Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUNIWERSYTECKIE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW REKONWERSJI KADR

| Autor:

W dniach 27 - 29 września 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr odbyli szkolenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szkolenie w wymiarze 30 godzin realizowane było przez pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Tematyka obejmowała aktualne problemy doradztwa zawodowego w aspekcie najnowszych badań z tej dziedziny. W sumie uczestniczyło w nim 30 osób ze wszystkich ośrodków aktywizacji zawodowej.
 
Zasadniczym celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych w odniesieniu do takich zagadnień jak:
•    Podmiotowe i społeczne uwarunkowania realizacji kariery zawodowej w nowym środowisku.
•    Zasoby osobiste żołnierzy odchodzących z wojska a wymagania współczesnego rynku pracy.
•    Planowanie "drugiej kariery zawodowej" żołnierzy kończących służbę wojskową.

Program szkolenia został tak zaplanowany, aby wzbogacić indywidualny warsztat pracy osób zajmujących się rekonwersją kadr, m.in. poprzez wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia, umożliwiające udzielanie skutecznej pomocy poszukującym zatrudnienia. Podczas ćwiczeń największą uwagę zwracano na uwzględnianie zasobów osobistych beneficjentów,
szczególnie przy kreowaniu ich kariery zawodowej. W rekonwersji kadr można będzie wykorzystać np. kwestionariusz badający problematykę gotowości do uczenia się i rozwoju zawodowego żołnierzy odchodzących z wojska.
 
Podczas wspólnych dyskusji oceniono, że należałoby przeprowadzić badania dotyczące potencjału i zasobów osobistych żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową, aby mieć możliwość udzielenia im jak najszerszej pomocy rekonwersyjnej, zgodnej z ich predyspozycjami, umiejętnościami i kwalifikacjami.
Zrealizowanie badań w odpowiedniej grupie wiekowej (np. 30-40 lat) pozwoliłoby na wzbogacenie indywidualnego warsztatu pracy doradców zawodowych oraz rozszerzenie zakresu udzielanej pomocy rekonwersyjnej. Zebrane dane będą również ciekawym materiałem badawczym, obrazującym jakimi specjalistami i fachowcami jest zasilany przez wojsko rynek pracy.   


Tekst i zdjęcia: Ryszard Rogoń