Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 13/2017/OWZS

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1. Organizacja i przeprowadzenie Finału XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego‘Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego’

1) Celem realizacji zadania jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań historią oręża polskiego.

2) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 100 000,00 zł.

3) Na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Historyczny ‘Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego’ wydatkowano środki w wysokości:

 • w 2015 roku ok. 130 000,00 zł,
 • w 2016 roku ok. 120 000,00 zł.

4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

5) Termin realizacji zadania: 29.05 - 30.06.2017 r.

6) Oferty należy składać do dnia: 19.05.2017 r.

7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 25.05.2017 r.

8) Warunki realizacji zadania:

- Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Finału XXII Ogólnopolskiego Konkursu o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - ok. 260 osób - z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego, w tym:

 • zorganizowaniu finału Konkursu;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników finału;
 • zabezpieczeniu transportu dla uczestników finału;
 • zapewnieniu nagród rzeczowych;
 • ubezpieczeniu uczestników i finału Konkursu.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl, który odpowiedzialny  jest za nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

      2. Oferty należy przesyłać na adres:

 

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 13/2017/OWzS

rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

 1. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 13/2017/OWzS, który stanowi integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
 1. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
 1. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 1. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 1.  Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.

 

DYREKTOR

 Sławomir FRĄTCZAK

 

Załącznik nr 1 REGULAMIN do OKO nr ew. 13


Załącznik nr 2 Wzór oferty


Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania


Załącznik nr 4 Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania


Załącznik nr 5 Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania


Załącznik nr 6 Formularz zgłoszenia organizacji