Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

| Autor:

ZATWIERDZAM
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Antoni MACIEREWICZ
    
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

    Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.),

Minister Obrony Narodowej

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie  

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

pn. Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej”

1.    Celem zadania jest zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości, świadomości narodowej, a także zwiększenie wiedzy nt. istotnych wydarzeń historycznych poprzez przygotowanie odpowiednich narzędzi, które posłużą samokształceniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również prowadzeniu zajęć  programowych w ramach przedmiotu „Kształcenie obywatelskie”.
2.    Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.
3.    W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4.    Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5.    Termin realizacji zadania: 25.09.2017- 15.12.2017 r.
6.    Oferty należy składać do dnia: 05.09.2017 r.
7.    Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 15.09.2017 r.

8.    Warunki realizacji zadania:
Zadanie polega na:
1)    przygotowaniu czterech rozbudowanych pakietów edukacyjnych wraz z pomocami dydaktycznymi adresowanymi przede wszystkim do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dotyczących następujących tematów:
I Pakiet: Walka o odzyskanie Niepodległości - Legiony Piłsudskiego i Błękitna Armia Hallera;
II Pakiet: Wojna z sowiecką Rosją - rola  Armii Ochotniczej, Harcerzy, Legii Akademickiej;
III Pakiet: Polskie Państwo Podziemne - rola oddziałów leśnych, jak i miejskich, walka z kilkoma wrogami na kresach;
IV Pakiet: Żołnierze Niezłomni - od wojny domowej z  sowieckim okupantem
i kolaborantami do samotnej walki leśnych oddziałów.
Każdy ww. pakiet edukacyjny musi zawierać treści historyczne odnoszące się do wskazanego powyżej konkretnego tematu.
W ramach jednego pakietu należy:
a)    opracować i wydać ilustrowaną publikację popularno-naukową, w nakładzie 10.000 egz. (4 pakiety po 10.000 egz., łącznie 40.000 egz.), do której należy dołączyć na płycie DVD film edukacyjny, o którym mowa w lit. b (po 1 płycie DVD do każdej publikacji),
b)    przygotować profesjonalny, ok. 20-25 minutowy, film edukacyjny, zawierający materiały archiwalne, a także wypowiedzi historyków, świadków relacjonowanych wydarzeń bądź członków ich rodzin. Film musi być wykonany w formacie HDTV,
w jakości emisyjnej TV oraz dołączony do publikacji, o której mowa w lit. a,
nakład 10.000 egz. płyt DVD (4 pakiety po 10.000 egz. łącznie 40.000 egz. płyt DVD),
c)    opracować i wydrukować test sprawdzający w nakładzie 10.000 egz. (4 pakiety
po 10.000 egz., łącznie 40.000 egz.),
d)    dostarczyć ww. pakiety do wskazanych przez resort obrony narodowej jednostek wojskowych;
2)    opracowaniu i wydaniu publikacji dydaktycznej z wariantowymi scenariuszami zajęć zgodnie z tematami pakietów edukacyjnych, prezentacjami multimedialnymi, materiałami źródłowymi oraz płytą DVD zawierającą wszystkie cztery filmy edukacyjne (o których mowa w ppkt 1 lit. b), w nakładzie - 200 kompletów;
3)    przygotowaniu rozbudowanego responsywnego, z autorskim interfejsem portalu historyczno-edukacyjnego zawierającego wszystkie pakiety edukacyjne, filmy
i dodatkowe materiały dla prowadzących zajęcia oraz materiały uzupełniające, tj: prezentacje, testy, materiały multimedialne, seminaria multimedialne (min. 4), bibliografie itp.;
4)    zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej (6- godzinnej) konferencji historyczno-edukacyjnej o charakterze szkoleniowo-prezentacyjnym pn. Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej, dla ok. 100 osób, w tym historyków, żołnierzy z jednostek wojskowych, nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w klasach mundurowych, przedstawicielami GRH odtwarzającymi dany okres, obejmującej m.in. wykłady
o tematyce nowoczesnej dydaktyki historycznej, formacji ochotniczych i ich genezie,
a także przygotowujących do prowadzenia zajęć z tematów ujętych w pakietach edukacyjnych.

W ramach konferencji należy zabezpieczyć m.in.:
a)    pomieszczenia konferencyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem,
b)    przygotowanie materiałów konferencyjnych,
c)    przygotowanie i wydruk materiałów pokonferencyjnych,
d)    zapewnienie przerw kawowych dla uczestników konferencji,
e)    ubezpieczenie uczestników konferencji,
f)    przygotowanie i przesłanie zaproszeń.
9.    Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
1)    posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze historyczno-patriotycznym;
2)    posiadać profesjonalną kadrę historyków i filmowców (film oraz publikacje muszą być przygotowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w realizacji tego typu projektów (współpraca z TV będzie dodatkowym atutem);
3)    prowadzić działalność statutową w danym obszarze;
4)    posiadać możliwości do przygotowania interaktywnej strony internetowej zawierającej wszystkie pakiety edukacyjne, filmy i materiały dodatkowe oraz książeczkę ze scenariuszami zajęć przygotowanymi przez renomowanego dydaktyka, prezentacje oraz testy sprawdzające;
5)    dołączyć informację, na jakiej podstawie oszacowane zostały koszty zadania (np. notatki z rozpoznania rynku, emaile);
6)    przekazać Ministrowi Obrony Narodowej autorskie prawa majątkowe do wytworzonych
w trakcie realizacji zadania publikacji, filmów itp. (szczegóły zostaną określone
w umowie).
10.    Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
11.    Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, adres e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl, który odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.

Warunki składania ofert:
1.    Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia i dostępny jest na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl oraz www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).
2.    W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę.
3.    Oferty należy przesyłać na adres:
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 17/2017/OWzS
4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.
5.    Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.
6.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 17/2017/OWzS, który stanowi integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
7.    Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
8.    Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
9.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
10.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
11.    Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.
12.    Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.


DYREKTOR
Sławomir FRĄTCZAK

 


Załącznik nr 1 Regulamin Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert 17

Załacznik_nr_2_Wzor_oferty (1)

Załacznik_nr_3_Wzor_sprawozdania

Załacznik_nr_4_Zaktualizowany_harmonogram_realizacji_zadania

Załacznik_nr_5_Zaktualizowany_kosztorys_realizacji_zadania

Załacznik_nr_6_Formularz_zgoszenia_organizacji

Załacznik_nr_7_Karta_Oceny_Oferty