Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 14/2017/OWZS

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie

Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. XL Zawody Sportowo-Obronne ‘Sprawni Jak Żołnierze - 2017’

1) Celem zadania jest promowanie sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży szkolonej.

2) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 91 500,00 zł.

3) Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości:

 • w 2015 roku ok. 45 000,00 zł,
 • w 2016 roku ok. 60 000,00 zł.

4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

5) Termin realizacji zadania: 10.06 - 31.08.2017 r.

6) Oferty należy składać do dnia: 19.05.2017 r.

7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.05.2017 r.

8) Warunki realizacji zadania:

-  zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym:

 • opracowaniu regulaminu zawodów;
 • przeprowadzeniu naboru uczestników;
 • zabezpieczeniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników zawodów (ok. 150 osób - 4 dni);
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów;
 • promocji zawodów;
 • wynajęciu sprzętu i obiektów;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym przedsięwzięcia;
 • przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczestników (m.in. puchary, medale);
 • ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego.

- Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie  Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl, który jest odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.

2.  56. Zawody Strzeleckie ‘O Srebrne Muszkiety - 2017’

1) Celem zadania jest wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym wśród młodzieży szkolnej.

2) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 72 000,00 zł.

3) Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości:

 • w 2015 roku ok. 55 000,00 zł,
 • w 2016 roku ok. 60 000,00 zł.

4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, którystanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

5) Termin realizacji zadania: 10.06 - 30.10.2017 r.

6) Oferty należy składać do dnia: 19.05.2017 r.

7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.05.2017 r.

8) Warunki realizacji zadania:

- Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym:

 • opracowaniu regulaminu zawodów;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników zawodów (ok. 150 osób - 2 dni);
 • przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • wynajęciu sprzętu i obiektów;
 • przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczestników (m. in. puchary, medale);
 • ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego.

- Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie  Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl, który odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.

3.  XXIII Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

1) Celem zadania jest promocja sportów obronnych oraz wzrost aktywności fizycznej młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych.

2) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 136 200,00 zł.

3) Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości:

 • w 2015 roku ok. 100 000,00 zł,
 • w 2016 roku ok. 120 000,00 zł.

4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

5) Termin realizacji zadania: 10.06 - 30.10.2017 r.

6) Oferty należy składać do dnia: 19.05.2017 r.

7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.05.2017 r.

8) Warunki realizacji zadania:

- Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu 3-dniowych mistrzostw w zakresie  dyscyplin sportowo-obronnych, w tym:

 • opracowaniu regulaminu mistrzostw;
 • przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • zabezpieczaniu transportu dla uczestników;
 • zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla ok. 200 uczestników (3 dni);
 • zapewnieniu nagród dla najlepszych uczestników;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • ubezpieczeniu uczestników mistrzostw oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego;
 • przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych.

- Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych działających m.in. na rzecz obronności.

- Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz współpracować z jednostką wojskową w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl, który odpowiedzialny  jest za nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

      2. Oferty należy przesyłać na adres:

 Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 14/2017/OWzS

 

rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

3. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.
4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 14/2017/OWzS, który stanowi integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
5. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
6. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
9. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.
10. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.

DYREKTOR

Sławomir FRĄTCZAK

Załącznik nr 1 REGULAMIN do OKO nr ew. 14


Załącznik nr 2 Wzór oferty


Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania


Załącznik nr 4 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania


Załącznik nr 5 Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania


Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia organizacji