Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

| Autor:

Dnia 7 marca 2012 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. z dnia 21 lutego 2012 r. poz. 193).

Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia nowego rozporządzenia jest uniknięcie bądź znaczące ograniczenie narażania osób niepalących na skutki oddziaływania dymu tytoniowego.

Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie szeroko rozumianych obiektów wojskowych oraz w środkach przewozu osób - podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

W rozporządzeniu tym wprowadzono m.in. obowiązek dla dowódców ww. obiektów umieszczenia w widocznych miejscach oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie używania wyrobów tytoniowych.

Jedyne miejsca na terenie wojskowym, gdzie będzie można używać wyrobów tytoniowych to wydzielone i oznakowane „palarnie” spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Określono równocześnie katalog miejsc, w których nie można tworzyć (wyznaczać) „palarni”. A także zastrzeżono, iż w środkach przewozu osób w żadnej sytuacji nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych.

Oddział Dyscypliny Wojskowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON przypomina jednocześnie, iż:

  1. palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami stanowi wykroczenie (z art. 13 ust. 2 ww. ustawy), za które:

a) żołnierze pełniący służbę wojskową:

w normalnych warunkach pokojowych – mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną albo karną, w zależności od decyzji dowódcy jednostki wojskowej (art. 86a § 1 i 2 w zw. z art. 10 § 1 pkt 1 lit. c Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w zb z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o dyscyplinie wojskowej),

po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych, w czasie wojny, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadku użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, jak również będąc za granicą – mogą ponosić, za popełnienie tego wykroczenia, wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 86a § 2 i 4 w zw. z art. 10 § 1 pkt 1 lit. c Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia),

b) pracownicy cywilni wojska  mogą ponosić za to wykroczenie wyłącznie odpowiedzialność karną(wynikającą z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), niezależnie od tego, w jakich warunkach i okolicznościach doszło do popełnienia przez nich tego czynu zabronionego.

W przypadku ponoszenia odpowiedzialności karnej za to wykroczenie, zarówno żołnierzom, jak i pracownikom cywilnym wojska grozi kara grzywny do 500 zł.

  1. dowódca jednostki wojskowej albo inny zarządzający obiektem lub środkiem transportu, jeżeli nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny do 2.000 zł.

Wyciąg z aktualnych przepisów normujących przedmiotową problematykę, w tym nowe rozporządzenie, załączono poniżej.