Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWSPÓŁPRACA

| Autor:

BIURO NATO DS. RÓWNOŚCI  PŁCI  (NOGP)

Biuro NATO ds. Równości Płci (NOGP) pełni rolę Sekretariatu Komitetu NATO ds. Równości Płci (NCGP) i ciała doradczego dla Przewodniczącej Komitetu.

Jako Biuro Pierwszej Odpowiedzialności (OPR), ulokowane w strukturze Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (IMS), dostarcza informacji i rad w kwestiach związanych z płcią.

Kontakt informacyjny

Biuro ds. Równości Płci 
Szefowa Biura: ppłk Hilde SEGERS Belgia (WL)
Asystent administracyjny: st.  sierż.  Sandra PALLMER
NATO Kwatera Główna
NATO HQ
Boulevard Leopold III
B – 1110 Brussels
Fax: +32 2 707 59 88
E-mail: dims.win@hq.nato.int 
CWINF Web Site: http:/www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50327.htm  

Kobiety - Pokój - Bezpieczeństwo 

Implementacja Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 przez NATO

Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła w październiku 2000 r. rezolucję (rezolucja RB ONZ) nr 1325, uznającą nieproporcjonalny wpływ wojny i konfliktów zbrojnych na kobiety i dzieci, i podkreślającą fakt, że kobiety były w przeszłości odsuwane od działań na rzecz procesów pokojowych i wysiłków zmierzających do stabilizacji kraju.

Rezolucja RB ONZ nr 1325 wzywa do pełnego i równego udziału kobiet na wszystkich szczeblach zaangażowania w starania o pokój i bezpieczeństwo, począwszy od wczesnego zapobiegania konfliktom do odbudowy po zakończeniu konfliktu.

Rola i odpowiedzialność

NATO i jego partnerzy podejmują wspólne działania na rzecz wsparcia wdrożenia tej rezolucji. Promują one rolę kobiet w kierowanych przez NATO operacjach i misjach, a także poprawę ich wiedzy i umiejętności w odniesieniu do kwestii równości i różnorodności.

Ich aktywne zaangażowanie doprowadziło w grudniu 2007 do formalnego wprowadzenia przez Radę Partnerstwa Euroatlantyckiego NATO (EAPC) polityki w zakresie wdrażania rezolucji RB ONZ nr 1325.

Z polityką tą wiązało się opracowanie dla dowództw strategicznych NATO wytycznych dla wdrażania rezolucji w operacjach prowadzonych przez NATO, z naciskiem na powodzenie misji.

Choć Sojusz nie ma wpływu na działania lub politykę na szczeblu krajowym poszczególnych państw, wymagane jest, aby personel rozlokowany w operacjach prowadzonych przez NATO i pełniący służbę w strukturach NATO był odpowiednio przeszkolony i spełniał wymagane standardy zachowania.

Wytyczne te mają być zakończone w terminie do 2009 i przekazane dowódcom NATO do stosowania, włączając w to proces szkolenia i edukacji.

Równolegle grupa krajów dokonała analizy wykonania rezolucji RB ONZ nr 1325 w Prowincjonalnych Zespołach Odbudowy (Provincial Reconstruction Teams - PRT) w Afganistanie.

Wyniki badań, opublikowane w maju 2009 r., podkreślają potrzebę kompleksowej strategii i aktywnego wsparcia zarówno politycznego, jak i wojskowego przywództwa w promocji i wzięciu odpowiedzialności za integrację rezolucji nr 1325.

Badanie pokazuje również, że funkcje ekspertów i punktów kontaktowych, takich jak doradców ds. równości płci, są niezbędne dla wzmocnienia kompetencji.

Niezbędne jest określenie potrzeb szkoleniowych, ale także dzielenie się doświadczeniami przez państwa oraz instytucje i organizacje międzynarodowe.

Głównym celem Sojuszu i jego partnerów jest stworzenie mechanizmu komunikacji, który pomógłby w upowszechnianiu informacji i wyznaczy kompleksowy pakiet środków, które zostaną przedstawione podczas 10. rocznicy rezolucji RB ONZ nr 1325 w październiku 2010 roku.

Mechanizm pracy

Różne działania w ramach różnych organizacji z państwami, a także w ramach NATO.

