etap – Rodzaje Sił Zbrojnych, Żandarmeria Wojskowa, Dowództwo Garnizonu Warszawa - rozstrzygnięcie do końca czerwca 2007 roku;
• III etap – finał konkursu na szczeblu Wojska Polskiego - rozstrzygnięcie do połowy sierpnia 2007 roku.

6. FORMY WYRÓŻNIEŃ
• w I, II etapie konkursu autorzy najlepszych opracowań otrzymują wyróżnienia udzielane przez dowódców odpowiedniego szczebla dowodzenia;
• III etap – laureaci finału konkursu na szczeblu Wojska Polskiego otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Wręczenie nagród autorom wyróżnionych prac nastąpi w październiku 2007 roku podczas finału centralnego XI Olimpiady Wiedzy Społeczno-Pedagogicznej.

7. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Organizatorami I i II etapu konkursu są oddziały i wydziały wychowawcze dowództw rodzajów SZ, ŻW, DGW, OW, KZ i ZT.
2. Dowódcy odpowiednich szczebli powołują komisje kwalifikacyjne do oceny nadesłanych prac i przedstawiają 4 najlepsze opracowania konkursowe na kolejny szczebel eliminacji.
3. Komisję konkursową na szczeblu Wojska Polskiego powołuje Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. W jej skład wejdą specjaliści z dziedziny historii, prawa, psychologii, pedagogiki, itp.
4. Ostateczny termin nadesłania do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON prac konkursowych – do 10 lipca 2007 roku.
5. Prace zgłoszone do konkursu mają mieć postać gotowego scenariusza-konspektu do przeprowadzenia jednego tematu zajęć z kształcenia obywatelskiego w grupie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Temat zajęć powinien być wybrany z grupy tematów obligatoryjnych (wykaz tematów zajęć zamieszczony poniżej), realizowanych w ramach kształcenia obywatelskiego dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w latach 2007-2008. Nadesłane prace konkursowe powinny zawierać plan-konspekt oraz opracowaną prezentację wybranego tematu zajęć wykonaną w programie PowerPoint.
6. Nadesłane do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON prace konkursowe powinny być przygotowane również w wersji elektronicznej (dyskietka/płyta CD/płyta DVD).
7. Prace konkursowe mają być przygotowane indywidualnie.
8. Oceniając prace konkursowe należy mieć na uwadze: nowatorstwo zaprezentowanego materiału lub rozwiązania metodycznego, jego przydatność w realizacji programowego kształcenia obywatelskiego, komunikatywność i styl języka oraz trafność merytoryczną i estetykę.
9. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają płk dr Mirosław Kaliński (tel.0-22 68-40-185; e-mail: m.kalinski@wp.mil.pl) i ppłk dr Paweł Żarkowski (tel.0-22 68-40-204).

Wykaz obligatoryjnych tematów do kształcenia obywatelskiego
dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

• Konstytucyjne i ustawowe podstawy odbywania służby wojskowej.
• Prawa i wolności obywatelskie w warunkach służby wojskowej.
• Istota dyscypliny wojskowej. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna żołnierzy za naruszenia prawa i zasad dyscypliny.
• Struktura i zadania Rodzajów Sił Zbrojnych RP.
• Symbolika narodowa i wojskowa – barwy, godło, hymn. Sztandar wojskowy, jako symbol honoru, męstwa i sławy.
• Posłuszeństwo wojskowe, jako powinność etyczna.
• Tradycje i rodowód przysięgi wojskowej.
• Organy władzy państwowej i ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa: Prezydent RP, Sejm i Senat, Rada Ministrów.
• Rola, miejsce i funkcje sił zbrojnych w demokratycznym państwie. Istota i zasady sprawowania cywilnej kontroli i zwierzchnictwa nad SZ RP.
• Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych.
• Rola siły zbrojnej w powstaniu państwa polskiego.
• Tradycje wojskowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
• Tradycje polskich powstań narodowych XVIII – XIX wieku i ich znaczenie dla trwania narodu w warunkach utraty niepodległości.
• Militarny wkład Polski w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.
• Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945, jako jeden z fenomenów II wojny światowej.
• Sylwetki wybitnych dowódców wojskowych – mężów stanu i ich rola w historii Polski.
• Wybrane aspekty pedagogiczne wychowania patriotycznego w służbach mundurowych w latach 1918 - 2006 r.
• Wyznaczniki polskiej tożsamości narodowej. Zachowanie tożsamości narodowej, a europejskie procesy integracyjne.
• Wkład Polski dla światowej kultury i nauki – sylwetki i dorobek polskich laureatów Nagrody Nobla.
• Patriotyzm wczoraj i dziś.
• Istota i przedmiot wychowania moralnego w wojsku.
• Służba wojskowa jako element dobra wspólnego.
• Etyka żołnierska w służbie i poza nią.
• Cnoty kardynalne czynnikiem kształtującym prawość żołnierskiego charakteru.
• Tolerancja, jako jedna z podstawowych wartości demokratycznego państwa. Rola tolerancji w życiu codziennym.
• Etyka postaw żołnierskich w warunkach pola walki.
• Etyczne uzasadnienie obrony koniecznej w działaniach zbrojnych i podczas wojny.
• Zdrowie i społeczne skutki zażywania narkotyków.
• HIV/AIDS – zagrożenie XXI wieku.
• NATO jako gwarant bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Działania Sojuszu na rzecz zapobiegania i ograniczania skutków międzynarodowych konfliktów zbrojnych.
• Źródła, cele i rozwój integracji europejskiej.
• Wspólna Polityka Bezpieczeństwa, jako jeden z filarów Unii Europejskiej.
• Obywatelstwo europejskie – zasady nabywania oraz katalog praw wynikających
z jego posiadania.
• Źródła oraz ewolucja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia z prawa wojennego.
• Podstawowe zasady zachowania się żołnierzy w czasie działań zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
• Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa i wykroczenia związane ze służbą wojskową.
• Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko zasadom postępowania w relacjach z innymi żołnierzami.
• Terroryzm jako główne zagrożenie dla systemu globalnego bezpieczeństwa. Źródła i rodzaje terroryzmu oraz zapobieganie aktom terroru.
• Ksenofobia, szowinizm, rasizm i nacjonalizm we współczesnym świecie – charakterystyka, skutki i przeciwdziałanie.
• Charakterystyka współczesnych zagrożeń ekologicznych.
• Aktywne formy poszukiwania zatrudnienia. Zasady pisania listu motywacyjnego, CV i przygotowania się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.