Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 15/2017/OWZS

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie  

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

w tym m.in. działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych, przedsięwzięcia podnoszące świadomość narodową, obywatelską i kulturową.
1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł.
2) Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:
•    w 2015 roku ok. 1 700 000,00 zł;
•    w 2016 roku ok. 2 457 800,00 zł.
3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4) Termin realizacji zadania: 11.07 - 27.12.2017 r.
5) Oferty należy składać do dnia: 9.06.2017 r.
6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 28.06.2017 r.

Warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

2. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

3. Oferty należy przesyłać na adres:


Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2017/OWzS


rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

4. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 15/2017/OWzS, który stanowi integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

6. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

10.  Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

11. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.DYREKTOR

wz. Michał WIATER
Załącznik nr 1 REGULAMIN do OKO nr 15


Załącznik nr 2 Wzór oferty


Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania


Załącznik nr 4 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania


Załącznik nr 5 Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania


Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia organizacji

 

Załącznik nr 7 Karta oceny ofert