Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWA DECYZJA MON W SPRAWIE ANALIZ I OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

| Autor:

W związku z podpisaniem decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie analiz i ocen dyscypliny wojskowej, informuję, iż decyzja ta wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania (29 września br.).

 
Decyzja została opracowana przez Departament Wychowania i Promocji Obronności i uzgodniona wewnątrzresortowo w wykonaniu „Programu umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2011” oraz zaleceń z posiedzenia Kierownictwa MON, które odbyło się w dn. 21 czerwca br. Zasadniczym celem wydania decyzji była dalsza poprawa warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny wojskowej, co wynika z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 84 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474).
 
Wskazany w tytule decyzji obszar działalności wychowawczej regulowały dotychczas decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 72, z późn. zm.) oraz decyzja Nr 102/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie współdziałania dowódców jednostek wojskowych z prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w umacnianiu dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81). W związku z tym, że podstawa prawna oraz zakres przedmiotowy ww. decyzji były wzajemnie uzupełniające się, w celu uproszczenia i uspójnienia regulowanego obszaru, postanowiono w ich miejsce wydać tylko jedną decyzję.
 
W decyzji ograniczono i uproszczono zapisy dotyczące określenia szczegółowego zakresu powinności przełożonych wynikających z nowej ustawy o dyscyplinie wojskowej. Ograniczono także zakres przedmiotowy dokonywania analiz i ocen dyscypliny wojskowej, koncentrując się na przejawach jej naruszenia, jeżeli miały związek ze służbą wojskową. Określając źródła danych, ocen i opinii przy dokonywaniu analiz i ocen dyscypliny wojskowej, wskazano na potrzebę uwzględnienia wystąpień organów kontroli oraz porządkowych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także na ocenę tworzonych warunków i wsparcia udzielanego tym organom w wykonywaniu przez nie w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej zadań związanych z przeciwdziałaniem naruszeniom dyscypliny wojskowej i porządku wojskowego oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania prawa.
 
Dokonano także modyfikacji zasad, trybu i terminów sporządzania analiz i ocen dyscypliny wojskowej. Naniesione korekty uwzględniają zasady, tryb i częstotliwość rozliczania działalności służbowej, zawarte w aktualnie obowiązującej „Instrukcji o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP” (sygn. Szt. Gen. 1624/2010). Ponadto wzięto pod uwagę fakt wprowadzenia w szkoleniu programowym żołnierzy w pododdziałach nowego przedmiotu „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, którego metodyka zakłada comiesięczną analizę dyscypliny wojskowej. Praktyka monitorowania oraz dokonywania analiz i ocen stanu dyscypliny wojskowej wypracowana przez Sztab Generalny WP wymagała wprowadzenia tego trybu dokonywania ocen dyscypliny na tym szczeblu. Do decyzji wprowadzono również zapis potwierdzający dokonywanie oceny przestrzegania dyscypliny wojskowej podczas dorocznej odprawy rozliczeniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.
 
W decyzji zawarto również zmiany dotyczące zasad i trybu meldowania oraz sprawozdawczości w zakresie dyscypliny wojskowej. O ile przewiduje się utrzymanie sprawdzonego w praktyce, drożnego i wiarygodnego kanału meldowania o wypadkach i rażących naruszeniach dyscypliny, poprzez służbę dyżurną i operacyjną, to zakres treściowy tych meldunków został dostosowany w szczególności do przepisów rozporządzenia MON z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375). Oprócz informacji o wypadkach i sprawcach przestępstw złożenia będzie wymagał meldunek o sprawcach czynów o znamionach przestępstwa, za które żołnierze zostali ukarani dyscyplinarnie oraz o żołnierzach ukaranych najsurowszymi karami dyscyplinarnymi: usunięciem z określonego rodzaju służby wojskowej oraz odwołaniem z zajmowanego stanowiska służbowego.
 
W decyzji przewidziano także dodatkowy kanał informowania o naruszeniach prawa przez żołnierzy obejmujący dane pozyskane przez Żandarmerię Wojskową od Policji lub innych organów ochrony porządku prawnego, a nie docierające dotąd do dowódców jednostek wojskowych. Informacje te dotyczą przypadków naruszeń prawa rozpatrywanych przez powszechne organa ścigania, stąd wiedza o nich na tym etapie postępowania prawnego, w inny sposób niż proponowany, nie mogłaby docierać do jednostek wojskowych.
 
W decyzji w odniesieniu do rodzajów formularzy sprawozdań statystycznych należało uwzględnić wzory zbiorczych zestawień liczbowych określonych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej, których przesyłanie w dotychczasowej formie będzie wymagane do czasu wprowadzenia „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej” umożliwiającego na bieżąco wprowadzanie danych oraz generowanie wynikających z nich raportów. Liczba formularzy sprawozdawczych jest mniejsza od liczby ich wzorów określonych w tym rozporządzeniu z uwagi na to, że dane w nich zawarte będzie można uzyskiwać poprzez meldunki określone również w rozporządzeniu, jak i składane na podstawie decyzji.
 
Określony w decyzji zakres danych o sprawcach przestępstw i wykroczeń nie wkracza w przedmiot merytorycznych rozstrzygnięć postępowań karnych, a więc nie narusza niezależności prokuratury wojskowej. Zawiera uzgodniony z Naczelnym Prokuratorem Wojskowym - Zastępcą Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, zakres danych statystycznych, z których w określonym cyklu korzystać będą dowódcy jednostek wojskowych i przełożeni na wszystkich szczeblach kierowania i dowodzenia. Przy czym inkorporowano również zapisy, po dokonaniu korekty uwzględniającej zmiany w strukturach organizacyjnych Sił Zbrojnych, wskazujące na właściwość wojskowych jednostek organizacyjnych wobec jednostek wojskowych, co pozwoli na właściwe i terminowe korzystanie z określonych danych o stanie przestępczości przez wymienionych w decyzji dowódców (równorzędnych).
 
Informuję ponadto, że treść decyzji 367/MON Ministra Obrony Narodowej zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym MON oraz została zamieszczona:
1)       na stronie internetowej DWiPO (www.wojsko-polskie.pl) w katalogach:
a)        Dyscyplina Wojskowa/Akty Prawne;
b)        Akty prawne-pliki do pobrania;
2)       w sieci MIL-WAN na portalu resortu obrony narodowej pod adresem http://portal.ron.int/ w dzialeDokumenty/Dyscyplina Wojskowa.