Dzisiaj NATO ma do dyspozycji kilka struktur:
• Siły zadaniowe skupiające pracowników cywilnych i żołnierzy w Kwaterze Głównej;
• Grupy robocze utworzone ad hoc, zainteresowane sojusznikami i partnerami;
• Biuro NATO ds. Równości Płci (NATO Office on Gender Perspectives-NOGP);
• Komitet doradczy ekspertów NATO ds. Równości Płci (NATO Committee on Gender Perspectives-NCGP), którego zadaniem jest promowanie równości płci jako środka poprawy sytuacji kobiet, jak również dotyczy mężczyzn i doświadczeń w integralnym wymiarze projektowania i wdrażania, a także monitorowania i oceny polityki, programów i operacji wojskowych.

Ponadto Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command Transformation), Kolegium Obronne NATO, Szkoła NATO w Oberammergau, Centrum Szkolenia i Edukacji dla Partnerstwa dla Pokoju (PdP) , Konsorcjum Akademii Obrony i Instytutów Studiów nad Bezpieczeństwem (PdP) oraz instytucje krajowe i partnerskie aktywnie uczestniczą i zapewniają podstawowe wsparcie dla wysiłków NATO do wprowadzenia w życie rezolucji 1325 i do włączenia perspektywy płci w edukacji i kształceniu.

Komitet NATO ds. Równości Płci

Komitet NATO ds. Równości Płci (NCGP) jest organem doradczym Komitetu Wojskowego (MC) w kwestii polityki ds. równości płci w Siłach Zbrojnych Sojuszu. Promuje on równość płci jako strategię powodującą, że zarówno kobiece, jak i męskie problemy i doświadczenia stają się integralną częścią projektowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki, programów i operacji wojskowych.

Rola i zadania

We współczesnym świecie operacje wojskowe do osiągnięcia i utrzymania pokoju i bezpieczeństwa wymagają różnych kwalifikacji i zasobów. Uwzględnienie równości płci we wszystkich aspektach operacji NATO może być korzystne i mieć kluczowe znaczenie na zwiększenia efektywności operacyjnej.

Uzupełniające się umiejętności personelu obu płci, męskiej i żeńskiej, mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności działań operacyjnych NATO, zwłaszcza w świetle coraz bardziej skomplikowanych interakcji cywilno-wojskowych, kontaktów społecznych i gromadzenia informacji.

Komitet NATO ds. Równości Płci jest odpowiedzialny za:

• ułatwianie wymiany informacji między państwami NATO, związanych z polityką równości płci;
• ułatwianie wymiany informacji w ramach struktur dowodzenia NATO (Command Structure-NCS), a w szczególności w ramach Kwatery Głównej NATO (HQ);
• współdziałanie z organizacjami i agencjami międzynarodowymi w kwestiach dotyczących włączenia równości płci do działań wojennych, jak również zagadnień związanych z płcią;
• jako centralny punkt NATO, zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie istotnych informacji z NATO i krajów partnerskich;
• udzielanie porad z MC dotyczących kwestii równości płci, w tym realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) 1325 i 1820 i przyszłych związanych rezolucji;
• wymagane przez MC, doradztwo i wsparcie w sprawie szczególnych zagadnień związanych z płcią.

Mechanizm pracy

Komitet NATO ds. Równości Płci (NCGP) składa się ze starszych oficerów lub odpowiednio wysoko usytuowanych cywili z każdego z państw NATO, w których odpowiedzialności leży głównie równość płci. Komitet (NCGP) składa się z Komitetu Wykonawczego (Executive Committee-EC) i delegatów.

NCGP spotyka się okresowo, w całości, w części, przygotowuje wytyczne i udostępnia informacje.

NCGP może wystąpić do osób fizycznych lub agencji z prośbą o przekazanie informacji o istotnych dla niego sprawach.

Dla utrzymania aktywnej współpracy z 27 państwami Partnerstwa dla Pokoju i siedmioma państwami Dialogu Śródziemnomorskiego, Komitet (NCGP) podczas rocznego spotkania organizuje jeden dzień otwarty, zapraszając do uczestnictwa po jednym reprezentancie z każdego z państw.

Komitet jest wspierany w swojej pracy przez Biuro NATO ds. Równości Płci (NOGP).

Biuro jest stałym punktem zbierania, przekazywania i wymiany informacji dotyczących krajowych programów, polityk i procedur dotyczących kwestii związanych z płcią, w tym wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1325 i 1820 i w przyszłości związanych z nią rezolucji.